Kategorie
5G PL

L

Wszystkie artykuły pl.m.wikipedia.org Wyświetl strony zaczynając od: L

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=L&to=&namespace=0

Leczenie

czynności medyczne z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzające do przywrócenia równowagi organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem

Leczenie, terapia, kuracja – szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Leczenie

Lek

substancja o właściwościach leczniczych

Lek, lekarstwo, nazwa ustawowa w Polsce: produkt leczniczy – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lek

Lekarz

osoba zajmująca się leczeniem ludzi lub zwierząt

Lekarz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę lekarka) – osoba posiadająca wiedzę i uprawnienia do leczenia.

Lekarz zajmuje się utrzymywaniem lub przywracaniem zdrowia poprzez badanie, diagnozowanie, prognozowanie i leczenie chorób, urazów i innych schorzeń fizycznych i umysłowych.

Dawniej wyrazy „lekarz” i „doktor” były słowami potocznym, którymi określano ludzi zajmujących się leczeniem i pielęgnowaniem, posiadających wykształcenie, ale niekoniecznie uniwersyteckie czy akademickie.

Współcześnie lekarze muszą posiadać specjalistyczne wykształcenie medyczne (lub medycyny weterynaryjnej w przypadku lekarzy weterynarii). W trakcie praktyki zawodowej mogą skupiać się na pewnych kategoriach chorób, rodzajach pacjentów i metodach leczenia – zwanych specjalnościami medycznymi – lub mogą zapewniać stałą i regularną opiekę medyczną osobom, rodzinom i społecznościom. Praktyka medyczna wymaga szczegółowej znajomości dyscyplin akademickich, jak anatomia i fizjologia oraz chorób podstawowych i ich leczenia. Niezbędne dla każdego lekarza jest ciągłe zwiększanie kompetencji w dziedzinie medycyny, którą się zajmuje.

Rola lekarza i znaczenie samego słowa różnią się na świecie, jak i stopnie specjalizacji i inne kwalifikacje. Wspólnym elementem jest etyka zawodowa, która wymaga w szczególności od lekarzy rozważenia, współczucia i życzliwości dla swoich pacjentów. Lekarz przed rozpoczęciem praktyki w zawodzie składa Przyrzeczenie lekarskie.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lekarz

Lekarz dentysta

Lekarz dentysta, lekarz stomatolog, pot. dentysta (z łac. dens dopełniacz dentis „ząb”) – osoba uprawniona do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu stomatologii.

W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodu uzyskuje się po pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych. Pełne prawo wykonywania zawodu (PWZ) lekarza dentysty uzyskuje się po pozytywnym zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (przed rokiem 2013) oraz po odbyciu rocznego stażu podyplomowego (dotyczy wyłącznie osób kończących studia przed 1 października 2016).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lekarz_dentysta

Lekarz weterynarii

Lekarz weterynarii (pot. weterynarz) – przedstawiciel jednej z trzech nauk lekarskich (obok medycyny i stomatologii). W Polsce tytuł zawodowy lekarza weterynarii posiadają osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria. Prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii w Polsce nadaje okręgowa izba lekarsko-weterynaryjna. Lekarze weterynarii mają uprawnienia m.in. do badania i leczenia zwierząt oraz do kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lekarz_weterynarii

Lekkoatletyka

dyscyplina sportu

Lekkoatletyka (także lekka atletyka) – jedna z najstarszych dyscyplin sportu, oparta na naturalnym ruchu.

Podstawowe konkurencje lekkoatletyczne: biegi, skoki, rzuty, pchnięcia i chód mają swój początek w zachowaniach pradawnych ludzi. Były one w naturalny sposób uprawiane i trenowane przez człowieka, który musiał biegać, skakać przez przeszkody terenowe oraz rzucać oszczepem czy kamieniem. Z biegiem lat, dla rozrywki, człowiek zaczął stosować różne formy rywalizacji i wtedy obok sportów walki pojawiły się konkurencje lekkoatletyczne.

Starożytni Grecy podczas swoich igrzysk wprowadzili konkurencje rzutu dyskiem i biegi na krótkim dystansie, nieco później skok w dal z miejsca. Bieg maratoński jest konkurencją olimpijską od czasów pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich, wprowadzono ją dla upamiętnienia wyczynu Filippidesa, który po zwycięstwie Greków nad Persami w bitwie pod Maratonem pobiegł do Aten zanieść tę nowinę.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lekkoatletyka

Leśnictwo (jednostka)

Leśnictwo – jednostka organizacyjna w strukturze nadleśnictwa.

Liczba i obszar leśnictwa zależy od stanu rozproszenia lasów, rozmiaru zadań gospodarczych, nasilenia szkodnictwa leśnego itp. Powierzchnia leśnictwa może wynosić od około 400 do nawet 3000 ha.

Na czele leśnictwa stoi leśniczy, powołany do wykonywania na powierzonym mu terenie czynności techniczno-gospodarczych, ochronnych i administracyjno-rachunkowych.

Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu podleśniczych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Le%C5%9Bnictwo_(jednostka)

Leśnictwo (nauka)

zespół nauk dot. funkcjonowania lasów

Leśnictwo – zespół nauk związanych z funkcjonowaniem lasów obejmujący według różnych ujęć takie zagadnienia jak:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Le%C5%9Bnictwo_(nauka)

Leśniczy

Leśniczy – pracownik Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” zatrudniony w Służbie Leśnej w nadleśnictwie. Budynek stanowiący biuro i zwykle także mieszkanie leśniczego to leśniczówka.

Leśniczy jest podwładnym nadleśniczego i przełożonym podleśniczego, sprawując opiekę nad powierzonym mu leśnictwem na którego terenie wykonuje czynności techniczno-gospodarcze, ochronne i administracyjno-rachunkowe. W skład leśnictwa wchodzą lasy w Polsce należące do Skarbu Państwa jak również mogą to być lasy prywatne powierzone do prowadzenia przez starostę.

Na Litwie istniał urząd ziemski o nazwie leśniczy. Zadaniem leśniczego była opieka nad lasami księcia na terenie będącym jego własnością.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Le%C5%9Bniczy

Lęk

Negatywne uczucie związane z martwieniem się o przyszłe wydarzenia

Lęk (łac.anxietas) – nieprzyjemny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. W odróżnieniu od strachu jest on procesem wewnętrznym, niezwiązanym z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem.

Lęk staje się patologiczny, gdy stale dominuje w zachowaniu, gdy nie pozwala na swobodę, a w konsekwencji prowadzi do zaburzeń. Reakcje lękowe tracą swoją przystosowawczą funkcję i są nieadekwatne do bodźców, a niepokój wywołują sytuacje niemające znamion zagrożenia.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/L%C4%99k

Licencjat

tytuł nadawany w systemach szkolnictwa wyższego

Licencjat (łac. licentiatus) – tytuł nadawany w systemach szkolnictwa wyższego wielu krajów.

W Polsce jest to tytuł zawodowy nadawany obecnie absolwentom studiów I stopnia; tytuł ten oznacza posiadanie wykształcenia wyższego. W Niemczech tytuł licencjat bywa używany m.in. na fakultetach ewangelicko-teologicznych, ma on tam jednak inne znaczenie niż w Polsce, jest bowiem równy tytułowi doktora. Podobne znaczenie tytuł ten ma także w wielu krajach skandynawskich, np. w Szwecji i Finlandii licencjat nadawany jest po 2 latach studiów doktoranckich, natomiast doktorat po czterech (można też zrezygnować z licencjatu). Z kolei w Belgii licencjat (licenciaat/liciencié) był przed wejściem w życie procesu bolońskiego tytułem przyznawanym absolwentom cztero- lub pięcioletnich studiów na uniwersytetach, czyli odpowiednikiem polskiego tytułu magistra.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Licencjat

Liceum ogólnokształcące

rodzaj szkoły średniej w Polsce

Liceum ogólnokształcące (LO) (z łac. licaeum od gr. Lýkeion: ogród przy świątyni Apollina Wilkobójcy (Lýkeios), gdzie nauczał Arystoteles) – rodzaj szkoły średniej w wielu krajach. W Polsce liceum ogólnokształcące od 2017 r. wskutek reformy oświatowej jest szkołą ponadpodstawową (wcześniej posługiwano się nazwą rodzajową szkoła ponadgimnazjalna, a jeszcze wcześniej – szkoła średnia).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Liceum_og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce

Limnologia

nauka z zakresu hydrologi

Limnologia (gr. limno – staw, jezioro słodkowodne oraz logos – nauka), hydrologia jezior – nauka z zakresu hydrologii zajmująca się badaniem wód zbiorników śródlądowych. Opisuje ich bilans wodny, ustrój termiczny i ustrój lodowy, zajmuje się procesami kształtowania brzegów, jak i sedymentacją, prądami i falami w zbiornikach, które stanowią przedmiot jej zainteresowania.

Termin limnologia bywa również traktowany jako synonim hydrobiologii lub ekologii wód w zakresie wód śródlądowych, zarówno stojących, jak i płynących.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Limnologia

Lingwistyka kognitywna

Lingwistyka kognitywna – paradygmat językoznawstwa zakładający, że język jest ściśle powiązany z umysłowymi procesami dotyczącymi postrzegania świata. Lingwistyka kognitywna zajmuje się przyswajaniem, gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji; opiera się na wcześniej rozwijanej psychologii kognitywnej.

Więcej na stronie Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lingwistyka_kognitywna

Lista państw i terytoriów zależnych według kontynentów

lista w projekcie Wikimedia

Państwa niepodległe zaznaczone są czcionką pogrubioną, natomiast terytoria niesamodzielne kursywą. Niektóre państwa ogłosiły niepodległość, ale jest ona nieuznawana przez większość państw świata.

Więcej na stronie Wikipedia.org

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_i_terytori%C3%B3w_zale%C5%BCnych_wed%C5%82ug_kontynent%C3%B3w

Listonosz

Listonosz – pracownik urzędu pocztowego doręczający adresatom listy, telegramy, przekazy, i inne przesyłki; doręczyciel pocztowy.

Listonosze – dotyczy to przede wszystkim listonoszy na terenach wiejskich – przyjmują także do nadania listy i przekazy pocztowe. Często zajmują się również sprzedażą kartek pocztowych, znaczków i innych towarów znajdujących się w ofercie Poczty Polskiej S.A.

Listonosze mają ściśle wyznaczone rejony, które obsługują. Ze względu na rozległość rejonu i ilość korespondencji, mogą obsługiwać swój rejon pieszo, rowerem, motorowerem lub samochodem (autorejon).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Listonosz

Literatura

sztuka pisana – Literatura – wszystkie „sensowne twory słowne” (według definicji Stefanii Skwarczyńskiej), czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym. Literaturę piękną dzieli się zwykle na trzy rodzaje literackie według tradycji, uzupełnianej później, Poetyki Arystotelesa: epikę (zarówno wierszem, jak i prozą), lirykę i dramat. Do gatunków epickich zaliczamy: opowiadanie, nowelę, bajkę, powieść, legendę, baśń. Do gatunków lirycznych zaliczamy: satyrę, hymn, odę, pieśń, sonet, fraszkę, elegię, tren. Do gatunków dramatycznych zaliczamy: tragedię, komedię, dramat właściwy.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Literatura

Literaturoznawstwo

dyscyplina humanistyczna

Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturzewiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

Tak szeroko rozumianą naukę o literaturze można podzielić na trzy zasadnicze działy:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Literaturoznawstwo

LLM

LLM (łac. Legum Magister, ang. Master of Laws) – tytuł nadawany po uzupełniających studiach prawniczych (dwuletnich, lub – rzadziej – rocznych). By zostać przyjętym na program LLM trzeba być absolwentem studiów prawniczych (wyjątkiem jest Europa-Institut w Saarbruecken). Program daje podstawową wiedzę o prawodawstwie danego kraju lub przybiera formę studiów specjalizacyjnych (np. z zakresu prawa europejskiego czy międzynarodowego). W USA w wielu stanach wystarcza, by przystąpić do egzaminu adwokackiego/radcowskiego (tzw. bar exam).

W Polsce programy LLM prowadzą Uniwersytet Jagielloński (cztery programy we współpracy z uniwersytetami w Waszyngtonie, Orleanie, Dreźnie i Kijowie), Uniwersytet Wrocławski (we Wrocławiu, Wilnie i Flandrii), Akademia Leona Koźmińskiego, Collegium Humanum oraz Uczelnia Łazarskiego. Polsko-niemieckie kształcenie prawnicze (LL.M. German and Polish Law) we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oferowane jest natomiast przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie n. Odrą.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/LLM

Logika

proces poprawnego myślenia, jest on analizą spostrzeżeń i nauką o uzasadnianiu własnych koncepcji na podstawie długofalowych obserwacji danego zjawiska

Logika (gr. λόγος, logos, rozum, słowo, myśl) – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Wraz z retoryką stanowiła część filozofii. W kulturze europejskiej za prekursora usystematyzowania logiki uważa się Arystotelesa. Współczesna logika, wykorzystując metodę formalną, znacznie rozszerzyła pole badań, włączając w to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji (logic for computer science).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Logika

Logistyka

Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Logistyka

Logo

forma graficzna

Logo (skr. od logogram lub logotyp) – unikalna i charakterystyczna forma graficzna, stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji marki, przedsiębiorstwa bądź organizacji.

Umieszcza się je na materiałach drukowanych, reklamach, artykułach piśmienniczych, budynkach i pojazdach.

Logo występuje w trzech postaciach – znaku będącego symbolem albo sygnetem, logotypu bądź pełnego logo.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Logo

Logopedia

Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Logopedia

Ludność świata

Ogół wszystkich ludzi

Ludność świata – ogół wszystkich ludzi zamieszkujący Ziemię. Stan populacji na sierpień 2020 to ok. 7,8 mld.

W 2015 najwięcej ludzi zamieszkiwało Azję (ok. 4,31 mld), następnie Afrykę (ok. 1,15 mld), Europę (ok. 745 mln), Amerykę Łacińską (ok. 617 mln), Amerykę Północną (ok. 356 mln bez Ameryki Środkowej i Karaibów) i Oceanię (ok. 37 mln). W ciągu roku na świecie rodzi się około 131 mln dzieci i w tym samym czasie umiera 55 mln osób, co daje średni przyrost 76 mln osób rocznie.

Ekumena zajmuje obecnie około 91% lądowych obszarów Ziemi. Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne: około 52% populacji ludzkiej zamieszkuje tereny oddalone od brzegu morza nie więcej niż 200 km, przy czym tereny te stanowią około 26% lądów. Średnia gęstość zaludnienia na świecie w 2015 wynosiła 49 osób na km² lądu (54 bez wliczania Antarktyki).

Liczbę wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na Ziemi, szacuje się na 108 miliardów, z czego około 7% żyje obecnie.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_%C5%9Bwiata

Wszystkie artykuły pl.m.wikipedia.org Wyświetl strony zaczynając od: Ł

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=%C5%81&to=&namespace=0

Łaskotki

Łaskotki (z łac. titillatio) – działanie polegające na delikatnym podrażnianiu wrażliwych, silnie unerwionych części ciała, co powoduje niekontrolowany śmiech, drżenie ciała.

Rzadziej określa się tak części ciała, które są bardziej wrażliwe na łaskotki od innych, i są one inne u różnych ludzi. Wiele ludzi ma bardziej wrażliwe żebra, inni podeszwy stóp. Do innych łaskotliwych części ciała zalicza się pachy, palce stóp, szyję, brzuch, plecy, pośladki, uda, kolana oraz genitalia (u kobiet dodatkowo piersi). Według ostatnich badań najbardziej delikatne są stopy i okolice żeber. Pewnym fenomenem jest to, że ludzie podrażniając wcześniej wymienionych obszarów własnych ciał, nie odczuwają łaskotek – dopóki nie zacznie ich łaskotać inna osoba, gdyż skóra nie jest wtedy przygotowana na dotyk.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/%C5%81askotki

Łowiectwo

całosć zainteresowań myśliwych i łowczych

Łowiectwo – ogół zagadnień obejmujących zainteresowania myśliwych i łowczych. Pojęcie to obejmuje także myślistwo, ściśle związane z wykonywaniem polowania. Łowiectwo obejmuje wiele zagadnień, w tym gospodarkę łowiecką (zespół planowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną), ochronę środowiska naturalnego, a także strzelectwo myśliwskie, kynologię, trofeistykę, kulturę łowiecką (w tym etykę, tradycje, kult patronów), kolekcjonerstwo, wystawiennictwo łowieckie i wiele innych zagadnień. Bardzo ważną dziedziną łowiectwa jest gospodarka obejmująca między innymi regulację liczebności zwierzyny i selekcję poprzez polowania oparte na ścisłym planowaniu łowieckim (także w drodze odłowów zwierząt łownych (zwierzyny).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/%C5%81owiectwo

Łyżwiarstwo

Łyżwiarstwo – grupa dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, w których zawodnik porusza się po lodzie na specjalnych stalowych płozach (ostrza), przymocowanych do butów, zwanych łyżwami. Zarówno łyżwy, jak i same buty, różnią się między sobą, w zależności od dyscypliny, do jakiej są wykorzystywane.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwiarstwo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *