Categorieën
5G

N

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: N

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=N&to=&namespace=0

Nachtclub

Een nachtclub is een uitgaansgelegenheid die in de nachtelijke uren geopend is. Dit kan een discotheek zijn, een nachtelijk poppodium, een jazzclub of een nachtclub gericht op erotisch vermaak (met prostituees of met stripteaseshows). Een nachtclub kan deze elementen ook combineren of op verschillende avonden verschillende functies hebben.

Nachtclubs bevinden zich hoofdzakelijk in de grotere steden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Nachtclub

Nature-nurture-debat

Het nature-nurture-debat (aanleg-opvoeding-debat) is de discussie omtrent de oorsprong van de eigenschappen van een individu. In deze discussie bestaan meerdere standpunten, die variëren tussen twee extremen:

Nature: alle eigenschappen van het individu zijn bepaald door aanleg, bijvoorbeeld het genetisch materiaal.
Nurture: alle eigenschappen van het individu zijn bepaald door opvoeding, voornamelijk door de leefomgeving.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Nature-nurture-debat

Natuur (werkelijkheid)

verzameling van alle natuurlijke systemen, inclusief de lucht, het land, water en levende organismen anders dan mensen

De natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd. Hiertoe behoren de niet-levende en de levende natuur. De natuur wordt met name bestudeerd door de natuurwetenschappen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Natuur_(werkelijkheid)

Natuurkunde

studie van materie, beweging, energie, licht en kracht

Natuurkunde of fysica is de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie en straling onderzoekt en beschrijft, zoals kracht, evenwicht en beweging, fasen en faseovergangen, straling, warmte, licht, geluid, magnetisme en elektriciteit, voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden. Dit wil zeggen dat de moleculaire samenstelling van stoffen niet verandert.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Natuurkunde

Natuurlijke omgeving

niet al te zeer (herkenbaar) door mensen beroerd deel van de omgeving

Een natuurlijke omgeving of fysisch milieu is een niet al te zeer (herkenbaar) door mensen beroerd deel van de omgeving. Tegenover de natuurlijke omgeving staat de gebouwde omgeving.

Er kunnen de volgende elementen onder worden verstaan:

‘Natuur’ of ‘wildernis’ in de zin van de omgeving die niet of nauwelijks door mensen is beïnvloed, met de nadruk op dieren, planten en daarmee verbonden abiotische componenten zoals water, bodem en atmosfeer.
‘Milieu’ in de zin van de omgeving die in meer of mindere mate door mensen is bepaald, met de nadruk op lucht, water, bodem, temperatuur, straling, inclusief natuurlijke hulpbronnen.
‘Groen’ of ‘landschap’, vaak ook ‘de natuur’ genoemd, in de zin van de mede door mensen bepaalde groene omgeving met de nadruk op als prettig ervaren aspecten zoals beken, bomen of boomgroepen, vogels en bloemen of configuraties daarvan.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Natuurlijke_omgeving

Natuurwetenschap

wetenschap die natuurwetten bestudeert

De natuurwetenschappen zijn de takken van de wetenschap die met behulp van empirische en wetenschappelijke methoden op zoek gaan naar natuurwetten die verklaringen kunnen bieden voor natuurverschijnselen.

Men spreekt tegenwoordig vaker en vaker gewoon van ‘wetenschap(pen)’ in plaats van natuurwetenschappen (alhoewel hier ook wiskunde en informatica onder valt, zie formele wetenschap).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Natuurwetenschap

Neuraal netwerk

Een neuraal netwerk, vroeger neuronaal netwerk genoemd, is een groep van verbonden neuronen (zenuwcellen). De twee belangrijkste vormen zijn biologische neurale netwerken, in het bijzonder het menselijk brein, en kunstmatige neurale netwerken. Dit artikel gaat in meer algemene zin in op de relatie tussen beide begrippen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Neuraal_netwerk

Neurobiologie

Neurobiologie is de tak van de biologie die de werking van het zenuwstelsel bestudeert, en wel op twee verschillende niveaus: een macro- en een microscopisch niveau. Deze twee niveaus hebben op hun beurt verschillende specifiekere sub-niveaus.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Neurobiologie

6

Neurologie

Neurologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van neurologische aandoeningen: ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Daarnaast worden spierziekten ook vaak behandeld door een neuroloog.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Neurologie

Neuropsychologie

Neuropsychologie is de psychologie die zich bezighoudt met de functies van het brein en de relatie daarvan met gedrag. Het in kaart brengen van de verschillende hersenfuncties gebeurt onder andere via dierproeven, waarin hersendelen worden vernietigd of juist gestimuleerd. De voornaamste bron van informatie in de neuropsychologie vormen echter mensen met een hersenbeschadiging. Hersenletsel kan het gevolg zijn van diverse factoren, zoals een schotwond, hersenschudding, hersentumor of een hersenbloeding. Omdat hersenen zulke complexe structuren bevatten, is het relatief eenvoudiger om hersenonderzoek te verrichten aan de hand van geblokkeerde, of in activiteit verzwakte, hersenonderdelen. Patiënten worden zo vaak zelf geholpen én helpen tevens de wetenschap. Onderzoek naar beschadigingen van menselijke hersenen gebeurt behalve op gedragsniveau (bijvoorbeeld via psychologische tests of experimenteel psychologisch onderzoek) ook met beeldvormende technieken zoals MRI (magnetic resonance imaging), fMRI (f slaat op functioneel) en PET (positronemissietomografie). MRI verschaft voornamelijk informatie over hersenstructuren, terwijl PET en fMRI meer geschikt zijn om de functie van hersenen te onderzoeken tijdens een actieve taakuitvoering.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Neuropsychologie

Neurowetenschap

Neurowetenschap is de wetenschap die zich bezighoudt met alle aspecten van het zenuwstelsel. Het is een relatief jong vakgebied binnen de natuurwetenschappen, met verschillende specialisaties, bijvoorbeeld de neurofysiologie en de neuroanatomie, die onderling echter nauw samenhangen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Neurowetenschap

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is een natuurlijk onderzoekend gedrag dat voorkomt bij de mens en vele andere diersoorten, en is het emotionele aspect van levende wezens dat leidt tot verkenning, onderzoek, en leren. Met de term nieuwsgierigheid kan zowel het gedrag als ook de onderliggende emotie worden bedoeld.

Tegenovergesteld aan nieuwsgierigheid is neofobie, ofwel angst voor alles wat nieuw of onbekend is.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Nieuwsgierigheid

Nociceptie

biologisch proces

Nociceptie of pijnzin is het vermogen van een organisme om weefselbeschadiging of dreigende weefselbeschadiging waar te nemen. Het woord nociceptie komt van het latijnse woord nocere (schaden, kwetsen). Waarnemen met dit zintuig heet pijn voelen.

De gevoelde pijnprikkels worden door het organisme niet als neutraal, maar als negatief ervaren (‘pijn doet zeer’). Dat heeft te maken met de functie van pijnzin voor een organisme: die functie is het nu en in de toekomst vermijden van situaties die kunnen leiden tot al dan niet ernstige weefselschade.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Nociceptie

Norm (sociale wetenschappen)

sociale wetenschappen

Een norm is een vertaling van de onderliggende waardes van een groep of samenleving in concrete gedragsregels en voorschriften. Dit kan zijn vastgelegd in bijvoorbeeld rechtsregels, maar het kunnen ook ongeschreven regels zijn. Daarmee sturen normen mede het sociaal handelen, omdat mensen veelal onbewust hun gedrag aanpassen aan de normen van de situatie en de sociale rollen die zij verpersoonlijken. Bij deze sociale rollen horen veelal scripts.

Normen variëren tussen samenlevingen onderling, maar ook daarbinnen tussen bijvoorbeeld sociale klassen. Afwijkend gedrag, het niet voldoen aan bepaalde normen, kan van invloed zijn op de sociale status en acceptatie en zelfs tot uitsluiting leiden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Norm_(sociale_wetenschappen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *