Kategorie
5G PL

O

Wszystkie artykuły pl.m.wikipedia.org Wyświetl strony zaczynając od: O

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=O&to=&namespace=0

Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny, przymus szkolny – wymóg poddania się procesowi edukacji powszechnej, zazwyczaj do określonego roku życia (na przykład osiągnięcia pełnoletniości) lub w ramach określonego poziomu kształcenia (na przykład do ukończenia poziomu podstawowego (powszechnego) lub gimnazjalnego).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Obowi%C4%85zek_szkolny

Obserwacja (metoda badawcza)

Metoda obserwacyjna – sposób prowadzenia badań, w którym obserwacja odgrywa istotną rolę i którego stosowanie nie pociąga za sobą zmian w środowisku lokalnym (w odróżnieniu od metody eksperymentalnej). Jest celowym poszukiwaniem faktów, celową czynnością poznawania za pomocą zmysłów.

Stanowiąca jej część obserwacja naukowa to proces uważnego i celowego spostrzegania; rezultatem obserwacji naukowej są spostrzeżenia naukowe. Wartość poznawcza metody obserwacyjnej polega na opisie zjawisk, od którego często zaczynają się badania naukowe.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Obserwacja_(metoda_badawcza)

Obserwacja (nauki społeczne)

Obserwacja – jedna z podstawowych metod badawczych w naukach społecznych, stosowana przede wszystkim w socjologii, etnologii, antropologii i psychologii. Istnieje wiele metod obserwacyjnych różniących się przede wszystkim stopniem ingerencji obserwatora w obserwowane sytuacje, sposobami rejestracji i analizy oraz czasem trwania.

Rodzaje obserwacji
Obserwacja jawna i niejawna
W obserwacji jawnej osoby badane wiedzą o tym, że są przedmiotem zainteresowania obserwatora, przy czym nie muszą być poinformowane o przedmiocie i celu badania. Z tego powodu mogą zmieniać swoje postępowanie

W obserwacji niejawnej (ukrytej) osoby badane nie wiedzą o tym, że są obiektem obserwacji, dzięki czemu ich zachowania traktowane są jako bardziej „naturalne”. Pewnym utrudnieniem przy stosowaniu tej techniki jest konieczność rejestracji wyników w sposób niedostrzeżony lub niewzbudzający podejrzeń. Technika ta może być jednak wątpliwa z etycznego punktu widzenia, ponieważ nie pozwala badanym osobom wyrazić sprzeciwu wobec badania. Takimi wątpliwymi etycznie badaniami opartymi na obserwacji ukrytej były badania Lauda Humhreysa.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Obserwacja_(nauki_spo%C5%82eczne)

Obyczaj

Obyczaj – forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społecznej i poparta uznawaną w niej tradycją.

Obyczaj jest elementem kontroli społecznej, stąd jego naruszenie powoduje zazwyczaj negatywną reakcję ze strony grupy. Obyczaje są przekazywane z pokolenia na pokolenie i ulegają zmianom bardzo powoli. Ogół obyczajów w danej zbiorowości tworzy jej obyczajowość.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Obyczaj

Oceanografia

Oceanografia (od greckiego Ωκεανός 'ocean’ + γράφειν 'pisać’, także oceanologia) – interdyscyplinarna nauka z pogranicza biologii, meteorologii, fizyki, geofizyki, zajmująca się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w oceanach.

Działy oceanografii
biologia morza – zajmuje się roślinami i zwierzętami żyjącymi w oceanie;
oceanografia chemiczna – badanie chemii oceanu;
geologia morza – zajmuje się badaniem tektoniki i geologii dna oceanów;
oceanografia fizyczna – zastosowanie fizyki do opisu zjawisk oceanograficznych takich jak ogólna cyrkulacja oceanu, prądy oceaniczne, pływy, struktura pionowa oceanu, fale.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Oceanografia

Ochotnicza straż pożarna w Polsce

Formacja wspierająca straż pożarną

Ochotnicza straż pożarna (OSP) – umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt jednostka ratownicza, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ochotnicza_stra%C5%BC_po%C5%BCarna_w_Polsce

Ochrona osób

zawód

Ochrona osób – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ochrona_os%C3%B3b

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

Sposoby ochrony środowiska:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ochrona_%C5%9Brodowiska

Oczywistość

Oczywistość, ewidencja (gr. enárgeia, łac. evidentia) – taka cecha poznania danej treści poznawczej, że poznający podmiot przypisuje swojemu poznaniu tej treści pełnię dostępności, całkowitą jasność, wyraźność i nasycenie. Wyróżnić można trzy główne znaczenia tego terminu – epistemologiczny, metodologiczny (jedno z kryteriów prawdziwości zdań) i etyczny.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Oczywisto%C5%9B%C4%87

Odżywianie

Odżywianie – proces życiowy polegający na pozyskiwaniu przez organizm ze środowiska pokarmu (a dokładniej zawartych w nim składników odżywczych). W zależności od formy, w jakiej uzyskiwane są składniki budulcowe, elektrony oraz energia wyróżnia się różne strategie metaboliczne (przede wszystkim: samożywność lub cudzożywność).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Od%C5%BCywianie

Oferta

Oferta – jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie, zwanej tradycyjnie oblatem.

Oświadczenie woli

Zgodnie z art. 66 § 1 k.c., oświadczenie woli musi zawierać istotne postanowienia przyszłej (oferowanej) umowy. Oprócz essentialia negotii oświadczenie woli musi zawierać stanowczą propozycję zawarcia umowy.

Ofertą nie będzie więc oświadczenie, które zawiera w swej treści jedynie elementy informacyjne. Takie oświadczenie (wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób), zgodnie z art. 71 k.c., będzie jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (do 2003 roku nazywało się ono zaproszeniem do rokowań, co jak się wydaje, lepiej tłumaczy charakter).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Oferta

Oficer dyplomowany

Oficer dyplomowany – tytuł wojskowy przysługujący oficerowi Wojska Polskiego po ukończeniu odpowiedniej uczelni. Pisany jest bezpośrednio po stopniu wojskowym (np. płk dypl.). W pierwszym okresie absolwentom nadawano tytuł oficerów Sztabu Generalnego (SG).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Oficer_dyplomowany

Ogrodnictwo

nauka o uprawie roślin

Ogrodnictwo (hortologia) – wyspecjalizowany dział nauk rolniczych, traktujący o hodowli i uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniu, urządzaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni, czyli architekturze krajobrazu, zwykle charakteryzujący się dużym nakładem środków produkcji, energii, budynków, kosztów, a co za tym idzie – dużą wydajnością. Ogrodnictwo jest jedną z dyscyplin naukowych w obrębie dziedziny nauk rolniczych. W Polsce jest pięć uczelni wyższych, na których są wydziały ogrodnicze oraz kilka innych (zarówno publicznych jak i niepublicznych) na których prowadzone są studia na kierunku ogrodnictwo. Wydziały ogrodnicze są na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ogrodnictwo

Okrętownictwo

Okrętownictwo – gałąź przemysłu i dziedzina nauki zajmująca się projektowaniem, budową i remontami jednostek pływających. Jako nauka zawiera przedmioty studiów mechanicznych oraz inne, związane ze specyfiką zawodu, np. technologię budowy, teorię okrętu, napędy okrętowe, konstrukcję i projektowanie okrętu, a także elementy nawigacji, budowy portów, handlu morskiego.

W Polsce okrętownictwo nauczane jest na dwóch uczelniach: Politechnice Gdańskiej i Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, a także w liceach i technikach budowy okrętów.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99townictwo

Okręty

Okręty (ang. Battleship) – gra strategiczno-planszowa dla dwóch osób. Wynaleziona przez Clifforda Von Vicklera na początku XX wieku, a opatentowana przez Milton Bradley Company w 1943 roku. Gra jest znana w wielu krajach pod nazwą: gra w Statki lub Salvo. W polskiej literaturze można się też spotkać z nazwą: wojna morska lub bitwa morska.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99ty

Ombudsman

urząd czuwający nad respektowaniem praw obywateli, rzecznik obywatelski

Ombudsman (szw. „rzecznik”) – niezależny urzędnik, powiązany z parlamentem, do którego można się odwoływać w sprawach naruszania praw i wolności jednostki po wyczerpaniu samodzielnych możliwości prawnych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ombudsman

Opieka

Opieka – dawanie oparcia, wsparcia, zaspokajanie potrzeb (właściwości ludzkich, będących potrzebą), których jednostka nie umie, nie może lub nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić, żeby zachować równowagę biologiczną i psychiczną, przeżyć, zachować zdrowie, jakość życia, zapewnić prawidłowy rozwój (doprowadzić jednostkę do dojrzałości) i ciągłość gatunku.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Opieka

Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Opieka_zdrowotna

Optyka

dział fizyki

Optyka – dział fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię. Optyka wypracowała specyficzne metody pierwotnie przeznaczone do badania światła widzialnego, stosowane obecnie także do badania rozchodzenia się innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego – podczerwieni i ultrafioletu – zwane światłem niewidzialnym.

Optyka to także dział techniki badający światło i jego zastosowania w technice.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Optyka

Optyka kwantowa

Optyka kwantowa jest obszarem badań fizyki, zajmującym się zastosowaniem mechaniki kwantowej do opisu zjawisk z uczestnictwem światła oraz jego oddziaływań z materią.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Optyka_kwantowa

Optymizm

Optymizm (z łac. optimum – najlepiej) – pogląd filozoficzny, według którego istniejący świat jest najlepszy z możliwych i racjonalnie urządzony, a życie jest dobre, można więc osiągnąć w nim szczęście i doskonałość moralną. Podkreśla stosunek do życia, w którym świat postrzegamy przede wszystkim jako pozytywne miejsce, jako coś dobrego. Przeciwieństwem optymizmu jest pesymizm.

Margaret Matlin i David Stang w książce z 1978 roku „Pollyanna Principle” dowodzą, że ludzkie procesy myślowe są raczej optymistyczne niż pesymistyczne – ludzie wierzą, iż rzeczy z czasem ułożą się pomyślnie. Za twórcę psychologii pozytywnej jest uważany Martin Seligman. Wychodził on z założenia, że optymizmu można się nauczyć. Z kolei w chrześcijaństwie ten „pozytywny” stosunek do życia jest konsekwencją wiary, a nie ludzkiego temperamentu czy okoliczności.

Optymizm jest uwarunkowany genetycznie. Niska ekspresja genu stymulującego poziom MAO-A, czyli monoaminooksydazy (enzymu zlokalizowanego w tkance nerwowej i odpowiadającego za eliminację m.in. serotoniny, adrenaliny, noradrenaliny), wiąże się z wyższym poziomem optymizmu i zadowolenia z życia.

Optymistyczne nastawienie pomaga w rekonwalescencji, czy w przebiegu procesu leczenia.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Optymizm

Organizacja

struktura społeczna mająca określony cel

Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Organizacja

Organizacja non-profit

organizacja działająca nie dla zysku; przeznaczająca dochody na realizację celów statutowych

Organizacja non-profit – organizacja pozarządowa, której działania nie mają na celu przyniesienie zysku organom nią zarządzającym. Jest finansowana z budżetów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych.

W Polsce najczęściej przybiera postać stowarzyszenia. Jest to dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności. Jej podstawą jest praca społeczna członków. Wszystkie wpływy przeznaczone są na realizowanie celów określonych w statucie oraz rozwój. Podmioty zarządzające organizacją nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Organizacja_non-profit

Organizowanie

Funkcja zarządzania

Organizowanie – jeden z procesów, czyli ciąg następujących po sobie celowo uzależnionych faz (etapów). Funkcja organizowania, jako jedna z czterech charakterystycznych funkcji procesu zarządzania (inne to: planowaniemotywowanie i kontrolowanie) obejmuje, m.in.:

  • ustalenie niezbędnego zakresu pracy, którego wykonanie jest warunkiem realizacji wytyczonych celów;
  • podział zadań całościowych na zadania i na czynności szczegółowe;
  • łączenie stanowisk organizacyjnych w grupy;
  • ustalenie mechanizmów koordynacji części składowych organizacji;
  • kontrola rozwiązań organizacyjnych i ich korygowanie w celu utrzymania lub zwiększenia poziomu jej sprawności.
  • w innym ujęciu jest to proces porządkowania, przydzielania, koordynowania działań i zasobów poszczególnym członkom organizacji.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Organizowanie

Orgazm

Zwane też szczytowaniem, najsilniejsze doznanie seksualne – Orgazmszczytowanie – moment najsilniejszego podniecenia płciowego i towarzyszącego mu równie silnego uczucia rozkoszy, będący najczęściej celem lub zakończeniem stosunku płciowego, aktu masturbacji bądź innej formy zachowania seksualnego. Orgazmowi towarzyszy szereg charakterystycznych dla tego momentu reakcji fizjologicznych organizmu jak skurcze pochwy i dna macicy u kobiety czy wytrysk nasienia i skurcz moszny u mężczyzny. Bezpośrednim efektem orgazmu jest zaspokojenie seksualne objawiające się odprężeniem ciała, ustąpieniem przekrwienia organów płciowych i psychicznym uczuciem błogostanu oraz spełnienia emocjonalnego. U mężczyzn orgazm nie jest równoznaczny z wytryskiem nasienia, przy którym wcale nie musi dojść do orgazmu.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Orgazm

Ornitologia

dział zoologii zajmujący się ptakami

Ornitologia – dział zoologii zajmujący się ptakami (Aves).

Domeną zainteresowania ornitologów jest przede wszystkim biologia ptaków, ale także ich zwyczaje, trasy przelotów, gniazdowanie, życie społeczne, obserwacja w terenie itp. Obserwowanie ich bytu umożliwia m.in. obrączkowanie ptaków. Ornitologia to także zbiór wiadomości i informacji na tematy związane z ptakami, ich lęgowiskami oraz upierzeniem itp.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ornitologia

Osoba

termin stosowany w odniesieniu do istot, np. ludzi, posiadających cechy takie jak osobowość – Osoba (πρόσωπον [prosopon], łac.persona) – pierwotnie, zarówno po grecku, jak i po łacinie słowo to oznaczało „maskę”, którą zakładali aktorzy w teatrze starożytnym. Następnie zaczęto go używać w odniesieniu do roli, jaką jednostka odgrywa w dramacie życia.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Osoba

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych.

Osobowość fizyczna jest kategorią prawa cywilnego, zatem brak posiadania osobowości fizycznej przez nasciturusa (płód) nie pozbawia go całkowicie ochrony prawnej. Nasciturus może być podmiotem praw i obowiązków warunkowo, które nabywa, jeśli urodzi się żywy. Cechami osób fizycznych w prawie są imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Osoba_fizyczna

Osoba prawna

jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego

Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).

Osobę prawną charakteryzuje nazwa i siedziba. Osoby prawne nie mają wielu praw i obowiązków o charakterze cywilnym. Nie mogą na przykład sporządzać testamentów czy być spadkodawcą. Osoba prawna zawsze ma pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych, czyli nie może zostać ich pozbawiona i nie można jej tych zdolności ograniczyć.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Osoba_prawna

Osobowość

Osobowość – wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności). Jest to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Osobowo%C5%9B%C4%87

Osobowość prawna

zdoloność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków

Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jest immanentnie związane z powstaniem osoby prawnej, gdyż bez osobowości prawnej osoba prawna przestaje istnieć.

Zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu cywilnego osoby prawne uzyskują (co do zasady) osobowość prawną z chwilą wpisania ich do właściwego rejestru.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Osobowo%C5%9B%C4%87_prawna

Oświadczenie woli

Oświadczenie woli – pojęcie z zakresu prawa cywilnego oznaczające przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego. Oświadczeniem woli jest każde zachowanie człowieka wyrażające jego wolę w sposób dostateczny. Może być złożone nie tylko na piśmie, ale także ustnie, jak również wyrażone przez gest. Definicja oświadczenia woli w prawie polskim została zawarta w art. 60 Kodeksu cywilnego.

Przejaw woli zostanie uznany za oświadczenie woli w sensie prawnym, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

oświadczenie zostanie złożone w sposób swobodny

oświadczenie będzie zrozumiałe

oświadczenie zostanie złożone na serio

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwiadczenie_woli

Otorynolaryngologia

dziedzina medycyny obejmująca choroby ucha, nosa, krtani, gardła oraz głowy i szyi

Otorynolaryngologia – dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z gr. oros, otos), nosa (z gr. rhinos, rynos), krtani (z gr. laryngos), gardła (z gr. pharyngos) oraz innych narządów głowy i szyi.

W obręb jej zainteresowań wchodzi także chirurgia gruczołów ślinowych, języka, zatok przynosowych, w tym także zabiegi endoskopowe zatok przynosowych: FESS, krtani: mikrolaryngoskopia. Otolaryngolodzy zajmują się też chirurgią szczęki – np. resekcja kości szczękowej (maksylektomia), zabiegami endoskopowymi przełyku (ezofagoskopia), czy dolnych dróg oddechowych (tracheobronchoskopia) oraz chirurgią rekonstrukcyjną.

Jej nazwa potoczna to „otolaryngologia” lub najczęściej używana – „laryngologia”. Lekarz zajmujący się otorynolaryngologią to otolaryngolog (w skrócie laryngolog).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Otorynolaryngologia

Wszystkie artykuły pl.m.wikipedia.org Wyświetl strony zaczynając od: Ó

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=%C3%93&to=&namespace=0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *