Kategorie
5G PL

W

Wszystkie artykuły pl.m.wikipedia.org Wyświetl strony zaczynając od: W

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=W&to=&namespace=0

Warcaby

gra planszowa

Warcaby – gra planszowa powstała w XII wieku, najprawdopodobniej na południu Francji lub w Hiszpanii.

Gra posiada wiele odmian, spośród których uważane za dyscyplinę sportową są jedynie warcaby polskie (stupolowe) nazywane też międzynarodowymi. W większości krajów gra odbywa się jednak przeważnie na warcabnicy posiadającej 64 pola (często zastępowanej szachownicą), z wykorzystaniem 24 pionków (po 12 dla każdego z graczy).

19 lipca 2007 Jonathan Schaeffer opublikował informację o najnowszej wersji programu komputerowego Chinook, który całkowicie rozpracował warcaby angielskie. Jeżeli żaden gracz nie popełni błędu, wówczas każda partia musi zakończyć się remisem.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Warcaby

Warcaby polskie

odmiana warcabów ze zwiększonym rozmiarem planszy z 64 do 100 pól

Warcaby polskie (warcaby stupolowe zwane międzynarodowymi) – odmiana warcabów. Powstała we Francji w pierwszej połowie XVIII wieku, a jej główną różnicą od warcabów standardowych jest zwiększony rozmiar planszy z 64 do 100 pól.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Warcaby_polskie

Wartość (filozofia)

Wartościami w sensie filozoficznym zajmuje się aksjologia (filozofia wartości), która bada naczelne wartości moralne, estetyczne, religijne, kulturowe, poznawcze itd.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Warto%C5%9B%C4%87_(filozofia)

Wdzięczność

znaczenia:
rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) uczucie serdeczności w stosunku do swojego darczyńcy, dobroczyńcy, chęć odwzajemnienia się mu za dobrodziejstwa
(1.2) cecha tego, co wdzięczne

https://pl.m.wiktionary.org/wiki/wdzi%C4%99czno%C5%9B%C4%87

Wdzięk (literatura)

Wdzięk – właściwość dzieła literackiego, dzieła sztuki uważana przez pewne teorie estetyczne za konieczny warunek jego piękna, albo też za czynnik wobec piękna nadrzędny.

Kategoria wdzięku znana była w estetyce antycznej. Odpowiadał jej grecki termin charis i łaciński venustas. Była szczególnie ceniona od czasów renesansu. Dużą rolę grała w poglądach teoretyków renesansu, takich jak np. G. Pico, P. Bembo, B. Castiglione, natomiast dla przedstawicieli rokoka i préciosité stała się podstawowym kryterium wartości sztuki. Wdzięk określany był jako przeciwieństwo sztuczności, jako wynik umiejętnego ukrycia wysiłku twórczego, odrzucania sztywnych reguł i osiągnięcia efektu lekkości i swobody dzieła. Utożsamiany był niekiedy z bogactwem i ozdobnością utworu, częściej zaś traktowany jako właściwość, której istoty nie da się bliżej określić (je ne sais quoi), o której sądzić można wyłącznie na podstawie smaku.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wdzi%C4%99k_(literatura)

Węch

Węch, powonienie – jeden z dwóch – obok smaku – zmysłów chemicznych. Działanie węchu polega na wykrywaniu zapachów (ich detekcji) i rozpoznawaniu bodźców, jakimi są cząsteczki określonych związków chemicznych lub ich mieszaniny (odoranty).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/W%C4%99ch

Wgląd

Wgląd – nagła, nieoczekiwana zmiana percepcji problemu, prowadząca do nowego, głębszego i pełniejszego rozumienia problemu. Dzięki wglądowi problem początkowo trudny może się okazać bardzo prosty.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wgl%C4%85d

Wiadomość

Wiadomość (ang. message) – jednostka komunikacji związana z procesem emisji, przekazywania, przekształcania, przyjmowania i przechowywania (w pamięci) określonego ciągu elementów informacyjnych do odbiorcy bezzwłocznie lub po pewnym czasie. Problemami ilości informacji zawartej w wiadomości zajmuje się teoria informacji.

Wiadomość może mieć postać:

 • sekwencji znaków (np. zapisanych w kodzie alfanumerycznym),
 • tekstu pisanego,
 • dźwięków (muzyki),
 • gestów,
 • obrazów (stałych lub ruchomych przedstawiających np. zdarzenia, postacie).

Komunikacja międzyludzka może być werbalna lub niewerbalna:

 • werbalna jest wymianą informacji za pośrednictwem słów, np. rozmowa w cztery oczy, rozmowy telefoniczne lub za pośrednictwem internetu (rozmowa wideo),
 • niewerbalna przekazywana jest poprzez działania lub zachowania, np. język ciała.

Wiadomość przekazywana przez człowieka nazywana jest komunikatem, natomiast jej interaktywna wymiana tworzy rozmowę.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wiadomo%C5%9B%C4%87

Wiara (psychologia)

pojęcie w psychologii

Wiara – nadawanie dużego prawdopodobieństwa prawdziwości twierdzenia w warunkach braku wystarczającej wiedzy. Jeśli subiektywne prawdopodobieństwo jest małe, to potocznie taką wiarę nazywamy przypuszczeniem, a przy znikomym prawdopodobieństwie mówimy, że czegoś nie wykluczamy. Twierdzenie, które jest przedmiotem wiary nie musi być do końca (lub w ogóle) wyrażone słowami – Dotyczy to także bardziej inteligentnych zwierząt, które również dokonują subiektywnej oceny prawdopodobieństwa i często wahają się jeśli ryzyko jest zbyt duże. Wiara jest także ważnym składnikiem nadziei.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wiara_(psychologia)

Widowisko

strona ujednoznaczniająca

widowisko – zdarzenie przed publicznością, często o charakterze sztuki:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Widowisko

Wiec

masowe zgromadzenie ludności

Wiec – masowe zgromadzenie ludności w celu przedyskutowania aktualnych wydarzeń politycznych.

Przykładem mogą być wiece wyborcze, które są rodzajem widowisk publicystycznych, inaczej – kluczowym punktem każdej dobrej kampanii. Na wiecu wyborczym kandydaci lub ich przedstawiciele przedstawiają program wyborczy, usiłują przekonać do swoich racji zgromadzonych i nawiązać z nimi bezpośredni kontakt. Zazwyczaj na wiece wyborcze danego kandydata przychodzą jego zwolennicy i sympatycy. Czasem dochodzi do konfrontacji kandydata z przeciwnikami, którzy w sposób charakterystyczny dla zgromadzenia publicznego (okrzyki, śmiechy, buczenie) – wyrażają swoją dezaprobatę. Inaczej wiec wyborczy nie byłby zgromadzeniem publicznym, lecz zamkniętym zebraniem aktywu.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wiec

Wiedza

Wiedza – termin używany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia. Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wiedza

Wieloświat

Wieloświat (multiwersummultiświatmetawszechświatsuperwszechświatmultiwszechświatultrawszechświat) – hipotetyczny zbiór wszelkich możliwych wszechświatów, zawierający w sobie wszystko inne (w tym wszystkie możliwe, potencjalne – niezależnie od rozważanych czasoprzestrzeni lub wymiarów, w których się znajdują – wszechświaty; w tym także tak zwane wszechświaty równoległe). Do powstania tej koncepcji doprowadziła idea istnienia innych wszechświatów oprócz naszego. Nie ma możliwości empirycznej kontroli nad innymi światami, a możliwości pośredniego testowania ich istnienia są znikome.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wielo%C5%9Bwiat

Wieś

jednostka osadnicza nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta

Wieś – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

Zgodnie ze schematem aplikacyjnym załączonym do rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, jest zaliczana do rodzaju miejscowości.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B

Więź społeczna

Więź społeczna – pojęcie socjologiczne określające ogół stosunków społecznych, instytucji i środków kontroli społecznej wiążących jednostki w grupy i kręgi społeczne i zapewniających ich trwanie. Pozwala na odróżnianie grupy społecznej od takich pojęć jak: zbiór społeczny, kategoria społeczna czy skład społeczny.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%99%C5%BA_spo%C5%82eczna

Wikipedia

wielojęzyczna internetowa encyklopedia

Wikipedia – wielojęzyczna encyklopedia internetowa działająca zgodnie z zasadą otwartej treści. Funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie MediaWiki (haw. wiki – „szybko”, „prędko”), wywodzące się z koncepcji WikiWikiWeb, umożliwiające edycję każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści w czasie rzeczywistym. Słowo Wikipedia jest neologizmem powstałym w wyniku połączenia wyrazów wiki i encyklopedia. Slogan Wikipedii brzmi: „Wolna encyklopedia, którą każdy może redagować”.

Wikipedia powstała 15 stycznia 2001 roku jako projekt pomocniczy pisanej przez ekspertów i nieistniejącej już Nupedii. Od 2003 zarządzana jest przez organizację non-profit Wikimedia Foundation. W listopadzie 2015 Wikipedia miała ponad 36,9 miliona artykułów we wszystkich wersjach językowych, w tym ponad 5 mln artykułów w wersji anglojęzycznej oraz ponad 1,1 miliona artykułów w wersji polskojęzycznej. W kwietniu 2015 roku istniało 288 wersji językowych Wikipedii, z czego w sierpniu 2016 roku 58 miało ponad 100 tys. artykułów. Wikipedie polsko- i niemieckojęzyczna zostały również wydane na płycie DVD.

W pięciu pierwszych latach istnienia (2001 – 2006) Wikipedia zdobywała szybko rosnącą popularność, a Wikimedia Foundation nią zarządzająca uruchomiła też różne projekty siostrzane. Wikipedia jest jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych, a wiele stron uruchomiło jej mirrory lub forki.

Współzałożyciel Wikipedii Jimmy Wales nazwał ją „próbą stworzenia i rozpowszechnienia wielojęzycznej wolnej encyklopedii o najwyższym możliwym poziomie dla każdej osoby na Ziemi w jej własnym języku”.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

Wirtualny wolontariat

Wirtualny wolontariat – określenie formy wolontariatu polegającej na wykonywaniu zadań w całości lub częściowo poza organizacją z wykorzystaniem Internetu na komputerze w domu, szkole, telecentrum lub w pracy, bądź też korzystając z innych urządzeń podłączonych do Internetu.

Wirtualny wolontariat określany jest również m.in. jako wolontariat online, cyber usługi, telementoring, teletutoring, wolontariat sieciowy, mikrowolontariat, e-wolontariat. Wirtualny wolontariat zbliżony jest do telepracy, z tą różnicą, że zamiast sieciowych pracowników, którzy są opłacani, zlecone czynności wykonują sieciowi wolontariusze, którzy nie otrzymują wynagrodzenia od firm nastawionych na zysk, lecz pracują na rzecz organizacji non-profit, szkół, w ramach programów rządowych lub dla podmiotów pożytku publicznego.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wirtualny_wolontariat

Wirusologia

Wirusologia – dział mikrobiologii zajmujący się badaniem wirusów, ich systematyką, budową, właściwościami antygenowymi i chorobotwórczymi. Wirusologia opracowuje także metody izolacji, oczyszczania, namnażania i zwalczania wirusów. W celach badawczych korzysta się z mikroskopu elektronowego.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wirusologia

Wizerunek

podobizna osoby bądź sposób percepcji danej osoby

Wizerunek – podobizna osoby utrwalona w postaci obrazu, rysunku, fotografii bądź sposób percepcji danej osoby (np. polityka przez jego elektorat) lub rzeczy.

Sąd Najwyższy stwierdził, iż aby wizerunek był objęty ochroną prawa cywilnego, musi być wykonany tak aby dawał możliwość identyfikacji osoby przedstawionej, bez względu na sposób ujęcia (z przodu, z boku, etc.). Rozpoznawalność musi mieć natomiast charakter powszechny (nie ogranicza się do wąskiego kręgu osób).

Określenie wizerunek może też odnosić się do produktu oraz przedsiębiorstwa, które go wytworzyło – taki wizerunek buduje się w odniesieniu do grupy odbiorców: nieco inne elementy pojawiają się np. w wizerunku adresowanym do inwestorów i akcjonariuszy, a inne w wizerunku przeznaczonym dla klientów firmy, będących nabywcami produktów danej marki.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wizerunek

Władza

Władza – możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania (władza nad sobą – indywidualna) lub postępowania innych osób (władza nad innymi – społeczna). Władza społeczna jest zdolnością ukierunkowywania zachowań innych ludzi niezależnie od tego, czy jest to zgodne z ich interesem i wolą. Tam, gdzie przeważa zgodność interesów i woli współzależnych osobników, zbędne są stosunki władcze.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adza

Wnioskowanie

Wnioskowanie – jedna z najbardziej podstawowych odmian rozumowania obok sprawdzania, dowodzenia i wyjaśniania.

Wnioskować – za Kazimierzem Ajdukiewiczem – znaczy tyle co na podstawie uprzednio uznanych zdań (sądów) dochodzić do uznania nowego (dotąd nie uznawanego) zdania (sądu), lub wzmacniać pewność z jaką nowe zdanie uznajemy. Zdania uznawane, na podstawie których dochodzimy do uznania lub wzmocnienia pewności nowego zdania nazywane są przesłankami, zaś zdanie na ich podstawie uznane nazywane jest wnioskiem (konkluzją). Pomiędzy przesłankami a konkluzją nie musi zachodzić jakiś szczególny stosunek, a zwłaszcza jedno z nich nie musi być racją dla drugiego – wnioskowanie może być: (a) pewne albo prawdopodobne; (b) poprawne albo niepoprawne.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wnioskowanie

Woda

związek chemiczny

Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo „woda” jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Woda

Wojewoda

organ administracji państwowej

Wojewoda (łac. comes palatinus „komes pałacowy, palatyn”) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie i zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej na terenie województwa.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wojewoda

Województwo

jednostka podziału administracyjnego w Polsce

Województwo – jednostka podziału administracyjnego najwyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo

Wojska (wojskowość)

Wojska – oddziały i związki rodzaju sił zbrojnych:

 • wojska kosmiczne;
 • wojska lądowe;
 • marynarka wojenna
 • wojska lotnicze;
 • Wojska Obrony Powietrznej Kraju,

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wojska_(wojskowo%C5%9B%C4%87)

Wola (psychologia)

Wola – cecha jednostek przeważnie samoświadomych, umożliwiająca i wspomagająca reagowanie, ogólne działanie i podejmowanie świadomych decyzji.

Byty niesamoświadome mogą posiadać wolę, jednak, z natury rzeczy nie są świadome jej posiadania (np. zwierzęta). Inne byty niesamoświadome (np. rośliny) nie posiadają woli, mogą jedynie reagować na zmiany.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wola_(psychologia)

Wolna wola

Wolna wola – zdolność podmiotów do dokonywania wyborów bez ograniczeń ze strony różnych czynników. Spośród czynników o historycznym znaczeniu dla kształtowania się idei należy wymienić ograniczenia metafizyczne (np. logiczny, nomologiczny czy teologiczny determinizm), ograniczenia fizyczne (np. okowy czy więzienie), ograniczenia społeczne (np. groźba kary czy potępienia) i umysłu (np. kompulsje, fobie, choroby neurologiczne czy predyspozycje genetyczne).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wolna_wola

Wolność

Wolność – brak przymusu, możliwość działania zgodnie z własną wolą. Sytuacja, w której można dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87

Wolny zawód

Wolny zawód – pojęcie używane w języku prawnym i prawniczym oraz w praktyce gospodarczej, nieposiadające definicji normatywnej, która identyfikowałaby je wyczerpująco, kategoryzujące niektóre zawody.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wolny_zaw%C3%B3d

Wolontariat

bezinteresowane działania na rzecz społeczności/ środowiska naturalnego

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wolontariat

Wójt

urzędnik administracji lokalnej w Polsce

Wójt (z niem. Vogt) – urzędnik administracji lokalnej.

Obecnie w samorządzie wójt pełni funkcję organu wykonawczego gminy obok burmistrza i prezydenta miasta, wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Z mocy ustawy jest też kierownikiem urzędu stanu cywilnego, lecz może w swoje miejsce mianować odrębnego kierownika tego urzędu, co też z reguły jest praktykowane.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3jt

Wpływ społeczny

Wpływ społeczny – proces opisywany przez psychologię społeczną, podczas którego dochodzi do zmiany zachowania, uczuć, emocji lub opinii jednostki, na skutek tego, co myślą, czują bądź też robią inni ludzie, jak również na skutek celowego wpływu i manipulacji. Wpływ społeczny przybiera różne formy i może być przyjmowany za porozumieniem społecznym, może mieć formę presji, być wynikiem posłuszeństwa, oddziaływania przywódczego, perswazji, bądź też wynikiem marketingu. Może występować także wówczas, gdy jednostki wyobrażają sobie obecność innych ludzi.

Warianty wpływu społecznego
W 1958 roku harvardzki psycholog Herbert Kelman zidentyfikował i opisał trzy główne warianty wpływu społecznego:

zgodność (compliance) – ludzie pozornie zgadzają się z innymi, ale w rzeczywistości prywatne zachowują odrębne swoje opinie,
identyfikacja (identification) – ludzie są pod wpływem kogoś, kto jest lubiany i szanowany,
internalizacja (internalization) – ludzie akceptują przekonania lub zachowania i zgadza się z nimi zarówno publicznie, jak i prywatnie.

Morton Deutsch i Harold Gerard opisują dwie potrzeby psychiczne, które doprowadzają ludzi do dostosowania względem oczekiwań innych. Jest to potrzeba zachowania pozytywnego obrazu siebie (informational social influence) oraz potrzeba bycia akceptowanym społecznie (normative social influence)

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wp%C5%82yw_spo%C5%82eczny

Wrażenie

Wrażenie – pierwotny i najbardziej podstawowy proces poznawczy człowieka. Powstaje na skutek bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego lub z wnętrza organizmu na zakończenia nerwowe (receptory), wywołując reakcję psychiczną. Jeden obiekt może jednocześnie działać na kilka rodzajów narządów zmysłowych, przez co jednocześnie można odczuwać kilka rodzajów wrażeń.

W psychologii wyróżnia się również zjawisko kierowania wrażeniem, które polega na wykreowaniu i utrzymaniu takiego wizerunku własnej osoby w oczach otoczenia, który pozwoli na późniejsze odnoszenie zeń korzyści np. politycznych, osobistych itp.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wra%C5%BCenie

Wskaźnik jakości życia

wskaźnik wg tygodnika „The Economist” – Wskaźnik jakości życia (dawniej jako ang.Quality of Life Index, obecnie Where-to-be-born Index) – wskaźnik opracowany przez brytyjski tygodnik „The Economist” dla odzwierciedlania poziomu życia i satysfakcji życiowej w poszczególnych krajach w sposób bardziej adekwatny niż przy użyciu tradycyjnych metod (wskaźnika wzrostu PKB lub wartości PKB per capita).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_jako%C5%9Bci_%C5%BCycia

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne, pomoc techniczna, obsługa techniczna (ang. technical support, technical assistance) – gwarantowana pomoc w eksploatacji oprogramowania, sprzętu komputerowego, jak też innych urządzeń udzielana użytkownikowi przez producenta przy ich zakupie.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wsparcie_techniczne

Wspólnota

Wspólnota – typ zbiorowości oparty na silnych, emocjonalnych więziach, nieformalnej strukturze, dominujący przede wszystkim w społeczeństwach pierwotnych.

W ujęciu Ferdinanda Tönniesa wspólnota (Gemeinschaft) jest przeciwstawnym typem zbiorowości wobec zrzeszenia (Gesellschaft) i charakteryzuje się tym, że więzi wytwarzane są w oparciu o pokrewieństwo lub braterstwo, kontrola społeczna sprawowana jest dzięki tradycji, natomiast podstawą gospodarki we wspólnotach jest własność zbiorowa.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa (WM) – ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości (zwykle jednego budynku wraz z otaczającym terenem).

Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej wprowadziła ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994, która weszła w życie 1 stycznia 1995. Przepisy ustawy stanowią uszczegółowienie przepisów o współwłasności, które zawarte są w art. 195-221 Kodeksu cywilnego. Na początku lat 90. XX w. wraz z rozwojem przedsiębiorstw deweloperskich oraz prywatyzacji lokali należących m.in. do gmin i przedsiębiorstw państwowych wzrastała liczba budynków należących do wielu właścicieli (czasami kilkudziesięciu), a w konsekwencji wyzwań związanych z zarządzaniem tego typu nieruchomościami. Dlatego też niezbędne stało się wprowadzenie nowych uregulowań prawnych.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Powstają wówczas jakby dwie nieruchomości (posiadające odrębne księgi wieczyste): lokalowa i budynkowa. Z prawa własności nieruchomości lokalowej wynika prawo współwłasności nieruchomości budynkowej.

Ustawa o własności lokali wprowadza szereg pojęć i procedur, których zrozumienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej m.in. przy podejmowaniu uchwał i uczestnictwie w zarządzaniu nieruchomością wspólną.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota_mieszkaniowa

Współpraca

wspólne działania

Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

Zdolność tę zalicza się do kompetencji emocjonalnych; umiejętność ta stanowi jeden z wyróżników kompetencji społecznych, które warunkują jakość relacji z innymi ludźmi.

Współpraca i współdziałanie prowadzą do tworzenia wewnętrznych więzi wśród członków grupy, jak też rodzą ich poczucie tożsamości z zespołem, co zapewnia trwanie i sprawne funkcjonowanie tego zespołu na rzecz osiągania wspólnych celów jego członków.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82praca

Wstręt (emocja)

Wstręt to silna emocja na bazie somatycznej, wyrażająca odrazę do czegoś, kogoś, jakiejś sytuacji. Czynnik wywołujący wstręt może mieć charakter materialny (np. szczur, ścieki, kał, padlina) lub abstrakcyjny (brzydzę się kradzieżą).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wstr%C4%99t_(emocja)

Wszechświat

wszystko, co fizycznie istnieje

Wszechświat (łac. universum) – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, prawa fizyki, stałe fizyczne oraz wszystkie formy energii i materii. Zgodnie z najpowszechniejszym modelem kosmologicznym Lambda-CDM większość materii i energii znajdującej się we Wszechświecie przybiera formę ciemnej materii i ciemnej energii. Słowo „Wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „Wszechświat” i „kosmos” są równoważne.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wszech%C5%9Bwiat

Wulkanologia

Wulkanologia jest działem geologii zajmującym się badaniami wulkanów, ich budową, kształtem, rozmieszczeniem na kuli ziemskiej, powstawaniem, a także badaniem materiału pochodzenia wulkanicznego.

Osoba zajmująca się badaniem wulkanów nazywa się wulkanologiem. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów na świecie. Wielu wulkanologów w czasie badań ginie podczas erupcji wulkanu, którą nie zawsze da się przewidzieć. Znanymi wulkanologami którzy zginęli 3 czerwca 1991 w Japonii wskutek nagłego wybuchu wulkanu, byli Katia Krafft i Maurice Krafft.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wulkanologia

Wybaczanie w bliskich związkach

Wybaczanie w bliskich związkach – zaprzestanie odczuwania złości lub niechęci spowodowanej negatywnym zachowaniem drugiej osoby lub zredukowanie negatywnych myśli, emocji opartych na doświadczonym urazie ze strony drugiej osoby. W licznych badaniach udowodniono, że umiejętność wybaczania pozytywnie wpływa na zdrowie fizyczne (poprawa skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz średniego ciśnienia tętniczego) oraz psychiczne (redukcja cierpienia psychicznego, poprawa satysfakcji z życia).

Rola i skutki wybaczania w bliskich związkach
Wybaczanie odgrywa istotną rolę w bliskich relacjach interpersonalnych. Jest to kluczowy czynnik wpływający na stabilność funkcjonowania związku, ma również duży wpływ na utrzymanie wysokiej satysfakcji ze związku przez obojga partnerów.

Według modelu określanego w literaturze jako „negative-state relief” ludzie dążą do zmiany swoich negatywnych emocji na pozytywne i zasada ta bezpośrednio dotyczy wybaczania. Oznacza to, że odczuwanie negatywnych emocji związanych z niewłaściwym zachowaniem partnera może sprzyjać wybaczaniu, ponieważ aby poprawić swój aktualny stan emocjonalny osoba chętniej rozważy wybaczenie przewinienia. Co więcej, wybaczanie powoduje zmniejszenie się negatywnych emocji oraz pojawienie się pozytywnych emocji u partnerów. Oznacza to, że przebaczanie ma wpływ na regulację nastroju.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wybaczanie_w_bliskich_zwi%C4%85zkach

Wychowanie

Wychowanie – całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka, który ma na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym.

W szerokim znaczeniu – wychowanie to wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawy; w znaczeniu węższym – oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wychowanie

Wyjaśnianie

zadanie myślowe, polegające na wskazaniu racji dla stwierdzonego zdania

Wyjaśnianie– jedna z najbardziej znanych odmian rozumowania obok wnioskowania, dowodzenia i sprawdzania.

Wyjaśnianie, zwane również tłumaczeniem, jest zadaniem myślowym, które polega na wskazaniu racji dla stwierdzonego przez nas zdania. Innymi słowy, wyjaśnienie polega na odpowiedzi na pytanie „dlaczego tak jest jak stwierdziliśmy?” (w odróżnieniu od rozumowania typu dowodzenie, gdzie orzekamy o wartości logicznej stwierdzenia, odpowiadając np. na pytanie „czy to, co stwierdziliśmy jest prawdą?”). Zatem można powiedzieć, że wyjaśnianie jest szukaniem związków między stwierdzonymi faktami(uznanymi za prawdziwe), bez potrzeby dowodzenia ich wartości logicznych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wyja%C5%9Bnianie

Wykład

Słowna prezentacja mająca na celu zaprezentowanie pewnej informacji bądź nauczenia grupy osób na temat konkretnego obiektu

Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazywaniu wiedzy do słuchaczy, którzy otrzymują ją w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wyk%C5%82ad

Wykształcenie

Wykształcenie – poświadczona dokumentem wiedza zdobyta w oficjalnym systemie nauczania (szkoły publiczne, szkoły prywatne). Jest to zasób wiedzy, umiejętności i sprawności umożliwiający jednostce poznanie otaczającego świata i skuteczne w nim działanie, wykonywanie określonego zawodu; wynik kształcenia i samokształcenia.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie

Wykształcenie gimnazjalne

Wykształcenie gimnazjalne – wykształcenie, które uzyskuje się po ukończeniu gimnazjum.

Osoba, która ukończyła gimnazjum i zdała egzamin gimnazjalny może podjąć naukę w szkole ponadgimnazjalnej, po której uzyska wykształcenie zasadnicze branżowe lub wykształcenie średnie.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie_gimnazjalne

Wykształcenie podstawowe

Wykształcenie podstawowe – wykształcenie, które uzyskuje się po ukończeniu szkoły podstawowej lub podstawowego studium zawodowego.

Absolwent sześcioklasowej szkoły podstawowej musi podjąć naukę w gimnazjum, po którym uzyska wykształcenie gimnazjalne.

Osoba, która ukończyła szkołę podstawowa ośmioklasową, może od razu podjąć naukę w szkole ponadgimnazjalnej (dawniej: ponadpodstawowej), po której uzyska wykształcenie zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie_podstawowe

Wykształcenie średnie

Wykształcenie średnie – wykształcenie, jakie zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, posiada osoba, która:

ukończyła liceum ogólnokształcące albo technikum;
uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty;
ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkół zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
ukończyła szkołę ponadpodstawową albo szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły ponadpodstawowej działające w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych, szkół zasadniczych lub innych równorzędnych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie_%C5%9Brednie

Wykształcenie wyższe

wykształcenie uzyskane w ośrodku szkolnictwa wyższego

Wykształcenie wyższe – wykształcenie uzyskane w uniwersytecie, uniwersytecie technicznym (politechnika) lub w innych ośrodkach szkolnictwa wyższego. Pojęcie wykształcenia wyższego obejmuje skończenie studiów wyższych (po szkole średniej) oraz dalsze studia lub badania prowadzące do uzyskania stopnia naukowego. Systemy szkolnictwa wyższego różnią się pomiędzy krajami, ale system nostryfikacji dyplomów opisuje równoważność stopni i tytułów naukowych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie_wy%C5%BCsze

Wykształcenie zasadnicze

Wykształcenie zasadnicze zawodowe – rodzaj wykształcenia dający uczniom przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej, oparty na kształceniu w zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach zasadniczych lub innych szkołach równorzędnych lub nauce rzemiosła.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie_zasadnicze

Wynalazek

nowatorskie, oryginalne rozwiązanie problemu technicznego

Wynalazek – nowatorskie, oryginalne rozwiązanie problemu technicznego. W naukach inżynieryjnych i badaniach produktowych wynalazek najczęściej przybiera postać nowego urządzenia lub jego elementu, metody lub procesu, dzięki którym możliwe jest wykonanie jakiejś czynności w sposób sprawniejszy, bezpieczniejszy, wydajniejszy, tańszy lub lepszy jakościowo. W naukach społecznych za wynalazki uznaje się także zdobycze niematerialne, jak druk, pieniądz czy pismo.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wynalazek

Wyobraźnia

Wyobraźnia – zdolność do przywoływania i tworzenia w myślach wyobrażeń.

Źródłem przechowywanych w pamięci wyobrażeń są zmysły. Część odpowiadająca za wyobraźnię jest umiejscowiona w prawej półkuli mózgu. Często odróżnienie tych wrażeń od wyobrażeń jest trudne, gdyż w ciągłym strumieniu świadomości, z jakim mamy do czynienia w praktyce, występują one jednocześnie obok siebie. Dobrym dowodem na to jest sen i marzenia senne, podczas których powstają wyobrażenia odizolowane od wrażeń zmysłowych. Działaniu wyobraźni, w porównaniu do efektów pracy zmysłów, przypisuje się większą aktywność i mniejszą złożoność oraz intensywność (np. E. Husserl).

Problematyką wyobraźni i wyobrażeń zajmował się w ramach teorii poznania Arystoteles, podając zasady, którymi wyobraźnia kieruje się łącząc ze sobą wyobrażenia: podobieństwo, kontrast, styczność. Korzystając z tych zasad, wykorzystuje się wyobrażenia w zaawansowanych mnemotechnikach, przy czym zwiększeniu ich trwałości sprzyjają przeżycia emocjonalne, doświadczane w trakcie ich tworzenia, organizowanie wyobrażeń w kompleksy, tworzenie układów powiązanych jakąś zasadą (asocjacje) oraz przywoływanie ich z dużą częstotliwością.

Wyobraźnia twórcza lub wyobraźnia artystyczna jest specjalnym rodzajem wyobraźni – w oparciu o wrażenia wyobrażeń pozwala ona tworzyć inne wyobrażenie, które nie mają odpowiedników w żadnym z wrażeń. Dzięki temu ten rodzaj wyobraźni stanowi podstawę twórczości i wszelkiej innej aktywności kulturalnej.

Wyobraźnię przypisuje się także niektórym gatunkom zwierząt.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wyobra%C5%BAnia

Wypowiedź

Wypowiedź lub wypowiedzenie (stgr. ῥήτρα, łac. oratio), niekiedy stanowisko lub oświadczenie – ustny lub pisemny, rzeczywisty komunikat językowy wyrażający stanowisko, pogląd czy opinię autora. Wypowiedź nie ma ograniczonej długości, jest tworem jednego nadawcy i posiada konkretnego odbiorcę a jej spajającym czynnikiem jest temat, zwany przedmiotem wypowiedzi. Teorią wypowiedzi zajmuje się retoryka.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wypowied%C5%BA

Wyraz

najmniejszy element lingwistyczny, który może być wypowiedziany bez względu na zawartość semantyczną i pragmatyczną

Wyraz – pewna wyróżniona fonetycznie, czy też graficznie, część wypowiedzi, składająca się z jednego lub więcej morfemów.

„Wyraz” nie jest tworem w pełni obiektywnym i co jest wyrazem, a co nim nie jest, zależy w sporym stopniu od tradycji językoznawczej danego języka. W językach analitycznych „wyraz” to to samo co „słowo”, w językach fleksyjnych pojęcie wyrazu wydaje się mniej jasne – wyrazem jest morfem bazowy z dołączonymi do niego aktualnie użytymi morfemami odmiany. W praktyce przyjmuje się kryterium graficzne: w ramach tekstu pisanego (zapisanego w alfabetach zachodnich: greckim, łacińskim, cyrylickim, ormiańskim, gruzińskim, a także w hebrajskim) traktuje się jako ciąg liter pomiędzy dwiema spacjami. To kryterium nie ma zastosowania w przypadku wielu innych systemów pisma (np. arabskiego, gdzie pseudo-spacje pojawiają się wewnątrz wyrazów; chińskiego, japońskiego, czy wielu pism Azji południowo-wschodniej, gdzie w ogóle nie stosuje się spacji; tybetańskiego, gdzie spację zapisuje się po każdej sylabie, bez względu na długość wyrazu/słowa; podobnie zresztą jak w tekstach wietnamskich zapisywanych z użyciem alfabetu łacińskiego. Szczególnie trudne jest do stosowania w przypadku analizy wypowiedzi ustnych (czy języków nie posiadających w ogóle pisma).

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wyraz

Wystawiennictwo

Wystawiennictwo – architektura wystaw, termin z dziedziny architektury wnętrz i sztuk plastycznych, który określa sztukę prezentowania (eksponowania) dzieł sztuki, przedmiotów, towarów, dokumentów, zjawisk, idei.

Artysta–wystawiennik, reżyseruje obecność zwiedzającego w przestrzeni wystawowej, prowadzi go, buduje narrację, tworzy sytuację szczególnego kontaktu publiczności z prezentowanymi wartościami. Nadaje dodatkowe znaczenie, porządkuje, tłumaczy, komentuje, dowartościowuje. Prowokuje do interpretacji i żywego odbioru.

Używa środków plastycznych jak światło, kolor, płaszczyzna, tło, elementy przestrzenne, fotografię, film, dźwięk, multimedia i sam układ eksponatów w przestrzeni. Działa w ramach scenariusza kuratora lub listy towarowej, w konkretnych warunkach i możliwościach technicznych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wystawiennictwo

Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie informacji – wybór spośród zbioru wyszukiwawczego informacji, które posiadają relewantną cechę. Wyszukiwanie informacji w zbiorach wyszukiwawczych systemów informacyjno-wyszukiwawczych jest określane poprzez podobieństwo charakterystyki wyszukiwawczej (cech dokumentu) do instrukcji wyszukiwawczej (zadanego wyrażenia).

Wyszukiwanie informacji może być rozumiane jako odnajdywanie w dużej kolekcji nieustrukturyzowanych dokumentów (zazwyczaj wyrażonych w postaci tekstu w języku naturalnym) dokumentów takich, które spełniają określoną potrzebę informacyjną. Istnieje szereg zastosowań systemów wyszukiwawczych, takich jak wyszukiwanie aktów prawnych, wyszukiwanie książek w bibliotece czy też wyszukiwanie stron WWW.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wyszukiwanie_informacji

Wyznanie

organizacja religijna

Wyznanie – określenie grupy religijnej opartej na jednym zestawie prawd wiary („wyznaniu”, „credo”). Pod względem organizacyjnym grupa taka może być skupiona w jednej strukturze organizacyjnej lub w wielu. Struktura taka na gruncie prawa polskiego określana jest nazwą związek wyznaniowy, a w religioznawstwie i prawie państw anglosaskich także mianem denominacji religijnej. Niekiedy, choć nieprecyzyjnie, mianem wyznania określa się związek wyznaniowy.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wyznanie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Wyższe Szkoły Pedagogiczne (WSP) – początkowo 3-letnie, następnie 4-letnie, a później 5-letnie uczelnie kształcące pierwotnie nauczycieli dla szkół średnich, a w okresie późniejszym również dla szkół podstawowych. W roku 1972 działały trzy takie szkoły: w Krakowie, Opolu i Rzeszowie. W związku z przyjętym w Karcie Praw i Obowiązków Nauczyciela (1972) postanowieniem o kształceniu ogółu nauczycieli na poziomie wyższym (magisterskim), w latach 1973–1974 powołano do funkcjonowania wiele nowych wyższych szkół pedagogicznych, głównie na bazie działających do tej pory wyższych szkół nauczycielskich. Część wcześniej utworzonych szkół pedagogicznych została włączona do istniejących uniwersytetów (Warszawa, Łódź) natomiast pozostałe dały początek nowym uniwersytetom (Gdańsk, Katowice, Szczecin). W 1985 roku było czynnych 9 szkół pedagogicznych: w Bydgoszczy, Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Słupsku, Zielonej Górze i jedna pedagogiki specjalnej w Warszawie. Ostatnie państwowe szkoły tego typu z początkiem XXI wieku zostały podniesione do rangi akademii.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsza_Szko%C5%82a_Pedagogiczna

Wzniosłość

Wzniosłość (z łaciny sublimis, pod belką progową, wysoki, podniesiony) – cecha wielkości fizycznej, wartości moralnej, intelektualnej, metafizycznej lub artystycznej. Pojęcie to szczególnie odnosi się do wielkości, z którą nic innego nie można porównać, znajdującej się poza możliwością obliczenia, zmierzania lub naśladowania. Wzniosłość często odnosi się do natury i jej bezkresu.

Pierwszym studium wzniosłości jest traktat „O wzniosłości” przypisywany Pseudo-Longinosowi, dla którego twórczość artystyczna jest umiejętnością metaforyzowania. Aż do XVIII wieku wzniosłość była terminem stosowanym głównie w krytyce literackiej. Edmund Burke i Immanuel Kant w niezależnie powstających tekstach odróżnili wzniosłość od piękna.

Wzniosłość, jako zagadnienie estetyczne, wzbudzała największe zainteresowanie w okresie modernizmu. Współcześnie jest pojęciem lansowanym przez Jean-François Lyotarda, dla którego wartość wzniosłości jako narzędzia pojęciowego polega na tym, że prowadzi rozum ludzki do sprzeczności, ujawniając w ten sposób granice naszych władz poznawczych oraz wielorakość i nieokreśloność współczesnego świata.

Wzniosłość jest jedną z kategorii estetycznych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wznios%C5%82o%C5%9B%C4%87

Wzrok

Zmysł

Wzrok, zmysł wzroku – zdolność do odbierania bodźców wywołanych przez pewien zakres promieniowania elektromagnetycznego (u człowieka ta część widma nazywa się światłem widzialnym) ze środowiska oraz ogół czynności związanych z analizą tych bodźców, czyli widzeniem. Jest najważniejszym zmysłem człowieka, dostarczającym większość informacji z otoczenia.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wzrok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *