Kategorie
5G PL

B

Wszystkie artykuły pl.m.wikipedia.org Wyświetl strony zaczynając od: B

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=B&to=&namespace=0

Badania materiałowe

Badania materiałowe – interdyscyplinarny obszar badań naukowo-technicznych, w którym jest prowadzona analiza wpływu chemicznej i fizycznej struktury materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne (także rozmaite kombinacje tych właściwości) oraz są opracowywane sposoby wytwarzania materiałów o pożądanych właściwościach.

Badania materiałowe są wykonywane z użyciem szeregu technik badań fizycznych, chemicznych i mechanicznych, za pomocą których można określić zarówno strukturę, jak i właściwości materiałów, a przede wszystkim zależności pomiędzy strukturą a właściwościami. Są prowadzone w celu określenia wpływu struktury na właściwości materiałów oraz możliwości zapobiegania niepożądanym zmianom ich właściwości użytkowych (np. przez zmiany struktury). Umożliwiają opracowywanie sposobów otrzymywania, używania, ochrony (np. przed korozją) materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Badania te mają silny wpływ nie tylko na planowane cechy użytkowe produktów końcowych, ale też pomagają zbadać i opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Badania_materia%C5%82owe

Badania rynku

Badania rynku – zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Badania_rynku

Badminton

Badminton (gra znana także jako kometka) – 2- lub 4-osobowa dyscyplina sportowa, konkurencja olimpijska od 1992 roku.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Badminton

Bakteriologia

Bakteriologia – dział mikrobiologii poświęcony badaniu, wykorzystywaniu i zwalczaniu bakterii, a także sprawdzaniu ich ogólnych właściwości.

Podstawy współczesnej bakteriologii stworzył Ludwik Pasteur w XIX wieku.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bakteriologia

Bank

Instytucja finansowa

Bank – osoba prawna wykonująca na podstawie odpowiednich zezwoleń działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów oraz wykonywaniu innych czynności określonych przepisami prawa (w Polsce ustawy Prawo bankowe) i wymienionych w statucie banku.

Bank jest instytucją pośredniczącą, umożliwiającą wykorzystanie środków pieniężnych klientów, którzy mają nadwyżki kapitałowe przez klientów, którzy mają niedostatek środków kapitałowych. Ze względu na rodzaj świadczonych usług oraz dysponowanie środkami powierzonymi przez klientów (najczęściej w postaci depozytów), banki zaliczane są do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bank

Bar (lokal gastronomiczny)

lokal gastronomiczny

Bar – placówka gastronomiczna prowadząca działalność o charakterze zbliżonym do restauracji z asortymentem ograniczonym do prostych potraw (dań) i popularnych towarów. Jest to zazwyczaj placówka samoobsługowa, bez obsługi kelnerskiej.

Rodzaje barów
bar szybkiej obsługi (fast food, fast casual)
bar uniwersalny
bar przekąskowy
bar mleczny
jadłodajnia
bistro
kawiarnia
herbaciarnia
piwiarnia.
Lokal gastronomiczny, w którym konsumuje się zamówione wcześniej napoje alkoholowe, głównie piwa oraz drinki i wódkę. Większość barów jako popularne miejsce spotkań i zabaw towarzyskich otwierana jest późnym wieczorem i zamykana w godzinach wczesnoporannych, niektóre czynne są już od godzin przedpołudniowych. Zamówienie polega na prostym wyborze napojów, lub proponowanym przez fachową obsługę (barmana) w zależności od mody lub upodobań. Bar może być również popularnym miejscem do spotkania w czasie wyjścia do miasta w ciągu dnia. Wiele barów w godzinach nocnych zamienia się dla gości w kluby muzyczne, modne dyskoteki lub miejsca innych rozrywek jak gry bilardowe czy dart.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bar_(lokal_gastronomiczny)

Barman

Barman – osoba zajmująca się profesjonalnie obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych (bary, restauracje, puby, kawiarnie, hotele)

Barman m.in. miksuje drinki i napoje. Często prowadzi także dokumentację sprzedaży.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Barman

Behawioryzm

Kierunek psychologiczny

Behawioryzm (ang. behavior lub behaviour – zachowanie) – filozofia nauki o zachowaniu ludzi oraz zwierząt. W podejściu tym uznaje się istotną rolę:

środowiska jako czynnika, który kontroluje zachowania organizmów
indywidualnej historii uczenia się poprzez konsekwencje (historia wzmocnień). Według tego podejścia zachowanie jest odpowiedzią na stymulację środowiska, a przyczyną zachowania są jego przeszłe konsekwencje (środowisko jest dla organizmu informacją, czy w danej sytuacji konkretne zachowanie będzie wzmacniane czy nie).
W badaniach w tym nurcie główne znaczenia przypisuje się procesom warunkowania sprawczego (bodziec różnicujący – zachowanie – konsekwencje), zastępczego (poprzez modela), ale również klasycznego (bodziec – reakcja) wraz z czynnikami wpływającymi na ich skuteczność (operacje motywujące, operacje znoszące itp.).

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Behawioryzm

Bezpieczeństwo

stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie

Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.


Wyróżnia się następujące rodzaje bezpieczeństwa:

ze względu na obszar jaki obejmuje – bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo regionalne, bezpieczeństwo narodowe;
ze względu na stosunek do obszaru państwa – bezpieczeństwo zewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne;
ze względu na dziedzinę, w jakiej występuje – bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne, energetyczne, fizyczne, informatyczne (cybernetyczne, teleinformatyczne), kulturowe, militarne, polityczne, socjalne i społeczne oraz identyfikacyjne.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności(ang. food safety) – ogół koniecznych do spełnienia warunków i działań, które muszą być podjęte podczas wszystkich etapów procesu produkcji żywności i obrotu handlowego żywnością, celem zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia konsumentów.

Termin „bezpieczeństwo żywnościowe” został wprowadzony przez Konferencję Żywnościową FAO w 1974 roku. W 1996 roku podczas Szczytu Żywnościowego Świata uchwalono deklarację w sprawie światowego bezpieczeństwa żywnościowego i sformułowano pojęcie bezpieczeństwa żywnościowego, rozumianego jako działania na szczeblu państwowym. Z treści tej deklaracji wynika, że obowiązkiem każdego państwa jest przyjęcie odpowiedniej strategii, która pozwoli osiągać cele zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe.

W 2000 r. opracowano Białą Księgę o bezpieczeństwie żywności. Wprowadziła ona konieczność podawania informacji dla konsumenta poprzez unormowanie kwestii etykietowania i reklamy. W 2011 r. powstało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo_%C5%BCywno%C5%9Bci

Bezrobocie

sytuacja, gdy ludzie są pozbawieni miejsca pracy i aktywnie poszukują zatrudnienia

Bezrobocie – zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i pragnących ją podjąć nie znajduje zatrudnienia.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bezrobocie

Bibliografia

Bibliografia (gr. βιβλιο „książka” + γραφία „pisanie”) – termin oznaczający zarówno uporządkowany według pewnych kryteriów i spełniający określone zadania informacyjne wykaz (spis) dokumentów pisanych, jak i dział nauki o utworach piśmiennictwa definiujący zasady tworzenia wspomnianych spisów.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bibliografia

Bibliologia

nauka o książkach

Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści, a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną, jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi, tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bibliologia

Bibliotekoznawstwo

Humanistyczna dyscyplina naukowa

Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – dyscyplina zajmująca się teoretycznymi i praktycznymi problemami funkcjonowania bibliotek, m.in. problematyką katalogowania książek i czasopism, organizacji oraz zarządzania biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bibliotekoznawstwo

Biegi lekkoatletyczne

konkurencja lekkoatletyczna

Biegi w konkurencjach lekkoatletycznych dzielą się na:

 • sprinty (biegi krótkie),
 • biegi średnie,
 • biegi długie,
 • biegi przez płotki.

Więcej na stronie:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biegi_lekkoatletyczne

Biegły rewident

Biegły rewident (inaczej audytor) – osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej nadane w trybie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Tytuł „biegły rewident” podlega ochronie prawnej.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bieg%C5%82y_rewident

Bilard

Bilard (ang. billiards, pool) – rodzaj gier rozgrywanych na pokrytym suknem stole. Najczęściej gra polega na uderzaniu bil, czyli kul wykonanych z odpowiedniego materiału o określonych parametrach, za pomocą kija i wbijaniu ich do łuz (zwanych czasem kieszeniami), czyli otworów w stole, choć istnieją też odmiany bilardu rozgrywane na stole pozbawionym łuz. Istnieje wiele gier bilardowych, które różnią się zasadami, rozmiarami stołu, liczbą używanych bil, ich oznaczeniami (np. kolorami i numerami) itp. Zazwyczaj w grze uczestniczą dwie osoby, rozgrywające bile na przemian, wykonujące ruchy do popełnienia pierwszego błędu.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bilard

Biochemia

dyscyplina naukowa w dziedzinach nauk biologicznych i chemicznych, zajmuje się badaniem procesów chemicznych w organizmach

Biochemia – nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami (w tym skutkami niedoboru oraz nadmiaru) i przemianami substancji chemicznych w organizmach (z uwzględnieniem aspektów energetycznych).

Typowe związki chemiczne będące przedmiotem badań biochemicznych to biopolimery (np. białka (w tym enzymy), polisacharydy i kwasy nukleinowe, tj. RNA i DNA), aminokwasy, węglowodany, lipidy, nukleotydy, hormony i in.

Do dziedzin nauki blisko związanych lub zazębiających się z biochemią należą:

biologia molekularna
chemia bioorganiczna
chemia bionieorganiczna
chemia medyczna
chemia leków
chemia środowiska
biotechnologia
cytologia
biofizyka
biogeochemia
cytochemia (chemia komórki)
histochemia (chemia tkanek)

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biochemia

Biocybernetyka

Biocybernetyka – dział cybernetyki zajmujący się badaniem procesów sterowania w układach biologicznych oraz sprzężeń pomiędzy tymi procesami a środowiskiem.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biocybernetyka

Bioetyka

Bioetyka (ang. bioethics, gr. bios „życie”, ethos „zachowanie”) – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy teoretycznej i praktycznej wynikająca z refleksji nad etycznym wymiarem działań z zakresu biologii i medycyny.

Bioetycy analizują działania człowieka związane ze zdobywaniem wiedzy biologicznej i medycznej, jej zastosowaniami oraz z ingerencją człowieka w przyrodę. W badaniach bioetycznych wykorzystuje się pojęcia i metody badawcze filozofii, teologii, psychologii, prawoznawstwa, socjologii, nauk przyrodniczych i medycznych.

Główne działy bioetyki to między innymi etyka kliniczna, etyka badań naukowych, bioetyka regulacyjna, etyka relacji człowiek-inne zwierzęta, etyka środowiska naturalnego.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bioetyka

Biofizyka

dyscyplina naukowa w dziedzinach nauk biologicznych i fizycznych, zajmuje się badaniem procesów fizycznych w organizmach

Biofizyka jest dziedziną nauki z pogranicza fizyki i biologii, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka podejmuje również próby ustalenia uniwersalnych praw biologicznych niezależnych od konkretnej formy życia. Dziedzina ta w zakresie badania organicznych struktur cząsteczkowych nierozerwalnie wiąże się z biochemią. Dlatego też wyznaczenie ścisłej granicy pomiędzy tymi dwoma działami naukowymi jest często niemożliwe.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biofizyka

Biogerontologia

Biogerontologia (od. bios „życie“, geron „starzenie“, logos „nauka“) – jest stosunkowo młodą gałęzią nauki i zajmuje się badaniami nad przyczynami starzenia biologicznego, oraz konsekwencjami starzenia się organizmów.

Biogerontologia jest niedawno utworzonym, ale stosunkowo szybko rozwijającym się działem biologii, zwłaszcza w najnowszych badaniach nad leczeniem ludzi, którym zajmuje się geriatria. W odróżnieniu od geriatrii, biogerontologia zajmuje się powodami starzenia się organizmów i stara się wypracować możliwe strategie zapobieżenia temu.

Biologiczne starzenie się organizmów obejmuje na ogół nieodwracalne procesy, które prowadzą nieuchronnie do śmierci organizmu, jego organów, lub poszczególnych komórek. Przyjmuje się że jest to główną przyczyną śmierci organizmu, ponadto zjawiska starzenia odgrywają negatywna role w katabolicznym podziale komórek. Obecnie dyskutowane jest ponad 300 różnych przyczyn odpowiedzialnych za starzenie się organizmów.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biogerontologia

Bioinformatyka

Bioinformatyka – interdyscyplinarna dziedzina łącząca nauki biologiczne i informatyczne.

Obejmuje rozwój metod obliczeniowych służących do badania i symulacji struktury, funkcji i ewolucji genów, genomów i białek. Tworzy metody wykorzystywane do analizy i zarządzania informacji biologicznej gromadzonej w toku badań genomicznych oraz badań prowadzonych z zastosowaniem wysokoprzepustowych technik eksperymentalnych. Z bioinformatyką powiązane są: genomika, proteomika, lipidomika, metabolomika, transkryptomika i konektomika. W szerszym znaczeniu obejmuje także biokomputery i neuroinformatykę.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bioinformatyka

Bioinżynieria

Bioinżynieria (inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.

Główne obszary zainteresowań:

 • optymalizacja procesów biochemicznych i mikrobiologicznych
 • tworzenie nowych technologii
 • projektowanie nowej aparatury (bioreaktory)
 • projektowanie nowych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych

Gałęzią bioinżynierii jest biopreparacja (nauka o izolacji i oczyszczaniu produktów uzyskanych w procesach biochemicznych).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bioin%C5%BCynieria

Biologia

nauka o życiu

Biologia (z gr. βίος (bios), 'życie’ i λόγος (logos), 'słowo, nauka’) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biologia

Biologia medyczna

Biologia medyczna – dyscyplina naukowa z pogranicza biologii i medycyny, obejmująca działy nauki i techniki posiadające zwykle w nazwie przedrostek „bio-„, znajdujące jednocześnie zastosowanie w ochronie zdrowia i/lub diagnostyce laboratoryjnej. Biologia medyczna od kilku lat stanowi osobny kierunek nauczania na poziomie uniwersyteckim i doktoranckim, jak również specjalizację wielu zakładów naukowo-badawczych.

Alternatywne nazewnictwo dziedzin biologicznych mających zastosowanie w medycynie (podział w zależności od profilu i przedmiotu zainteresowań):

klasyczna biologia medyczna,
biotechnologia medyczna,
biologia molekularna,
biologia medyczna w medycynie molekularnej,
biotechnologia medyczna w medycynie molekularnej,
biologia molekularna w medycynie molekularnej,
medyczna biologia molekularna i inne.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biologia_medyczna

Biologia molekularna

Biologia molekularna – nauka podstawowa zajmująca się biologią na poziomie molekularnym. Bada, w jaki sposób funkcjonowanie organizmów żywych uwarunkowane jest właściwościami budujących je cząsteczek, a zwłaszcza biopolimerów, jakimi są kwasy nukleinowe i białka. Zazębia się ona z takimi dziedzinami wiedzy jak genetyka, biochemia, biofizyka czy cytologia.

William Astbury w „Nature” opisał, że biologia molekularna:

… jest szczególnie zainteresowana formami biologicznych cząsteczek, ich trójwymiarową strukturą, genezą i ich funkcjonowaniem.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biologia_molekularna

Biologia rozwoju

Biologia rozwoju – dział biologii, zajmujący się przede wszystkim rozwojem osobniczym, czyli ontogenetycznym (gr. óntos – byt, będące, istniejące, génesis) organizmów żywych, od chwili powstania w wyniku rozmnażania do śmierci, przy czym pojęcie „rozwój” oznacza zachodzące w ciągu życia zmiany morfologiczne (powstanie nowych tkanek i organów) i czynnościowe. Przedmiotem badań są m.in. procesy oogenezy, zapłodnienia, bruzdkowania, embriogenezy (np. embriogenezy roślin), wzrostu.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biologia_rozwoju

Biologiczne znaczenie pierwiastków

Mianem makroelementów (makrominerałów, makroskładników, pierwiastków głównych, makropierwiastków) określa się pierwiastki, których zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża.

W przypadku człowieka makroelementami bywają nazywane pierwiastki, których dobowe zapotrzebowanie w diecie przekracza 100 mg na dobę. Niezbędne są one do prawidłowego rozwoju jego organizmu. Zalicza się do nich: fosfor, wapń, magnez, chlor, potas, sód, siarka, azot, wodór, tlen, węgiel.

Mikroelementy, mikroskładniki, pierwiastki śladowe – pierwiastki chemiczne występujące w bardzo małych (śladowych) ilościach w organizmach roślinnych i zwierzęcych. U ludzi zapotrzebowanie na te pierwiastki wynosi poniżej 100 mg na dobę.

Do mikroelementów w diecie człowieka zalicza się: jod, żelazo, fluor, bor, kobalt, miedź, chrom, cynk, mangan, molibden, selen.

Trzecią grupą pierwiastków są ultraelementy, są to pierwiastki występujące w ilościach kilku μg na gram masy ciała. Zaliczamy do nich: rad, srebro, złoto, platyna. Są to aktywatory enzymów procesów metabolicznych.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biologiczne_znaczenie_pierwiastk%C3%B3w

Biologizm

Biologizm – stanowisko filozoficzne rozpatrujące ogół zagadnień filozoficznych, zwłaszcza dotyczących indywidualnych i społecznych zachowań ludzi, z punktu widzenia biologii. Głównymi reprezentantami biologizmu byli uczeni ewolucjoniści Charles Darwin oraz Herbert Spencer. Ponadto kierunek ten występuje u filozofów życia (np. Henri Bergson) i w etyce (Fryderyk Nietzsche).

Pokrewnym kierunkiem filozoficznym dla biologizmu jest organicyzm, który zakłada że społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak żywy organizm. Oddziaływanie biologizmu można odnaleźć w behawioryzmie, kierunku w psychologii zakładającym, że ludzie podobnie jak wszystkie inne zwierzęta działają według stosunkowo prostych zasad opierających się na stałych, odruchowych lub wyuczonych reakcjach na bodźce.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biologizm

Biotechnologia

dyscyplina naukowa w dziedzinach nauk chemicznych, biologicznych, technicznych i rolniczych, zajmuje się wykorzystaniem procesów biologicznych w skali przemysłowej

Biotechnologia – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.

Konwencja o różnorodności biologicznej ONZ podaje jedną z najszerszych definicji:

Biotechnologia to używanie układów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników w celu wytwarzania lub modyfikowania produktów lub procesów w określonym zastosowaniu.
Metody z zakresu biotechnologii są wykorzystywane od tysięcy lat. Przykładowo produkcja piwa jest procesem biotechnologicznym, w którym wykorzystuje się fermentację cukrów prostych przez drożdże. W wyniku niedostatecznej ilości tlenu utlenianie jest niezupełne i następuje fermentacja. Innym przykładem jest produkcja przetworów mlecznych.

Zdolność części bakterii do akumulacji w swoich komórkach niektórych metali wykorzystywana jest w górnictwie do bioługowania. Biotechnologia znajduje także zastosowanie w recyklingu i oczyszczaniu środowiska z zanieczyszczeń (bioremediacja) oraz produkcji broni biologicznej. Produktami biotechnologii używanymi w genetyce i medycynie są także chipy DNA i wektory dla znaczników promieniotwórczych używanych w medycynie nuklearnej.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biotechnologia

Biskup

chrześcijański duchowny, zwierzchnik Kościoła partykularnego

Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich zwierzchnik kościoła partykularnego, „jako zastępca i wysłannik Chrystusa”. Rozumienie różni się w zależności od wyznania chrześcijańskiego. W Kościele katolickim, Kościołach starokatolickich i w Kościołach prawosławnych jest nim duchowny, mężczyzna, mający pełnię sakramentu święceń. Niektóre Kościoły chrześcijańskie, jak Wspólnota anglikańska czy Kościoły luterańskie, w XX w. zaczęły udzielać tych święceń także kobietom.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biskup

Biuro

pomieszczenie, w którym pracownicy wykonują swoje obwiązki związane z pełnioną funkcją w przedsiębiorstwie

Biuro (fr. bureau) – miejsce pracy pracowników administracyjnych instytucji lub firmy albo administracyjna instytucja, wykonująca właściwe sobie prace urzędnicze.

Podstawowe typy pomieszczeń pracy biurowej:

 • pomieszczenia indywidualne
 • biuro kombi
 • wnętrza grupowe
 • wnętrze wielkoprzestrzenne.

Ilość powierzchni biura jako zespołu pomieszczeń służących pracownikom biurowym pracującym na stałe w biurze przypadająca na jedną osobę oznacza poziom zaludnienia biura.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biuro

Biznes

organizacja zaangażowana w aktywność komercyjną, przemysłową lub zawodową

Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.

Etymologicznie słowo business wywodzi się z „busy” – zajęty, aktywny. W wymiarze społecznym bycie „zajętym” człowiekiem biznesu może oznaczać zaangażowanie w organizację procesu wytwarzania dóbr lub usług w celach komercyjnych.

W ekonomii dyscypliną kierowania biznesem, w Polsce częściej nazywaną zarządzaniem, określa się naukę społeczną o zarządzaniu ludźmi i organizacjami w celu produktywnego osiągania celów przedsiębiorstw, w tym realizacji zysku dla właścicieli. Biznes może być też rozumiany jako synonim przedsiębiorczości.

Szkoły biznesu, zakładane początkowo w USA kształcą kadrę kierowniczą. Można definiować biznes patrząc na przedmiot nauczania w tych szkołach. W ich programie zwykle znajdują się zajęcia z zarządzania, finansów, marketingu, IT, prawa, strategii, psychologii i ekonomii.

Biznes w dyscyplinie strategii rozumiany jest jako spójny obszar działalności gospodarczej.

Mówi się o strategicznych jednostkach biznesowych (SBU’s) – samodzielnych jednostkach analizy i działań zarządczych w ramach złożonych przedsiębiorstw.

kultura biznesu rozumiana jest jako zbiór zasad, którymi kierują się przedsiębiorcy uczestniczący w procesie wymiany gospodarczej. Koniunkturę biznesu analizuje się pod względem cykli koniunkturalnych (ang. business cycles).

Biznes miewa w Polsce znaczenie pejoratywne, w wypadku szeregu przedsięwzięć określenia businessman, businesswoman używa się żartobliwe. Po 1989 roku wiele instytucji używa określenia biznes, np. Polska Rada Biznesu.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biznes

Body art

Body art (ang. sztuka ciała) – kierunek w sztuce, w którym materiałem i środkiem ekspresji jest ciało artysty. Nurt pojawił się po raz pierwszy w drugiej połowie lat 60. XX w. w takich działaniach artystycznych, jak performance czy happening.

Body art traktuje człowieka jako jedność umysłu i ciała, czym odróżnia się od tradycyjnych sztuk operujących ciałem, jak np. teatr. Aktor wykorzystuje swoje ciało jako narzędzie do wyrażania przeżyć fikcyjnej postaci, natomiast artyści tworzący w nurcie body artu badają relacje między ich własną fizycznością a ich własną psychiką, traktując działania artystyczne jako swoiste źródło samopoznania.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Body_art

Bodziec (fizjologia)

Bodziec (fizjologia) – uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki; bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym; zmiana środowiska zewnętrznego, w którym znajduje się dana komórka lub narząd.

Pod względem natężenia bodźce można zróżnicować od bodźców podprogowych do bodźców destrukcyjnych.

Brak bodźców prowadzi do deprywacji sensorycznej. Zbyt mała lub zbyt duża dla danego osobnika liczba bodźców wywołuje stres.

By bodziec wywołał reakcję musi mieć odpowiednio długi czas działania i odpowiednią siłę.

Ze względu na receptory lub układ generujący bądź reagujący na bodziec, dzielimy je na:

cieplne
dotykowe
emocjonalne
słuchowe
smakowe (chemiczne)
węchowe (chemiczne)
wzrokowe
elektromagnetyczne
magnetyczne
elektryczne
świetlne
seksualne

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bodziec_(fizjologia)

Bodziec (psychologia)

Bodziec (w psychologii) – jakiekolwiek zdarzenie, które może spowodować za pośrednictwem układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową lub emocjonalną). Bodziec może mieć charakter prosty, odpowiadający rozumieniu bodźca w fizjologii albo złożony z wielu bodźców prostych. W tym sensie bodźcem może być percypowane zachowanie innej osoby, słowo lub dłuższa wypowiedź, cała sytuacja wyróżniona ze względu na istotne dla jednostki czynniki etc.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bodziec_(psychologia)

Botanika

nauka o roślinach

Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina), roślinoznawstwo – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Botanika

Bóg

istota nadprzyrodzona

Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie uznaje większość religii. Bóg jest przedmiotem zainteresowania teologii i filozofii, gdzie jest uważany za zagadnienie metafizyczno-egzystencjalne. Ze względu na duże zróżnicowanie rozumienia tego pojęcia, trudno jest o jego jednoznaczną definicję (co dodatkowo utrudniają założenia teologiczne związane z tym zagadnieniem, pochodzące z poszczególnych religii). Jako najbardziej różniące się od siebie, należy wyodrębnić definicje używane przez religie politeistyczne, henoteistyczne i monoteistyczne, deizm, panenteizm i panteizm.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g

Ból

Ból (łac. dolor; gr. ἄλγος algos, ὀδύνη odynē) – według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne, powstające pod wpływem bodźców (tzw. nocyceptywnych) uszkadzających tkankę lub zagrażających jej uszkodzeniem. Ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane. Receptorami bólowymi są nocyceptory.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3l

Branża

Branża (z fr. branche – gałąź, dziedzina) – najmniejsza jednostka klasyfikacji gospodarczej.

Według Słownika języka polskiego PWN jest to gałąź gospodarki (handlu lub produkcji), która obejmuje usługi lub produkowane towary jednego rodzaju.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bran%C5%BCa

Bromatologia

Bromatologia (gr. brὂma – pożywienie, lógos – nauka) – nauka zajmująca się badaniem żywności: wartością odżywczą, składem chemicznym, zawartością składników odżywczych i antyodżywczych (np. fityniany, inhibitory trypsyny), strawnością i przyswajalnością przez organizm, zanieczyszczeniami (np. zawartość pestycydów lub metali ciężkich), obecności mikroorganizmów (bakterie, wirusy, grzyby). Ponadto bromatologia zajmuje się również higieną żywności w procesach produkcyjnych, przechowywaniu, przetwórstwie i obrocie.

Dzisiejsza bromatologia obejmuje również pochodzenie nowych źródeł żywności. Bada wpływ środowiska naturalnego na jakość płodów rolnych, kontroluje poziom zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które dostają się do żywności z zewnątrz.

W Polsce, zagadnieniem tym zajmują się m.in. Państwowy Zakład Higieny, Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Ochrony Roślin.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bromatologia

Budownictwo

specjalizacja w zakresie budowy systemów lub konstrukcji budowlanych

Budownictwo jest dziedziną działalności związanej ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Jej podstawą jest wiedza teoretyczna z zakresu inżynierii lądowej. Jest to jednak również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu.

Głównym zadaniem budownictwa jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się ono również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:

W przypadkach koniecznych budownictwo zajmuje się także rozbiórką obiektów, które nie spełniają wymagań technicznych (np. bezpieczeństwa) albo z innych powodów muszą zostać usunięte z zajmowanej działki (np. wznoszenie innego obiektu na tym samym terenie).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Budownictwo

Burmistrz

najwyższy rangą urzędnik władz lokalnych np. miasta lub gminy

Burmistrz (śrwniem. burc-meister lub burger-meister „zwierzchnik gminy miejskiej lub wiejskiej”) – w wielu krajach najwyższy rangą urzędnik władz lokalnych np. miasta lub gminy.

Na całym świecie istnieje duża rozbieżność lokalnych przepisów i zwyczajów dotyczących uprawnień i obowiązków burmistrza, a także procedur, zgodnie z którymi jest wybierany bądź nominowany. W zależności od systemu burmistrz może być zwierzchnikiem władz miejskich, przewodniczyć wieloosobowemu organowi zarządzającemu z niewielką lub żadną niezależną władzą albo też odgrywać wyłącznie funkcję reprezentacyjną.

Określenie w języku angielskim mayor pochodzi z łac. maior, co oznacza „większy”. Por. też mer.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Burmistrz

Business Intelligence

Business Intelligence (BI), (również analityka biznesowa) – proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. W rozumieniu czysto biznesowym BI można także definiować jako kombinację architektury systemu, aplikacji oraz baz danych, które razem umożliwiają prowadzone w czasie rzeczywistym analizy i przekształcenia, dostarczające potrzebną informację i wiedzę biznesowi.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *