Kategorie
5G PL

C

Wszystkie artykuły pl.m.wikipedia.org Wyświetl strony zaczynając od: C

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=C&to=&namespace=0

Catering

Catering, katering – usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw lub na organizacji przyjęć np. (wesel, jubileuszy), imprez, bankietów i konferencji, wydarzeń kulturalnych, wydarzeń firmowych jak i również codzienne zapewnianie posiłków w szkołach, miejscach pracy etc. przygotowywanych poza obiektem klienta. Pierwotnie termin związany z naziemną obsługą lotnisk i odnoszący się do przygotowywania i serwowania posiłków dla pasażerów i załogi samolotów na czas lotu.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Catering

Cel

Cel (gr. τηλος, telos; łac. finis, terminus) – to, ze względu na co następuje działanie; stan lub obiekt, do którego się dąży; cel (etyka), to kres świadomego działania.

Działać celowo może: człowiek, organizacja, społeczeństwo.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Cel

Charakter

Charakter (z gr. charakteristikos – odróżniający) – piętno, cecha, wizerunek lub właściwość. Zespół cech wyróżniających dany przedmiot, zjawisko, osobę od innych tego samego rodzaju, np. ze względu na wygląd, postać, działanie czy zachowanie.

W psychologii charakter rozumiany jest jako:

Zespół cech psychicznych danej osoby, które ujawniają się w jej zachowaniu, sposobie bycia, usposobieniu. Pojęcie utożsamiane w tym znaczeniu z osobowością.
Zespół tych cech osobowości, które związane są z przekonaniami moralnymi. Pojęcie używane do pozytywnego i negatywnego wartościowania osobowości jednostki, np. szlachetny charakter, niezłomny, osoba o silnej woli, ale: bez charakteru, egoistyczna, o słabym charakterze. Ze względu na normatywne konotacje, pojęcie rzadziej używane we współczesnej psychologii niż osobowość.
Badaniem charakteru zajmuje się charakterologia, która m.in. tworzy i analizuje typologie charakteru.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Charakter

Charakterologia

Charakterologia – (z gr.) – nauka o charakterze.

M.in. w Niemczech i Polsce dziedzina psychologii utożsamiana z nauką o osobowości, choć ze względu na normatywne konotacje i często heurystyczną budowę poszczególnych typologii mniej obecna w głównym nurcie współczesnej psychologii osobowości.

Charakterologia pozostaje jedną z najstarszych dziedzin psychologii i wywodzi się z teorii czterech temperamentów Hipokratesa a współcześnie rozwijana była m.in. w typologiach konstytucjonalnych (Ernst Kretschmer, William. H. Sheldon) i charakterologiach opartych na zachowaniach i postawach jednostek. Istnieje kilkaset rodzajów systemów charakterologicznych podobnie jak kilkaset teorii osobowości. Kilkadziesiąt uznawanych jest za wartościowe heurystycznie lub udokumentowane naukowo.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Charakterologia

Charakteryzator

zawód

Charakteryzator – zawód polegający na nadaniu twarzy i sylwetce aktora cech granej przez niego postaci (wieku, osobowości, wyglądu zewnętrznego). Swoje zadanie charakteryzator wykonuje na podstawie scenariuszy zatwierdzonych przez reżyserów i producentów we współpracy z kostiumografami. Wykorzystuje do tego własną wiedzę i doświadczenia plastyczne. W ekipie firmowej pion charakteryzatorski (w odróżnieniu od np. pionu oświetlenia) pracuje bezpośrednio z aktorem.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Charakteryzator

Charyzma

cechy charakteru, czyniące daną osobę wyjątkową na tle społeczeństwa

Charyzma (gr. chárisma „dar”) – termin zaczerpnięty z teologii, gdzie określał jednostki obdarowane łaską boską, „darem bożym”, obecnie rozumiany jest jako:

Atrybut, osobista cecha jednostki, wyjątkowa jakość jej przypisywana, coś, co ktoś posiada lub jest w to wyposażony. Charyzmę utożsamia się z wszelkiego rodzaju osobistymi cechami jednostki, które czynią ją wyjątkową na tle reszty społeczności.
Relacja między liderem a jego zwolennikami, czyli wpływ, jaki ma ten pierwszy na drugich. Jest to zdolność lidera do wywierania bardzo wyraźnego wpływu na normatywną orientację innych członków wspólnoty. W efekcie ukształtowania się tej relacji powinny ulec transformacji wartości czy też przekonania akceptowane przez zwolenników, a nie tylko ich zachowania. Lider zostaje uznany za charyzmatycznego, gdyż po pierwsze, ma określoną misję do wypełnienia, a po drugie, w sposób spontaniczny zostają uznane przez zwolenników jego wyjątkowe cechy, zdolności czy właściwości. Uznanie to opiera się na irracjonalnych odczuciach i emocjach, dla których punktem odniesienia są cechy czy zdolności lidera postrzegane na podobieństwo boskiego stygmatu.
Termin „charyzma” jest używany w odniesieniu do lidera i cech, w jakie został on wyposażony czy które posiada, nie nawiązując do celów, do jakich on zmierza, czy motywów, jakimi się kieruje. Władza lidera nie jest ograniczona normami prawnymi, opiera się na jego autorytecie, a wsparta jest wąską grupą ludzi osobiście przez lidera wybranych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Charyzma

Chemia

nauka o substancjach

Chemia (arab. كيمياء kīmijāʾ, الخيمياء al-chīmijāʾ prawdopodobnie od stgr. χημ(ε)ία chēm(e)ía, χυμεία chymeía „rozpuszczanie, stapianie”) – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw, według których wiązania tworzą się i ulegają rozrywaniu, prowadząc do przemian jednych substancji chemicznych w inne, co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Chemia

Chemia analityczna

Chemia analityczna zajmuje się analizą związków i mieszanin.

Analiza chemiczna może mieć trzy cele:

  • Chemiczna analiza ilościowa – jej celem jest ustalenie ilościowego składu substancji – np. udział procentowy poszczególnych składników w mieszaninie bądź stężenie wybranego składnika.
  • Chemiczna analiza jakościowa – jej celem jest ustalenie z jakich składników składa się dana substancja lub ustalenie czy dany związek chemiczny w ogóle występuje w analizowanej substancji.
  • Chemiczna analiza strukturalna – jej celem jest ustalenie struktury badanego związku chemicznego – składu atomów, które są składnikami związku, i następnie sposobu, w jaki te atomy są połączone.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Chemia_analityczna

Chemia fizyczna

Chemia fizyczna jest nauką zajmującą się badaniem zjawisk makroskopowych, atomowych, subatomowych i międzycząsteczkowych w układach chemicznych uwzględniając prawa i pojęcia fizyki. Stosuje się zasady i pojęcia fizyki, takie jak ruchenergiasiłaczastermodynamikachemię kwantowąmechanikę statystycznądynamikę i równowagę.
Chemia fizyczna, w odróżnieniu od fizyki chemicznej, jest głównie (ale nie zawsze) nauką makroskopową lub struktur makrocząsteczkowych, jako że większość zasad chemii fizycznej ma swoje podłoże na założeniach związanych z masą, niż ze strukturami cząsteczkowymi lub subatomowymi. Przykładem jest równowaga chemiczna czy koloidy.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Chemia_fizyczna

Chemia kwantowa

Chemia kwantowa – dziedzina z pogranicza fizyki i chemii, która stosuje mechanikę kwantową i kwantową teorię pola do opisu atomowych i molekularnych układów będących przedmiotem zainteresowania chemii.

Podstawowym równaniem nierelatywistycznej chemii kwantowej jest równanie Schrödingera. Głównym zadaniem chemii kwantowej jest rozwijanie metod rozwiązywania równania Schrödingera opisującego atomy i cząsteczki, najdokładniej jak jest to możliwe, oraz zastosowanie tych metod w praktycznych obliczeniach. W tym celu chemicy kwantowi rozwinęli szereg matematycznych i numerycznych metod.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Chemia_kwantowa

Chemia nieorganiczna

Chemia nieorganiczna (gr. Ανόργανη Χημεία) – chemia wszystkich związków niezaliczanych do organicznych, czyli nieorganicznych.

Kryteria podziału na chemię nieorganiczną i organiczną ewoluowały na przestrzeni czasu. Współcześnie według IUPAC przyjmuje się, że jest to chemia wszystkich związków, w których nie występuje wiązanie węgielwodór.

Na granicy chemii nieorganicznej i organicznej znajduje się chemia metaloorganiczna i chemia związków kompleksowych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Chemia_nieorganiczna

Chemia organiczna

Dziedzina chemii

Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcjizwiązków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń. Ponadto związki organiczne zawierać mogą atomy innych pierwiastków, takich jak wodórtlenazotfosforkrzem oraz siarka.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Chemia_organiczna

Choreografia

aranżacja ruchu, tańca

Choreografia (z gr. χορεία „taniec” i γραφή „pisać”) – pierwotnie zajmowała się układem ruchów tanecznych w balecie, komponowaniem tańca, dziś pojęcie to rozszerzyło się na wszystkie dziedziny, w których ruch ludzki ma charakter artystyczny – na pokazowe walki, ruch gwiazd muzyki rozrywkowej, łyżwiarstwo figurowe czy gimnastykę artystyczną. Coraz częściej także choreograf – będąc odpowiednikiem kompozytora na etapie tworzenia, czy dyrygenta albo reżysera w teatrze operowym – układa sceny walk na potrzeby filmu.

W choreografii używa się specjalnego, wynalezionego przez Raoul-Auger Feuilleta systemu notacji; także za pierwszy traktat o choreografii uważa się Chorégraphie, ou l’art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs Feuilleta, wydane w roku 1700.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Choreografia

Choroby cywilizacyjne

Choroby niezakaźne, których częstotliwość występowania w populacji wiąże się powszechnie z tzw. rozwojem cywilizacyjnym społeczeństwa.

Choroby cywilizacyjne, choroby stylu życia, choroby społeczne, tzw. epidemia XXI wieku – globalnie szerzące się, niezakaźne, wiązane z tzw. rozwojem cywilizacyjnym, prowadzące do niepełnosprawności i odpowiadające za ponad 80% przedwczesnych zgonów. Choroby cywilizacyjne nie dotyczą tylko osób w okresie przekwitania (menopauza, andropauza), osób starszych, ale diagnozuje się je coraz częściej już u dzieci.

Szacuje się, że jedynie 8–20% rodzin w Polsce spędza aktywnie wolny czas. 70% dzieci w Polsce wykazuje zbyt małą aktywnością fizyczną. W konsekwencji z danych epidemiologicznych wynika, że co drugi Polak umiera przedwcześnie z powodu chorób układu krążenia, a blisko 1/3 choruje na choroby dietozależne.

Za indukcję chorób cywilizacyjnych w społeczeństwie w pierwszej kolejności odpowiedzialna jest niewystarczająca codzienna aktywność fizyczna: WHO określiła minimalną codzienną dawkę ruchu na 10 tys. kroków dla osoby pracującej fizycznie i 15 tys. dla pracującej umysłowo, minimalny ciągły czas aktywności fizycznej nie powinien być krótszy niż 60 – 90 min., nie mniej ważnym czynnikiem jest monotonna, źle zbilansowana dieta: bogata w energię, cukry, tłuszcze zwierzęce, sól, produkty wysoko przetworzone; uboga w warzywa (2/3 Polaków nie spożywa minimalnej zalecanej dobowej porcji warzyw) zawierające błonnik, witaminy i sole mineralne, następnie szeroko pojęte zanieczyszczenie środowiska (powietrza, wody, gleby), Wpływ obciążenia genetycznego populacji w rozwoju chorób cywilizacyjnych szacowany jest na 12%. Według innych źródeł 16 do 20%.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Choroby_cywilizacyjne

Ciało ludzkie

organizm człowieka

Ciało ludzkie – w szeroko pojętych naukach biologicznych jest synonimem organizmu ludzkiego. W antropologii filozoficznej i w wielu religiach jest ono drugim, obok duszy, elementem tworzącym człowieka jako osobę. Ciało ludzkie przed narodzinami, od 8 tygodnia ciąży do porodu, określane jest mianem płodu. Po śmierci nazywane jest zwłokami. W chrześcijaństwie, religii wyznającej zmartwychwstanie, w odniesieniu do ciał świętych, relikwiami.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_ludzkie

Ciąża człowieka

Ciąża, brzemienność (łac. graviditas od gravis 'ciężki’) – okres od zapłodnienia bądź implantacji do porodu oraz całokształt zmian zachodzących w tym okresie w organizmie zapłodnionej kobiety.

U ludzi moment zapłodnienia uznawany jest za trudno uchwytny i dlatego za początek ciąży przyjmuje się pierwszy dzień ostatniej miesiączki. I tu wartość obliczeń czasu trwania ciąży może być problematyczna, gdyż nie każda kobieta dzień ten sobie notuje. W takiej sytuacji czas trwania ciąży określa się na podstawie badań ultrasonograficznych płodu.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85%C5%BCa_cz%C5%82owieka

Ciekawość

Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ciekawo%C5%9B%C4%87

Cieśla

zawód

Cieśla – zawód związany z obróbką drewna, który polega na wykonywaniu elementów konstrukcji, części wyposażenia oraz detali z drewna, trwale związanych z obiektem działania (budynek, budowla, okręt).

Niejednokrotnie zawody cieśli oraz stolarza są mylone. Cieśla – w odróżnieniu od stolarza czy meblarza – zajmuje się wykonywaniem konstrukcji wieńcowej (zrębu) budynku, więźby dachowej, a stolarz budowlany podłogi, drzwi, okien. W pracy wykorzystuje zestaw narzędzi ciesielskich, wykonując w przygotowanym materiale odpowiednie połączenia. Zwykle do prac ciesielskich niezbędna jest znajomość czytania rysunków technicznych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Cie%C5%9Bla

Cnota

Cnota (łac.virtus, gr. ἀρετή – areté) – ugruntowana, stała etyczna dyspozycja człowieka gotowego posługiwać się swoimi władzami moralnymi – rozumem, wolą i zmysłami – do postaw i konkretnych czynów zgodnych z dobrem etycznym.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Cnota

Coach (osoba)

Coach (z ang. coach – osobisty trener) – osoba, która pomaga swojemu klientowi odkryć właściwą drogę do celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, technik, narzędzi, jak również innych osób, z których klient może skorzystać. Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Polega ona na obserwacji osoby pozostającej pod opieką w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania.

Coach powinien zaproponować klientowi zwrócenie się do innego specjalisty, jeśli zajdzie taka potrzeba i jeśli uzna, iż zbliży to klienta do osiągnięcia celu. Może to być trener, aby nabyć konkretne umiejętności, doradca czy konsultant, aby uzyskać konkretną poradę w jakiejś dziedzinie, mentor, który poprowadzi i będzie wsparciem, albo też inny specjalista. Coach nie jest trenerem i nie jest trenerem indywidualnym, jak się powszechnie uważa, a coaching (czy też proces coachingowy) nie jest szkoleniem.

O regulację zawodu coacha w Polsce ubiega się obecnie Polska Izba Coachingu.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Coach_(osoba)

Coaching

Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Coaching

College

instytucja edukacyjna

College (Koledż) – określenie związane z różnymi formami wyższej edukacji w krajach anglosaskich, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach zachodnioeuropejskich. Pierwotnie oznaczał miejsce, w którym żyli studenci uniwersytetu. Koledże prowadziły też swoje kursy. Był to tak zwany system kolegialny, wywodzący się z Francji.

W Stanach Zjednoczonych college to albo część uniwersytetu (analogicznie do wydziału w polskim systemie edukacyjnym), albo odrębna szkoła wyższa specjalizująca się w danej dziedzinie, niebędąca jednak uniwersytetem. Kończąc amerykański koledż, zwyczajowo uzyskuje się tytuł Bachelor of Arts lub Bachelor of Science, co jest odpowiednikiem tytułu licencjata według systemu Unii Europejskiej. Nauka w amerykańskim koledżu trwa zwykle 4 lata. Z tytułem Bachelor można bezpośrednio rozpocząć zdobywanie tytułu Master lub PhD w graduate school. Amerykański uniwersytet zwykle jest złożony z koledżu i graduate school.

Innym typem koledżu jest community college, w którym po dwóch latach studiów otrzymuje się tytuł Associate (jego polskim odpowiednikiem jest technik).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/College

Cybernetyka

Cybernetyka (gr. κυβερνήτης kybernetes ‘sternik; zarządca’ od κυβερνᾶν kybernán, ‘sterować, kontrolować’) – transdyscyplinarne podejście do systemów sterowania oraz związanym z tym przekazywaniu informacji (komunikacja) w człowieku i maszynie. Za twórcę cybernetyki uważa się amerykańskiego matematyka pochodzenia żydowskiego Norberta Wienera.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Cybernetyka

Czarna propaganda

Czarna propaganda – forma propagandy, która ma sprawiać wrażenie, że została stworzona przez tych, których ma zdyskredytować.

Przykładem takich działań w czasie II wojny światowej były fałszerstwa niemieckich pism urzędowych dokonywane przez polski ruch oporu (Akcja N) czy niemiecka ulotka napisana w języku polskim w czasie powstania warszawskiego z rzekomym „rozkazem” generała Tadeusza Bora-Komorowskiego.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Czarna_propaganda

Czas

wielkość fizyczna –

Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to jest również przedmiotem rozważań filozoficznych.

Czas może być rozumiany jako:

  • chwila, punkt na osi czasu,
  • odcinek czasu,
  • trwanie,
  • zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych,
  • czwarta współrzędna czasoprzestrzeni w teorii względności.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Czas

Czasopismo

rodzaj publikacji

Czasopismo – wydawnictwo ciągłe[1], periodyczne, publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierające materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogące różnić się wersjami językowymi – może występować w wielu mutacjach regionalnych.

Ze względu na częstotliwość wydań wyróżnia się najczęściej, następujące rodzaje czasopism:

dziennik, gazeta codzienna (313 numerów w ciągu roku, pominąwszy niedziele)
dwudnik, gazeta dwudniowa (182–183 numery w ciągu roku)
tygodnik (52 numery w ciągu roku)
dwutygodnik (26 numerów w ciągu roku)
miesięcznik (12 numerów w ciągu roku)
dwumiesięcznik (6 numerów w ciągu roku)
kwartalnik (4 numery w ciągu roku)
półrocznik (2 numery w ciągu roku)
rocznik (jeden numer w ciągu roku)
oraz aperiodyk – szczególna postać czasopisma – nieregularnik.
Wydawnictwa rzadsze niż kwartalne (np. półrocznik, rocznik, annał) określa się często jako edycje kolejnych zeszytów, wydań lub tomów.

Potocznie za czasopisma uważa się publikacje od tygodnika wzwyż, te wydawane częściej nazywane są gazetami.

Ponadto czasopisma mogą być: ogólnotematyczne, branżowe, reklamowe, recenzowane, itd.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Czasopismo

Czasoprzestrzeń

zbiór zdarzeń zlokalizowanych w przestrzeni i czasie – Czasoprzestrzeń – zbiór zdarzeń zlokalizowanych w przestrzeni i czasie, wyposażony w strukturę afiniczną i metryczną o określonej postaci, w zależności od analizowanego modelu fizycznej czasoprzestrzeni.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Czasoprzestrze%C5%84

Czas wolny

Czas wolny – czas, którym dysponuje człowiek po wykonaniu obowiązków takich jak nauka, praca, czynności związane z codziennym życiem. Czas wolny dziecka – okres, który pozostaje mu po wypełnieniu obowiązków szkolnych, domowych, czynności organizacyjno-porządkowych, związanych z zachowaniem zdrowia i higieny, czas, w którym może ono wykonywać czynności według swego upodobania, związane z wypoczynkiem, rozrywką i zaspokajaniem potrzeb wynikających z zainteresowań. Czas wolny dzieci obejmuje także okres, w którym wypełniają one dobrowolnie przyjęte obowiązki społeczne

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Czas_wolny

Czeladnik

stopień kwalifikacji zawodowych

Czeladnik – jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia, młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym oraz potwierdzający je dowodem kwalifikacji zawodowych w formie zdanego egzaminu czeladniczego.

Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. pierwszym poziomie. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych zgodnie ze standardami ustalonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego.

W hierarchii niektórych zawodów „czeladnik” to nazwa stanowiska.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Czeladnik

Człowiek rozumny

nazwa zwyczajowa Homo sapiens, unikalny nadal istniejący gatunek rodzaju Homo – Człowiek rozumny (Homo sapiens) – gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych (Hominidae), jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo. Występuje na wszystkich kontynentach.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82owiek_rozumny

Czuwanie

Czuwanie – stan aktywności układu somatycznego, będący przeciwieństwem snu, który jest spoczynkiem dla tego układu. U ludzi dorosłych czuwanie i sen to dwa podstawowe stany fizjologiczne występujące cyklicznie, gdzie około 2/3 doby przypada na czuwanie.

Stan czuwania, podobnie jak sen, można zbadać obiektywnie, rejestrując czynność bioelektryczną mózgu. Czuwanie charakteryzuje się występowaniem w EEG fal alfa i beta.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Czuwanie

Czwarta rewolucja przemysłowa

Czwarta rewolucja przemysłowa (niem. Industrie 4.0) – uogólniająca koncepcja odnosząca się do pojęcia „rewolucji przemysłowej” w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Definicyjnie jest zbiorczym terminem dla technik i zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości łącznie stosujących lub używających systemów cyber-fizycznych, internetu rzeczy i przetwarzania chmurowego. Według takiego podejścia jest urzeczywistnieniem inteligentnej fabryki, w której systemy cyber-fizyczne sterują procesami fizycznymi, tworzą wirtualne (cyfrowe) kopie świata realnego i podejmują zdecentralizowane decyzje, a poprzez Internet rzeczy w czasie rzeczywistym komunikują się i współpracują ze sobą oraz z ludźmi, natomiast dzięki przetwarzaniu chmurowemu są oferowane i użytkowane usługi wewnętrzne i międzyoperacyjne.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Czwarta_rewolucja_przemys%C5%82owa

Czytanie

proces poznawczy

Czytanie – proces poznawczy, jedna z umiejętności nabywanych przez człowieka w procesie edukacji, która umożliwia odbiór informacji przekazywanych za pomocą języka pisanego. Współcześnie wciąż jedną z podstawowych form komunikowania się jest mowa pisana, dlatego czytanie jest jedną z najważniejszych umiejętności każdego człowieka.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Czytanie

Wszystkie artykuły pl.m.wikipedia.org Wyświetl strony zaczynając od: Ć

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=%C4%86&to=&namespace=0

Ćwiczenia fizyczne

Ćwiczenia fizyczne – aktywność fizyczna zwiększająca bądź podtrzymująca sprawność fizyczną oraz ogólne zdrowie i dobre samopoczucie. Są wykonywane z różnych powodów, wliczając w to zapobieganie starzeniu, wzmocnienie mięśni i systemu krwionośnego, zwiększenie zdolności fizycznych, utratę wagi oraz rozrywkę. Wiele osób ćwiczy na świeżym powietrzu, gdzie zbiera się w grupy i socjalizuje. Ćwiczenia fizyczne są ważne dla utrzymywania sprawności fizycznej oraz mogą się przyczynić do utrzymania zdrowej wagi, regulowania trawienia, normalizacji gęstości kości, zwiększenia siły mięśni, ruchliwości, osiągnięcia fizjologicznego optimum, redukcji ryzyka operacji chirurgicznej oraz wzmocnienia systemu immunologicznego. Niektóre badania wskazują, że ćwiczenia fizyczna mogą wydłużyć długość życia oraz jego jakość.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/%C4%86wiczenia_fizyczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *