Kategorie
5G PL

H

Wszystkie artykuły pl.m.wikipedia.org Wyświetl strony zaczynając od: H

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=H&to=&namespace=0

Habilitacja

stopień naukowy

Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

samodzielnego nauczania w określonej uczelni (wydziale) w zakresie określonej dziedziny, często na stanowisku profesora,
promowania kandydatów do stopnia naukowego doktora,
recenzowania rozpraw lub dorobków w ramach postępowań o nadanie stopni naukowych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Habilitacja

Handel

Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny). Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Handel

Handel detaliczny

sprzedaż finalnym odbiorcom dóbr i usług przez przedsiębiorstwa lub osoby prywatne

Handel detaliczny – handel polegający na realizacji sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, w sklepach, kioskach, na straganach, przez dostawę do mieszkań. Jest ostatnim ogniwem obrotu towarowego.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Handel_detaliczny

Hedonizm

doktryna uznająca przyjemność za najwyższe dobro i cel życia – Hedonizm (gr.ἡδονήhedone, „przyjemność”, „rozkosz”) – pogląd, doktryna, uznająca przyjemność, rozkosz za najwyższe dobro i cel życia, główny motyw ludzkiego postępowania. Często mylone z epikureizmem, gdzie unikanie cierpienia i bólu jest głównym warunkiem osiągnięcia szczęścia.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hedonizm

Hermeneutyka

Hermeneutyka (z gr. ἑρμηνεύειν [erminewin lub hermenełejn] – objaśniać, interpretować; od Hermesa jako posłańca bogów) – zapoczątkowana w starożytnej Grecji sztuka interpretacji tekstów literackich.

U swego zarania hermeneutyka była interpretacją tekstów świętych (hermeneutyka biblijna, hermeneutyka teologiczna) i taka pozostawała aż do Friedricha Schleiermachera, który jako pierwszy, postulował objąć działaniami hermeneutycznymi wszystkie teksty. Umberto Eco ojcem hermeneutyki nazywa Augustyna z Hippony, który miał jakoby zalecać porównywanie tłumaczeń Biblii (jednak tylko między sobą, a nie z hebrajskim oryginałem).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hermeneutyka

Hierarchia potrzeb

Hierarchia potrzeb, piramida Maslowa (ang. needs hierarchy) – sekwencja potrzeb od najbardziej podstawowych (wynikających z funkcji życiowych) do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych. Potoczna nazwa „piramida Maslowa” jest myląca, Maslow nie przedstawiał swojej hierarchii potrzeb w formie piramidy. Piramida potrzeb, jaka funkcjonuje dziś powszechnie w kulturze popularnej, stworzona została na skutek zniekształcania pomysłów Maslowa przez konsultantów biznesowych i autorów podręczników poszukujących prostego, intuicyjnego schematu ludzkich potrzeb. „Piramida Maslowa” nie została stworzona przez Maslowa, a co więcej, jej założenia generalnie nie zostały potwierdzone w badaniach empirycznych.

Model Abrahama Maslowa
Abraham Maslow swoją teorię psychologiczną pod nazwą „Hierarchia potrzeb” opisał w artykule Teoria motywacji człowieka w naukowym czasopiśmie „Psychological Review” w roku 1943. Następnie Maslow dołączył do teorii obserwacje dotyczące wrodzonej ludzkiej ciekawości. W tym samym czasie pojawiły się inne teorie dotyczące psychologii rozwoju, niektóre z nich skupiały się na opisie etapów rozwoju u ludzi. Żeby opisać wzór, na podstawie którego ludzkie motywacje są uwzględnione, Maslow użył następujących słów: „fizjologia”, „bezpieczeństwo”, „przynależność”, „miłość”, „szacunek”, „samorealizacja”.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hierarchia_potrzeb

Higiena

Higiena (gr. hygeinos – leczniczy) – dział medycyny badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich. Higiena dzieli się na wiele dziedzin, zajmujących się poszczególnymi środowiskami życia i działalności ludzkiej: higiena osobista, szkolna, cyfrowa, hodowli zwierząt, komunalna, społeczna, pracy, jazdy oraz żywności i żywienia. Pojęcie higieny jest odnoszone również do języka: socjolingwistka Deborah Cameron wprowadziła termin „higiena werbalna” jako określenie na próby interwencji w dziedzinie praktyki językowej. Higiena należy do norm witalnych, ogólnie jest dążeniem ludzi do utrzymania swojego zdrowia w jak najlepszym stanie przez jak najdłuższy czas oraz dążeniem do maksymalnego przedłużenia życia.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Higiena

HIIT

HIIT (ang. High Intensity Interval Training – trening przedziałowy o wysokiej intensywności) – forma strategii treningu fizycznego polegająca na przeplataniu krótkich okresów bardzo intensywnego wysiłku krótkimi okresami umiarkowanego wysiłku. Typowy czas trwania całego treningu HIIT wynosi od kilkunastu do dwudziestu paru minut.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/HIIT

Hipnoza

stan umysłu podobny do snu

Hipnoza (stgr. ὕπνος hýpnos, dosłownie „sen”) – definiowana jest jako stan prawidłowo funkcjonującego umysłu, w którym uwaga danej osoby jest mocno zogniskowana na określonych bodźcach, świadomość bodźców pochodzących spoza obszaru zogniskowania uwagi jest znacznie ograniczona oraz podczas którego krytyczny osąd danej osoby zostaje częściowo zawieszony.

Doświadczenia nad hipnozą pokazały, że nie jest ona związana z istotną zmianą funkcjonowania mózgu. Częstotliwość fal mózgowych osób zahipnotyzowanych nie różni się od częstotliwości rejestrowanych u osób znajdujących się w stanie czuwania. Podczas hipnozy człowiek nie zyskuje żadnych umiejętności, czy też możliwości, których nie posiadałby w stanie pełnej świadomości, jeśli byłby odpowiednio zmotywowany.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hipnoza

Historia

nauka humanistyczna i społeczna

Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Historia

Historia sztuki

dyscyplina nauk humanistycznych

Historia sztuki (niem. Kunstgeschichte, ang. art history) – dyscyplina nauk humanistycznych, której przedmiotem poznania są sztuki wizualne w ujęciu historycznym; działami historii sztuki są historia architektury, historia malarstwa, historia rzeźby oraz historia sztuki użytkowej (sztuki stosowanej).

Klasyczna zachodnia historia sztuki ogranicza się do zagadnień malarstwa, rzeźby i architektury Europy od paleolitu do współczesności oraz obu Ameryk po 1494 r. Należy odróżnić historię sztuki od krytyki artystycznej czy estetyki, która jest dziedziną filozoficzną skupiającą się na pojęciu piękna.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Historia_sztuki

Hobby

Hobby (pasja, pot.konik) – czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie albo też nawet z zarobkiem. Głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania hobby.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hobby

Homeostaza

Zdolność do utrzymywania stałych parametrów wewnętrznych

Homeostaza (gr. homoíos – podobny, równy; stásis – stanie, trwanie, postawa) – zdolność utrzymywania względnie stałych parametrów wewnętrznych w systemie (zamkniętym lub otwartym). Pojęcie to zwykle odnosi się do samoregulacji procesów biologicznych. Zasadniczo sprowadza się to do utrzymania stanu stacjonarnego płynów wewnątrz- i (w organizmach wielokomórkowych) zewnątrzkomórkowych. Pojęcie homeostazy wprowadził Walter Cannon w 1939 roku na podstawie założeń Claude Bernarda z 1857 r. dotyczących stabilności środowiska wewnętrznego. Homeostaza jest podstawowym pojęciem w fizjologii. Pojęcie to jest także stosowane w psychologii zdrowia dla określenia mechanizmu adaptacyjnego.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Homeostaza

Hormony zwierzęce

Hormony (od stgr. ὁρμάω hormao – rzucam się naprzód, pędzę) – związki chemiczne wydzielane przez gruczoły lub tkanki układu hormonalnego. Funkcją hormonów jest regulacja czynności i modyfikacja cech strukturalnych tkanek leżących w pobliżu miejsca jego wydzielania lub oddalonych, do których dociera poprzez krew (wyjątkiem są tzw. hormony lokalne). Istnieją także takie hormony, które wywierają wpływ na funkcjonowanie wszystkich tkanek organizmu.

Gałąź medycyny zajmująca się schorzeniami układu hormonalnego to endokrynologia.

Hormony są wydzielane do krwi lub limfy organizmów przez pewne gruczoły, które z tego względu bywają określane mianem dokrewnych, a układ hormonalny – układem dokrewnym.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hormony_zwierz%C4%99ce

Hotel

Hotel – obiekt wchodzący w skład infrastruktury turystycznej, w którym świadczone są odpłatnie usługi noclegowe (przede wszystkim krótkookresowe).

W myśl polskich standardów, hotele muszą dysponować liczbą co najmniej 10 pokoi, w większości jedno- i dwuosobowych. Jednocześnie powinny oferować szeroki zakres usług związanych z pobytem turystów.

Termin „hotel” (obiekt hotelowy) bywa często mylony z szerszym pojęciem – „obiekt hotelarski”.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hotel

Hotelarstwo

działalność gospodarcza

Hotelarstwo – działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu gościny przyjezdnym w przeznaczonych do tego obiektach bazy noclegowej. Zaspokaja potrzebę wypoczynku, noclegu, wyżywienia, utrzymania higieny osobistej, ochrony zdrowia i mienia, łączności z otoczeniem oraz rozrywek kulturalnych. Jest podstawową branżą turystyki jako gałęzi gospodarki narodowej.

Hotelarstwo jest sferą usług niematerialnych, w wyniku działalności hotelarskiej nie powstają nowe wyroby. Istotę hotelarstwa upatruje się w gościnności, gościnności specyficznej, bo za odpłatnością. Z takiego sformułowania płyną określone konsekwencje i zobowiązania hotelu w stosunku do gości, a w szczególności:

zapewnienie bezpieczeństwa pobytu,
zapewnienie wygody, co najmniej deklarowanego standardu obiektu i poziomu oferowanych usług,
zapewnienie dobrej atmosfery pobytu, wysokiego profesjonalizmu i poziomu etyczno-moralnego zatrudnionych pracowników.
Czynniki warunkujące rozwój hotelarstwa:

zarobki konsumentów,
lokalizacja jednostek hotelarskich,
jakość świadczonych usług,
demografia,
konkurencja,
reklama,
kultura kraju.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hotelarstwo

Hrabstwo

jednostka podziału administracyjnego w niektórych krajach

Hrabstwo – dawniej okręg administracyjny pod zarządem hrabiego, obecnie jednostka podziału administracyjnego, najczęściej odpowiadającą polskiemu powiatowi.

W państwie Franków od czasów Merowingów oraz w średniowieczu w państwach Europy Zachodniej terytorialna jednostka administracyjna podległa hrabiemu (łac. comes, fr. comte, niem. Graf). W okresie feudalizmu we Francji oraz Niemczech hrabstwa uniezależniły się stanowiąc odrębne państwa.

Podział terytorialny na hrabstwa przetrwał do dziś w krajach anglosaskich, m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych (ang. county) i na Węgrzech (komitat – węg. megye).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hrabstwo

Humor (postać komizmu)

jedna z postaci komizmu, wyrażająca się w dostrzeganiu stron śmiesznych w ludziach, sytuacjach, zdarzeniach

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Humor_(posta%C4%87_komizmu)

Hutnictwo

gałąź przemysłu zajmująca się wytapianiem metali i ich stopów

Hutnictwo – gałąź przemysłu zajmująca się wytapianiem metali i ich stopów z rud z domieszką złomu oraz ich obróbką plastyczną na półprodukty i wyroby gotowe. Nauką traktującą o hutnictwie jest metalurgia.

Hutnictwo dzieli się na hutnictwo żelaza i hutnictwo metali nieżelaznych. Istnieje także oddzielna gałąź hutnictwa – hutnictwo szkła – zajmująca się przetwarzaniem związków chemicznych poprzez topnienie w masę szklaną i przetwarzaniem w szkło gospodarcze, techniczne, okienne i artystyczne.

Do połowy XX w. produkcję stali na mieszkańca traktowano jako miernik rozwoju gospodarczego.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hutnictwo

Hydraulik

Hydraulik – zawód związany z montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

Pochodzenie angielskiego wyrazu określającego przedstawiciela tego zawodu – „plumber” – ma swoje korzenie w czasach antycznych i jest związane z łacińskim terminem „plumbum”, określającym ołów. Rzymianie używali ołowiu do budowy rynien i rur spustowych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hydraulik

Hydrologia

dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem wody

Hydrologia (z gr. hydor, woda) – dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem wody (pod każdą postacią), występującej w środowisku przyrodniczym.

Podstawowe działy powiązane z hydrologią:

glacjologia – zajmuje się lodowcami i lądolodami,
kriologia – zajmuje się wodą pod postacią lodu,
krenologia – zajmuje się źródłami wody,
potamologia – bada linijne wody powierzchniowe – rzeki i potoki,
paludologia – zajmuje się bagnami,
limnologia – bada jeziora i inne zbiorniki wodne,
oceanografia – zajmuje się wodami morskimi i oceanicznymi,
hydrogeologia – zajmuje się wodami podziemnymi,
ekohydrologia – bada oddziaływania między organizmami żywymi a cyklem hydrologicznym.
hydrometeorologia – interesuje się procesami dotyczącymi obecności wody w atmosferze i opadami.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hydrologia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *