Kategorie
5G PL

J

Wszystkie artykuły pl.m.wikipedia.org Wyświetl strony zaczynając od: J

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=J&to=&namespace=0

Jakość hedoniczna

Jakość hedoniczna (Hedonic Quality) to wynik ocen wrażenia zmysłowego lub ocenianej próbki (zespół wrażeń) pod kątem subiektywnych emocji – pozytywnych lub negatywnych: przyjemny-nieprzyjemny, ładny-brzydki, smaczny-niesmaczny (ocena hedoniczna). Analogiczne znaczenie mają pojęcia „smakowitość”, „pożądalność”, „akceptowalność konsumencka” lub „preferencje konsumenckie”, stosowane w analizie sensorycznej żywności

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jako%C5%9B%C4%87_hedoniczna

Jakość życia

Ważnym wskaźnikiem w polityce i w strategiach rozwoju społecznego jest jakość życia lub poziom życia (ang. well-being or quality of life). Wskaźnik Jakości Życia to zwykle statystyczna ocena społeczeństwa wynikająca głównie z porównań wielu parametrów ekonomicznych zdrowotnych i środowiskowych dotyczących jej warunków życia.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jako%C5%9B%C4%87#Jako%C5%9B%C4%87_%C5%BCycia

Wskaźnik jakości życia

wskaźnik wg tygodnika „The Economist”

Wskaźnik jakości życia (dawniej jako ang. Quality of Life Index, obecnie Where-to-be-born Index) – wskaźnik opracowany przez brytyjski tygodnik „The Economist” dla odzwierciedlania poziomu życia i satysfakcji życiowej w poszczególnych krajach w sposób bardziej adekwatny niż przy użyciu tradycyjnych metod (wskaźnika wzrostu PKB lub wartości PKB per capita).

Szwajcaria, Australia i Norwegia zajmują najwyższe miejsca na świecie jeśli chodzi o jakość życia według rankingu z 2013 roku

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_jako%C5%9Bci_%C5%BCycia

Jednolite studia magisterskie

Jednolite studia magisterskie – studia zawodowe realizowane w szkole wyższej, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego (np. lekarz, lekarz dentysta lub lekarz weterynarii).

Nauka na studiach jednolitych magisterskich trwa, w zależności od kierunku, od 9 do 12 semestrów (5–6 lat).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jednolite_studia_magisterskie

Jednostka społeczna

Jednostka społeczna w socjologii jest to określenie jakiego używa się wobec człowieka, jako społecznego indywiduum, ukształtowanego przez społeczeństwo w procesie socjalizacji. Jednostka w tym rozumieniu jest członkiem społeczeństwa.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jednostka_spo%C5%82eczna

Język (mowa)

zdolność do komunikowania się za pomocą słów lub gestów

Język – ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji.

Dla języka można wyróżnić następujące cechy:

  1. istnienie nadawcy i odbiorcy – nadawca nadaje komunikat odbiorcy, który dysponuje tym samym kodem. Język jako narzędzie komunikacji zakłada efektywne porozumienie się obydwu stron.
  2. język jest systemem znaków o charakterze konwencjonalnym.
  3. foniczność – dźwięki oraz alfabet (wtórna realizacja dźwięku).
  4. dwustopniowość i dwuklasowość – wyróżniamy dwa stopnie: znaki i diakryty oraz dwie klasy: słownik i gramatykę.
  5. abstrakcyjność (zdalność) – odnoszenie do pojęć ogólnych, możliwość mówienia o zjawiskach nieobecnych.
  6. polisemiczność – możliwość przesunięć w umowie, cecha wskazująca na kreatywność języka, gdyż język może zostać odnoszony do zjawisk nieposiadających własnej nazwy. Twórcze użycie wyrażeń językowych.
  7. samozwrotność – mówienie za pomocą języka o samym języku.
  8. nadużywalność – przekaz różnych informacji (dobrych i złych).

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_(mowa)

Językoznawstwo

dziedzina nauki

Językoznawstwo, inaczej lingwistyka (od łac. lingua „język”) – dziedzina nauki zajmująca się badaniem języka z perspektywy jego jednostek, struktury, funkcji i rozwoju. Język jako złożone, wieloaspektowe zjawisko społeczne można badać z różnych stanowisk i przy użyciu różnych podejść metodycznych.

Termin „lingwistyka”, o pochodzeniu łacińsko-romańskim, ma swoje rodzime odpowiedniki w językach słowiańskich (np. słow. jazykoveda, pol. językoznawstwo, ukr. мовознавство mowoznawstwo). Powstały one w wyniku skalkowania terminu niemieckiego (Sprachwissenschaft).

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zykoznawstwo

Jogging

Jogging (z ang. jogging) – trucht, przebieżka, bieg w wolnym tempie, zwykle na świeżym powietrzu z prędkością 7-9 km/h celem utrzymanie i/lub poprawy kondycji fizycznej bez forsownego wysiłku. Jest częścią zdrowego stylu życia. Może służyć jako rozgrzewka przed bardziej intensywną aktywnością sportową.

Według badań przeprowadzonych przez Stanford University School of Medicine, jogging jest skuteczny w zwiększaniu ludzkiej żywotności i zmniejszaniu efektu starzenia, z korzyścią dla układu sercowo-naczyniowego. Jest przydatny do zwalczania otyłości i zachowania zdrowia.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jogging

Jurysdykcja

Jurysdykcja (z łac. iurisdictio, dosł. „orzekam o prawie”) – prawo sądzenia, posiadane przez dany podmiot (organ) uprawnienie (kompetencja) do rozpoznawania i rozstrzygania danych spraw, tj. orzekania w danej sprawie. Aby sąd mógł rozstrzygać w danej sprawie, muszą zostać spełnione określone warunki rozpatrywane osobno dla każdej konkretnej sprawy. Szczegółowo określają je ustawy, a w szczególności kodeksy postępowania (cywilnego, karnego, administracyjnego). Zawsze należy sprawdzać, czy zakres działania sądu jest odpowiedni w danym przypadku, a także jego kompetencje oraz właściwości: rzeczową i miejscową.

W prawie pojęcie jurysdykcja wyznacza zakres spraw podlegających rozpoznawaniu pod względem ich cech przedmiotowych i podmiotowych.

W doktrynie wyróżnia się kilka rodzajów jurysdykcji. Można ją podzielić w zależności od podmiotu rozstrzygającego w sprawie na karną, cywilną, administracyjną. Wyróżnia się także pojęcie jurysdykcji krajowej, która oznacza właściwość sądów tylko konkretnego państwa do rozstrzygania sporów z zakresu prawa cywilnego.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jurysdykcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *