Kategorie
5G PL

I

Wszystkie artykuły pl.m.wikipedia.org Wyświetl strony zaczynając od: I

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=I&to=&namespace=0

Idea

Idea (gr. ιδέα) – jedno z głównych pojęć filozoficznych, wprowadzone przez Platona, rozumiane przez niego jako „niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany”.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Idea

Identyfikacja (psychologia)

Identyfikacja (łac. idem – ten sam) może być traktowana jako rozwojowa, obronna i jako uczenie się roli społecznej.

Jako mechanizm obronny jest procesem, za pomocą którego jednostka w różnym stopniu upodabnia się do kogoś innego, utożsamia z drugim człowiekiem, przejmuje jego myśli, cele i zachowania. Bardzo wcześnie pojawiającym się w rozwoju psychicznym człowieka jest odmiana identyfikacji – identyfikacja z agresorem – traktowana jako psychotyczny mechanizm obronny.

Gdy między poziomem aspiracji a poziomem osiągnięć zachodzi znaczna różnica, a człowiek traci widoki osiągnięcia ważnych celów życiowych, wówczas może znaleźć częściowe ich zaspokojenie w sposób pośredni, w wyniku identyfikacji. Na przykład los poskąpił komuś upragnionej pozycji zawodowej i dlatego szczególnie usilnie pragnie, by zyskały ją jego dzieci. Identyfikuje się z nimi w zakresie ich kariery zawodowej, toteż niepowodzenia odbiera jak własne porażki, natomiast sukcesy – i tu właśnie dochodzi do głosu identyfikacja jako mechanizm obronny – traktuje jak własne.

Identyfikacja jest pojęciem używanym także w psychologii poznawczej na oznaczenie jednego z procesów pamięciowych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Identyfikacja_(psychologia)

Igrzyska olimpijskie

główna międzynarodowa impreza sportowa

Igrzyska olimpijskie – najstarsza i zarazem największa międzynarodowa impreza sportowa organizowana co 4 lata (zarówno letnie i zimowe, ale w odstępie 2 lat od siebie) w różnych krajach, pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie

Informacja

Informacja i wiedza są obecnie uważane za nowy towar na rynku, podobny do dóbr materialnych czy energii. Równocześnie, ze względu na internet i inne masowe źródła informacji, obecne społeczeństwo globalne nazywane jest też społeczeństwem informacyjnym (Information Society). Tak zastosowane pojecie „informacji” dotyczy również wiedzy faktycznej lub domniemanej, a także reguł preferencji w różnych dziedzinach ważności i użyteczności. W tym sensie, informując kogoś o kimś lub czymś, zawiadamiamy go o faktach lub dzielimy się naszą wiedzą albo preferencjami na dany temat.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Informacja

Informatologia

Informatologia (nauka o informacji, ang. information science) – dyscyplina naukowa obejmująca całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z działalnością informacyjną. Nie posiada jednolitego obszaru badawczego, oraz własnej metodologii, korzysta ze ścisłych metod analizy, metod statystycznych oraz metodyki nauk społecznych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Informatologia

Informatyk

naukowiec zajmujący się informatyką

Informatyk (niem. Informatiker, ang. computing professional) – osoba, która posiadła wiedzę informatyczną.

Informatykiem nazywa się osobę prowadzącą badania naukowe w dziedzinie informatyki, osobę wykonującą zawód informatyczny lub osobę nauczającą informatyki.

Zawody informatyczne
Współcześnie na rynku IT istnieje kilkadziesiąt profesji, które można podzielić względem obszaru zastosowań (np. sztuczna inteligencja, systemy wbudowane, bioinformatyka, cyberbezpieczeństwo, technologie webowe, informatyka ekonomiczna, big data) lub według charakteru pracy (np. architekt oprogramowania, programista, inżynier sprzętu komputerowego, inżynier oprogramowania, administrator systemów komputerowych). Najliczniejszą grupę stanowią programiści, których można podzielić według stosowanych języków (np. C, C++, Python, Java) lub rodzaju tworzonego oprogramowania (np. sprzętowe, systemowe, aplikacyjne).

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Informatyk

Informatyka

nauka zajmująca się przetwarzaniem informacji – Informatyka – dziedzina nauk ścisłych i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym metodami ich przetwarzania oraz technologiami wytwarzania układów je przetwarzających. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza jej podstaw teoretycznych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Informatyka

Informatyka afektywna

Informatyka afektywna – dział informatyki, zajmuje się metodami i narzędziami rozpoznawania, analizy, interpretacji i symulacji stanów emocjonalnych użytkowników komputerów.

Dziedzina ta została wyodrębniona w 1995 roku przez Rosalind Picard i nazwana affective computing. Ponieważ istnieje bogata literatura w języku angielskim i raczej znikoma w języku polskim, brak jest odpowiedników pojęć używanych w tej dyscyplinie leżącej na styku informatyki i psychologii. Zgodnie ze słownikiem angielskie słowo affective można przetłumaczyć jako afektywny lub emocjonalny, natomiast computing tłumaczy się jako przetwarzanie, komputyka lub informatyka. W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości tłumaczenia nazwy dziedziny zasięgnięto opinii Rady Języka Polskiego. W dniu 5 września 2013 roku Zespół Terminologii Informatycznej Rady Języka Polskiego wydał opinię, zgodnie z którą polskim odpowiednikiem nazwy dziedziny affective computing jest określenie przetwarzanie emocjonalne. Zaproponowana nazwa budzi jednak wiele wątpliwości, ponieważ kojarzy się raczej z działem psychologii niż informatyki.

Informatyka afektywna obejmuje:

metody rozpoznawania stanów emocjonalnych użytkowników komputerów i urządzeń mobilnych na podstawie różnorodnych charakterystyk (mimika twarzy, postawa ciała, parametry fizjologiczne, głos, tekst, wzorce behawioralne);
metody reprezentacji stanów emocjonalnych na potrzeby przetwarzania komputerowego;
tworzenie aplikacji afektywnych (ang. affective) i postrzegających emocje (ang. affect-aware);
modele interwencji afektywnych;
analizę ładunku emocjonalnego tekstu (ang. sentiment analysis);
symulacje stanów emocjonalnych na potrzeby wirtualnych postaci.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Informatyka_afektywna

Informatyka chemiczna

Informatyka chemiczna (chemioinformatyka) – nauka zajmująca się wykorzystaniem informatyki do rozwiązywania różnorodnych problemów chemicznych.

Te techniki, nazywane często metodami in silico, wykorzystywane są do przeprowadzania obliczeń w chemii obliczeniowej i chemii kwantowej, a także w procesie projektowania leków.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Informatyka_chemiczna

Informatyka kwantowa

Informatyka kwantowa – dziedzina łącząca informatykę i mechanikę kwantową, zajmująca się wykorzystaniem własności układów kwantowych do przesyłania i obróbki informacji (patrz też informacja kwantowa).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Informatyka_kwantowa

Infrastruktura

element gospodarki

Infrastruktura – podstawowe urządzenia i systemy służące państwu, miastu lub innym obszarom, w tym usługi i urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania. Infrastruktura składa się z publicznych i prywatnych usprawnień fizycznych, takich jak drogi, koleje, mosty, tunele, zaopatrzenie w wodę, kanały ściekowe, sieci elektryczne i telekomunikacja (w tym łączność z Internetem i prędkości łączy szerokopasmowych).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura

Inscenizacja

Inscenizacja – całokształt prac twórczych związanych z wystawieniem pewnego utworu na scenie.

Podstawą inscenizacji jest scenariusz teatralny (w środowisku ludzi teatru zwany egzemplarzem reżyserskim), czyli na ogół tekst dramatu, ale może to być również rozpisana na dialogi adaptacja innego rodzaju dzieła literackiego, montaż różnych utworów poetyckich czy nawet tekstów o charakterze dokumentalnym (jak protokołów przesłuchań sądowych wykorzystywanych w konwencji teatru faktu).

Inscenizator zespala wszystkie te elementy przedstawienia (takie jak: obsada aktorska, dekoracje, kostiumy, charakteryzacja, muzyka, światło, ruch sceniczny), podporządkowując każdy z nich jednej wspólnej koncepcji artystycznej. Reżyser – jako twórca inscenizacji – stał się główną postacią nowoczesnego teatru. We współczesnym teatrze, który korzysta z repertuaru dramaturgicznego wszystkich epok, reżyser-inscenizator często staje się pośrednikiem między dziełem minionego czasu a dzisiejszą publicznością. Sprawą inscenizatora jest dostosowanie wystawianego utworu do nowej sytuacji odbioru, tzn. odmiennego kontekstu społecznego i odmiennej wrażliwości estetycznej, z uwzględnieniem rozmaitych zmian cywilizacyjnych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Inscenizacja

Instrument muzyczny

przyrząd przeznaczony do wykonywania muzyki

Instrument muzyczny – przyrząd wytwarzający dźwięk, przeznaczony do wykonywania muzyki.

Dźwięk w instrumencie muzycznym wytwarzany jest za pomocą wibratora, którego własności fizyczne wpływają na wysokość dźwięku i jego barwę – najbardziej charakterystyczną cechę pozwalającą odróżnić poszczególne instrumenty tylko za pomocą słuchu. Wibrator jest głównym elementem instrumentu muzycznego; dwa pozostałe to incytator i rezonator, czyli element pobudzający wibrator do drgań i element zwiększający głośność dźwięku. Zarówno incytator, jak i rezonator wpływają na barwę dźwięku wytwarzanego przez instrument muzyczny.

Instrumentami muzycznymi nazywane są również przedmioty o niemuzycznym przeznaczeniu podstawowym, które zyskują cechy instrumentu muzycznego poprzez świadome wykorzystanie w utworze muzycznym. Przykładem takiego jest dzwon wieżowy (klasyczny), którego przeznaczeniem podstawowym jest sygnalizacja. W XIX wieku został wprowadzony do instrumentarium orkiestry symfonicznej (obecnie bardziej popularny w formie dzwonu rurowego), przez co zyskał miano instrumentu muzycznego.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Instrument_muzyczny

Instynkt

Instynkt (łac. instinctus – podnieta, popęd) – dyspozycja biopsychiczna[1], która powoduje, że osobnik w nią wyposażony zachowuje się (lub pragnie się zachowywać) w określony sposób, a także „wrodzona zdolność wykonywania pewnych czynności stereotypowych, niewyuczonych, mniej lub bardziej skomplikowanych swoistych dla danego gatunku istotnych dla jego przetrwania”. Pojęcie to w nauce o zachowaniu jest różnie definiowane, a w języku potocznym kojarzone jest z intuicją i zachowaniami, które nie są wynikiem racjonalnego i świadomego namysłu.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Instynkt

Instytucja (socjologia)

publiczny ośrodek odpowiedzialny za sprawy w określonym zakresie

Instytucja – termin socjologiczny wprowadzony przez Herberta Spencera, odnoszący się do bardzo trwałych elementów porządku społecznego (takich jak rodzina, własność, prawo), uregulowanych i usankcjonowanych form działalności (na przykład nauka, szkolnictwo, sądownictwo), uznanych sposobów rozwiązywania problemów współpracy i współżycia (na przykład małżeństwo, rozwód, kredyt, arbitraż) oraz niektórych organizacji formalnych pełniących w społeczeństwie określone funkcje (na przykład szpital, więzienie, fabryka, urząd).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Instytucja_(socjologia)

Instytucja finansowa

Instytucja finansowa – podmiot gospodarczy, którego głównym celem jest świadczenie na rzecz klientów (niekiedy: członków samej instytucji) usług finansowych, w tym w szczególności operowanie zasobami finansowymi, czyli gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych, jak również świadczenie usług pośrednictwa finansowego.

W większości krajów funkcjonowanie instytucji finansowych podlega mniej lub bardziej ścisłej kontroli państwa.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Instytucja_finansowa

Integracja społeczna

Integracja społeczna – termin w socjologii i innych naukach społecznych oznaczający w ogólności proces włączania (się) do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych jak np. mniejszości narodowe, uchodźcy, emigranci i repatrianci itp., i w konsekwencji uzyskanie możliwości, praw i usług dotychczas dostępnych tylko dla większości. Jest to jednocześnie zjawisko pełne sprzeczności, gdyż wymaga akceptacji obu stron, co nie jest sprawą oczywistą, gdyż może oznaczać konieczność wyrzeczenia się przez jedną lub obie strony pełni lub części swojej tożsamości rozumianej jako role społeczne, wartości, normy, zwyczaje, tradycja, prawo, światopogląd, nawet język.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Integracja_spo%C5%82eczna

Intelekt

Intelekt (łac. intellectus: percepcja, postrzeganie, poznanie) – zdolności umysłowe, kultura umysłowa człowieka (potencjalnie również istot pozaziemskich czy sztucznej inteligencji). Odnosi się do zdolności uzyskania i wykorzystania wiedzy, rozumienia myśli, poznania. Również inna nazwa umysłu, rozumu, inteligencji (w odróżnieniu od uczuć, woli, zmysłów). Ogólnie rzecz ujmując jest iloczynem zdolności umysłowych, doświadczenia oraz wiedzy człowieka i możliwości ich wykorzystywania. Termin ten jest ściśle związany z rozsądkiem i rozumieniem.

Geneza słowa intelekt pochodzi od łacińskich słów inter (między) oraz lego (wybierać) co po połączeniu oznacza „wybierać między”.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Intelekt

Inteligencja

cecha umysłu

Inteligencja (od łac. intelligentia – zdolność pojmowania, rozum) – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Inteligencja

Inteligencja (psychologia)

Inteligencja – rozumiana jako sprawność umysłowa ma wiele odcieni znaczeniowych i co za tym idzie ma wiele różnych definicji. Oto niektóre z nich:

  • Inteligencja to konstrukt teoretyczny odnoszący się do względnie stałych warunków wewnętrznych człowieka, determinujących efektywność działań, wymagających procesów poznawczych. Warunki te kształtują się w wyniku interakcji genotypu, środowiska i własnej aktywności człowieka. (Strelau)
  • Inteligencja to ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań przez wykorzystanie środków myślenia. (Stern)
  • Inteligencja to właściwość psychiczna, która przejawia się we względnie stałej, charakterystycznej dla jednostki efektywności wykonywania zadań (Tiepłow)
  • Inteligencja to zdolność rozwiązywania problemów (Piaget)
  • Inteligencja to dostrzeganie zależności (edukcja relacji), relacji i wyciągania wniosków (edukcja korelacji). (Spearman)
  • Inteligencja to zdolność uczenia się (G. Ferguson)

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_(psychologia)

Inteligencja (społeczeństwo)

Inteligencja – warstwa społeczna w Europie Wschodniej żyjąca z pracy umysłowej, wykształcona ostatecznie w XIX wieku głównie ze zubożałej szlachty, ale również ze stanu mieszczańskiego, rzadziej bogatego chłopstwa i podupadłej arystokracji. Tradycyjnie inteligencja obejmowała nauczycieli, lekarzy, artystów, inżynierów i czasami też urzędników, obecnie – osoby zajmujące pozycje zawodowe, wymagające wyższego wykształcenia.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_(spo%C5%82ecze%C5%84stwo)

Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna, inaczej EQ (ang. emotional quotient, EQ; emotional intelligence, EI) – kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób.

Kompetencje zaliczane do inteligencji emocjonalnej, to zdolności komplementarne w stosunku do inteligencji ogólnej, rozumianej jako zdolności czysto intelektualne, analityczne i abstrakcyjne, mierzone ilorazem inteligencji i wyrażane wskaźnikiem IQ [ang.] Intelligence Quotient.

Według Daniela Golemana inteligencja emocjonalna obejmuje zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, kierowania i kontrolowania ich, zdolność samomotywacji, empatię oraz umiejętności o charakterze społecznym.

Jack Mayer i Peter Salovey mówią o czterech obszarach tworzących inteligencję emocjonalną: spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie emocjami.

Według Reuvena Bar-Ona na inteligencję emocjonalną składa się 5 elementów: inteligencja intrapersonalna, inteligencja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, zdolność adaptacji oraz ogólny nastrój.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_emocjonalna

Inteligencja kognitywna

Inteligencja kognitywna (lub kognitywistyczna) – zdolność do myślenia skutecznego w szczególności w sytuacjach nieprzewidywanych i niepewnych, innymi słowy to zdolność wykorzystania własnej wiedzy i informacji na sposób podobny do rozumowania ludzkiego, tzn. niekorzystający z wyrafinowanych obliczeń komputerowych i formalnych teorii matematycznych. Wymaga ona jednak umiejętności stawiania celów, uczenia się, planowania i myślenia o własnym myśleniu.

Podstawowym sprawdzianem inteligencji kognitywistycznej jest skuteczność podejmowania decyzji w sytuacjach „życiowych”.

Inteligencja kognitywna jest obiektem studiów i modelowań do wyjaśniania zachowań ludzkich i do projektowania różnych form współpracy między człowiekiem i komputerem/robotem – Interakcja Kognitywna Człowiek–Komputer (ang. Human–Computer Cognitive Interaction).

Więcej na stronie Wikipedia.org

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_kognitywna

Inteligencja wieloraka

Inteligencja wieloraka (ang. multiple intelligences) – teoria opracowana przez Howarda Gardnera w 1983.

Gardner podzielił inteligencję na 8 odrębnych bloków. Wartości różnią się pomiędzy społeczeństwami, zgodnie z tym co dla danego społeczeństwa jest potrzebne, użyteczne i cenione. Do pomiaru tego rodzaju inteligencji potrzeba zastosowania znacznie dokładniejszych testów niż w przypadku standardowego pomiaru inteligencji. Teoria wymaga obserwacji oraz oceny jednostki w różnych sytuacjach życiowych. W ostatnich latach, badacze zaczęli się dokładnie zajmować jednym z rodzajów inteligencji – inteligencją emocjonalną, która jest związana z pojęciami inteligencji interpersonalnej oraz inteligencji intrapersonalnej w koncepcji Gardnera.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_wieloraka

Intencja

Intencja (łac. intentio – rozciągnięcie, natężenie, napięcie, usiłowanie, uwaga) – świadomy proces umysłowy polegający na aktywnym stosunku umysłu wobec jakiegoś problemu (sytuacji), w wyniku czego pragnienia przekształcają się w potencjalny plan działania. Świadome zamierzenie, zamiar, zamysł, cel, motyw działania; myśl przewodnia, chęć, pragnienie.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Intencja

Interakcja społeczna

Interakcja społeczna – wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek społecznych, z których każda ma świadomość podmiotowości.

Interakcja najczęściej wyrażana jest przy użyciu języka i innych kodów kulturowych. Jest to jedno z podstawowych pojęć w socjologii.

Ze względu na sytuację, sposób interpretacji, partnera interakcji i cel interakcji wyróżnić można:

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Interakcja_spo%C5%82eczna

Interdyscyplinarność

Interdyscyplinarność – rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody badawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza, przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera.

Interdyscyplinarne badania naukowe są prowadzone w różnych dziedzinach (przykłady: kognitywistyka, polemologia i wiele innych).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Interdyscyplinarno%C5%9B%C4%87

Interioryzacja

Interioryzacja (inaczej uwewnętrznienie) – w psychologii społecznej mechanizm obronny, który polega na uwewnętrznianiu zewnętrznych treści.

Przykłady:

  • Normy społeczne początkowo przeżywane są przez dzieci jako coś narzuconego lecz po pewnym czasie dziecko przyjmuje je jako własne;
  • Ciche mówienie do siebie staje się coraz to cichsze, w końcu zamienia się w myślenie – mowa została uwewnętrzniona.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Interioryzacja

Interna

dział medycyny

Interna (z łac. internus, wewnętrzny) – potoczna, zwyczajowa lub żargonowa nazwa działu medycyny, zajmującego się schorzeniami narządów wewnętrznych. Właściwa nazwa – choroby wewnętrzne lub medycyna wewnętrzna (nazwa używana głównie w Polsce, krajach niemieckojęzycznych i skandynawskich) oraz general medicine lub po prostu medicine (nazwa używana częściej w krajach anglosaskich).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Interna

Internet

globalny system połączonych sieci komputerowych – Internet (skrótowiec od ang.inter-network, dosłownie „między-sieć”) – ogólnoświatowy system połączeń między komputerami, określany również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hosting i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Internet

Introwersja i ekstrawersja

Introwersja i ekstrawersja – pojęcia wprowadzone przez Carla Gustava Junga (na podstawie teorii temperamentów fizjologicznych Kretschmera) w pracy Psychologische Typen (Typy psychologiczne, 1921), a zmodyfikowane przez Eysencka w teorii temperamentu PEN oraz Costę i McCrae w modelu Wielkiej Piątki.

Liczbę introwertyków w społeczeństwie określa się na 25%–46%. Według innych danych liczba introwertyków i ekstrawertyków w populacji określa, podobnie jak innych właściwości psychicznych, rozkład normalny, tzn. najwięcej jest osób o przeciętnym nasileniu cech, a osób skrajnie introwertycznych jest najmniej, i tyle samo co skrajnie ekstrawertycznych.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Introwersja_i_ekstrawersja

Intuicja

Intuicja (z łac. intuitio – wejrzenie) – sądy oraz przekonania pojawiające się bezpośrednio, niebędące świadomym operowaniem przesłankami, rozumowanie bez uświadamiania procesu dochodzenia do rozwiązania problemu.

Intuicja objawia się w postaci nagłego przebłysku myślowego, w którym dostrzega się myśl, obraz, rozwiązanie problemu lub odpowiedź na nurtujące pytanie. Często mylona jest z przeczuciem o podłożu emocjonalnym. Natura intuicji wynika z tego, że jest ona procesem podświadomym, którego nie można kontrolować, można jedynie dopuszczać lub odrzucać podawane rozwiązania. Intuicja służy kreatywności i działa na różnych poziomach (ang. basicproimitive i sofisticated).

Intuicję, jaka jest bardziej pojęciem potocznym i beletrystycznym aniżeli naukowym, wiąże się czasem z wyróżnianym we współczesnej psychologii kognitywistycznej rozumowaniem intuicyjnym, zwanym też „doświadczeniowym” lub skojarzeniowym, nad którym prowadzone są w ostatnich czasach liczne badania empiryczne, w tym i pod względem korzystania z tzw. informacji nielokalnych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Intuicja

Inwestycja

nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału

Inwestycja – w ujęciu ekonomicznym nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału (np. maszyn i urządzeń, budynków czy zapasów). Zgodnie z inną definicją inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.

Przeciwieństwem inwestycji jest konsumpcja.

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości poprzez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Inwestycja

Inżynier

zawód uzyskiwany na studiach wyższych, związany z dziedzinami technicznymi

Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

Słowa inżynieria i inżynier pochodzą od francuskich wyrazów ingénieur oraz ingénierie. Określenia te pochodzą z kolei od starofrancuskiego terminu engigneor.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynier

Inżynier dźwięku

inżynier wyspecjalizowany w technice nagrywania dźwięku

Inżynier dźwięku – inżynier wyspecjalizowany w technice nagrywania dźwięku. Dysponuje wiedzą z zakresu generowania, propagacji, rejestrowania, odtwarzania i percepcji dźwięku oraz cyfrowej obróbki sygnału, a także estetyki muzycznej. Ma umiejętność budowania modeli obiektów akustycznych, symulacji warunków odsłuchowych w obiektach fizycznych i wirtualnych, a także sterowania parametrami źródeł sygnałów.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynier_d%C5%BAwi%C4%99ku

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna – nauka stanowiąca połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia, które obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, diagnostyka obrazowa, telemedycyna, przetwarzanie sygnałów biologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie trójwymiarowe i optyka biomedyczna. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych.

Inżynieria biomedyczna stanowi również obszar zainteresowania instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_biomedyczna

Inżynieria elektroniczna

Inżynieria elektroniczna – dziedzina wiedzy inżynieryjnej, której przedmiotem jest elektronika. Inżynieria elektroniczna opiera się na zastosowaniu elementów półprzewodnikowych w inżynierii elektrycznej i konstrukcji „maszyn myślących” w inżynierii mechanicznej.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_elektroniczna

Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna – świadoma i celowa (kontrolowana przez człowieka) ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych. Polega ona na wprowadzaniu do komórek organizmu, którego cechy chcemy zmienić (biorcy), określonego odcinka DNA innego organizmu (dawcy) – tzw. klonowanie DNA. Odpowiednie fragmenty DNA wycina się z DNA dawcy za pomocą enzymów restrykcyjnych. Następnie tak wydzielone fragmenty DNA wprowadza się do specjalnych przenośników (wektorów). W tej roli wykorzystywane są m.in. kosmidy, zmodyfikowane wirusy i plazmidy. Następnie wektory te wprowadzone są do komórki biorcy wraz z przyłączonym fragmentem DNA dawcy. Wektory zawierają markery pozwalające wyróżnić komórki, u których wprowadzenie obcego DNA zakończyło się sukcesem. Metody inżynierii genetycznej są już wykorzystywane do produkcji wielu lekarstw, np. insuliny, niektórych witamin i in vitro. Ma to ogromne znaczenie praktyczne. Dawniej, przed opracowaniem metody biosyntezy insuliny metodami inżynierii genetycznej, otrzymywano ją z trzustek zwierzęcych. Była to metoda bardzo droga, gdyż ilość insuliny otrzymana z jednej trzustki była niewielka, a proces jej wydzielania kosztowny. Inżynieria genetyczna wykorzystywana jest również do wytwarzania tzw. organizmów transgenicznych. Ma również duże znaczenie w rozwoju genetyki. Umożliwia bowiem poznanie funkcji pełnionych przez określone geny.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_genetyczna

Inżynieria komputerowa

Inżynieria komputerowa (z ang. Computer engineering), obecnie specjalność informatyki technicznej (z niem. Technische Informatik), zwana także elektroniką komputerową – dyscyplina, który zajmuje się architekturą projektowaniem i działaniem systemów komputerowych, w tym wbudowanych na poziomie sprzętowym oraz oprogramowania sprzętowego.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_komputerowa

Inżynieria kwantowa

Inżynieria kwantowa to dziedzina grupująca zespół nauk i technologii, zajmująca się zagadnieniami najogólniej rozumianych technik wykorzystujących zjawiska kwantowe, które obecnie mogą w istotny sposób zaważyć na kształcie naszej cywilizacji w XXI wieku.

W obecnej dobie staje się realna możliwość konstruowania urządzeń wykorzystujących bezpośrednio efekty kwantowe, takich jak jednoelektronowy tranzystor czy kwantowy komputer.

Inżynieria kwantowa to szereg nowych dziedzin wśród których można obecnie wymienić takie jak: nanotechnologia, informatyka kwantowa, kryptografia kwantowa, spintronika, biologia molekularna, inżynieria genetyczna, chemia molekularna, biotechnologia molekularna.

Wraz z rozwojem mechaniki kwantowej, chemii kwantowej, mikrobiologii i innych kierunków możliwe staje się manipulowania pojedynczymi obiektami kwantowymi (atomami), chwytania i chłodzenia atomów przez wiązki światła laserowego, wytwarzanie atomowych kondensatów.

Potencjał nowych i przyszłych technologii jest ogromny i przekracza nasze współczesne wyobrażenia. Na przykład sterowanie kwantowe (sterowanie procesami atomowymi i cząsteczkowymi) zwiększające wydajność reakcji chemicznych wykorzystywanych przy syntezie związków chemicznych.

Celem inżynierii kwantowej jest opanowanie i budowanie, wytwarzanie i konstruowanie nowych urządzeń (np. komputer kwantowy).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_kwantowa

Inżynieria lądowa

dyscyplina nauk kształtująca powierzchnię Ziemi pod potrzeby egzystencji człowieka

Inżynieria lądowa określana także budownictwem lądowym i wodnym – dyscyplina nauk inżynieryjnych i technicznych kształtująca powierzchnię Ziemi pod potrzeby egzystencji człowieka. Łączy w sobie umiejętności takie jak analizowanie, projektowanie, wznoszenie oraz utrzymanie wszelkich budowli, jak i ich elementów składowych, a w szczególności takich konstrukcji i ich elementów jak mosty, drogi, kanały, zapory oraz inne budowle, także te określane budynkami. Inżynieria lądowa wywodzi się w linii prostej od starożytnej dziedziny opisanej przez Witruwiusza zwanej przez niego samego architekturą. Duży wkład w rozwój współczesnej inżynierii lądowej ma dziedzina określana jako inżynieria wojskowa.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_l%C4%85dowa

Inżynieria mechaniczna

wiedza dotycząca projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i konstrukcji

Inżynieria mechaniczna – całość wiedzy dotyczącej projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i konstrukcji, wyjąwszy z tego maszyny elektryczne i energetyczne, które są domeną inżynierii elektrycznej i inżynierii energetycznej oraz maszyn matematycznych, które są domeną inżynierii komputerowej.

Do podstawowych dziedzin inżynierii mechanicznej należą:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_mechaniczna

Inżynieria społeczna (politologia)

Inżynieria społeczna, inżynieria socjalna, socjotechnika (ang. social engineering) – w politologii, socjologii i marketingu: zespół technik służących osiągnięciu określonych celów poprzez manipulację społeczeństwem. Innymi słowy jest to celowe, przemyślane przekształcanie społeczeństwa.

Stanowi jedną z najważniejszych form oddziaływania aparatu państwowego, partii politycznych i elity władzy na tych:

których się już kontroluje;
których się pragnie kontrolować;
którzy przeszkadzają w sprawowaniu pożądanej kontroli.
Socjotechnika może być stosowana dla dobra społeczeństwa, zaś reżimy totalitarne wykorzystały socjotechnikę do utrzymania władzy. Manipulacja prowadziła często do rozniecania negatywnych uczuć jak strach, agresja i nienawiść.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_spo%C5%82eczna_(politologia)

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska – jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii) zmierzające do przywrócenia tej równowagi.

Inżynieria środowiska zajmuje się takimi działaniami człowieka w środowisku jak budownictwo, rolnictwo, przemysł. Swoim zakresem obejmuje tak różne zagadnienia i kierunki badań, jak unieszkodliwianie ścieków i odpadów, melioracje, zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo i klimatyzację, ochrona powietrza, monitoring i ochrona środowiska (inżynieria ekologiczna), gazownictwo, chłodnictwo, energetyka.

Studia na kierunku „Inżynieria środowiska” mają charakter techniczny i techniczno-przyrodniczy. Absolwent tego kierunku posiada wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych – zarówno w środowisku (mikroklimat, instalacje w budynkach). Ponadto Absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_%C5%9Brodowiska

Inżynieria transportu

Inżynieria transportowa – dziedzina wiedzy technicznej zajmująca się zagadnieniami najogólniej rozumianego transportu.

Zagadnienia te można podzielić na podstawowe grupy:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_transportu

Istnienie

Istnienie (łac. existentia) – jedna z najbardziej fundamentalnych (obok pojęcia istoty – essentia) kategorii (pojęć) metafizycznych.

W filozofii klasycznej (arystotelesowsko-tomistycznej) fakt bycia, czegoś, co określa i specyfikuje istota. Każdy byt składa się z istoty – tego, czym ten byt jest, i istnienia – faktu bycia. Każdy byt jest więc istotą (essentia) istniejącą.

W historii filozofii pojęcie istnienia było szeroko dyskutowane.

Platon – naprawdę istnieją tylko idee,

Arystoteles – istnieją rzeczy złożone z aktu i potencji,

Tomasz z Akwinu – istnieje tylko Bóg – jedyny Byt będący czystym Aktem Istnienia, inne byty tylko partycypują – otrzymują istnienie od Niego,

Martin Heidegger – nowa metafizyka = prawdziwa ontologia czyli teoria istnienia.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Istnienie

Istota

Istota, esencja, eidos (gr. είδος, łac. essentia) – w filozofii istota ma być samym sednem rzeczy, ich prawdziwą naturą, wiedzą, która wydaje się być osiągalna przy pogłębionym poznaniu świata. W uproszczeniu: istota bytu jest tym, co sprawia, że byt jest taki jaki jest, albo że w ogóle jest.

Według Kanta sztuka i metafizyka mają ten sam cel – poznanie istoty bytu.

Martin Heidegger: twierdzi, że „Istota bytu ludzkiego zawarta jest w jego egzystencji”.

Niektórzy mistycy, tak Wschodu, jak Zachodu twierdzą, że istotę bytu można poznać poprzez medytację.

Wedyjskie pisma za pierwotną istotę uważają Puruszę. Bóg, Najwyższa Osoba, jest doskonały i pełny sam w sobie. Jako że jest całkowicie doskonały, wszelkie Jego emanacje, takie jak ten zjawiskowy świat, są idealnie wyposażonymi, doskonałymi pełniami. Cokolwiek powstaje z Doskonalej Pełni, samo też jest pełne. Bóg jest Doskonałą Pełnią, dlatego – chociaż emanuje z Niego tyle doskonałych pełni – pozostaje On w doskonałej równowadze.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Istota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *