Categorieën
5G

O

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: O

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=O&to=&namespace=0

Observatie

het verwerven van informatie uit eerste bron

Een observatie of waarneming is het verwerven van informatie uit eerste hand, ofwel door gebruikmaking van de eigen zintuigen, ofwel door gebruik te maken van instrumenten en het onmiddellijk vastleggen ervan.

Bij een kwalitatieve observatie wordt alleen de aan- of afwezigheid van een fenomeen vastgesteld, de toe- of afname, versnelling of vertraging. Bij een kwantitatieve observatie worden door middel van tellen of meten een numerieke waarde (in eenheden) toegekend aan een specifieke grootheid.

Observaties vormen de basis van empirisch onderzoek en daarmee de wetenschappelijke methode.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Observatie

Oceanografie

Oceanografie of zeekunde is de aardwetenschap die de fysieke en biologische eigenschappen en verschijnselen van de oceanen bestudeert. Het is een wetenschapstak die een breed scala aan onderwerpen omvat, waaronder de dynamiek van mariene ecosystemen, oceaanstromingen, golven en geofysische vloeistofdynamica, platentektoniek aan de zeebodem, en de chemische samenstelling en fysieke eigenschappen van de oceaan. Deze verschillende onderwerpen weerspiegelen meerdere disciplines die oceanografen combineren om begrip te krijgen van hoe de oceaan werkt en verandert. Paleo-oceanografie bestudeert de geschiedenis van de oceanen in het geologische verleden. Waar oceanografie meer beschrijvend zou moeten zijn en oceanologie meer verklarend, worden deze begrippen in Nederland door elkaar gebruikt, waarbij de eerste term bekender is in de wetenschap en de tweede meer in technische kringen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Oceanografie

Olympische sport

Een olympische sport is een sport die voorkomt bij, of ooit deel heeft uitgemaakt van de Olympische Spelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen olympische EWA zomersporten, die deel uitmaken van de Olympische Zomerspelen, en olympische wintersporten, die deel uitmaken van de Olympische Winterspelen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Olympische_sport

Onderhandeling

proces dat leidt tot overeenkomst tussen twee partijen

Een onderhandeling is een proces waarmee twee personen of groepen (de partijen) proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen. Onderhandelen is naar zijn aard iets zakelijks, maar komt ook in de privésfeer veel voor (“Als jij de boodschappen doet, haal ik de kinderen van school”). De reden dat we onderhandelen is dat we proberen om iets te bereiken wat we anders niet zouden kunnen bereiken. Onderhandelen (in de privésfeer) is minder nodig als je elkaar veel gunt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Onderhandeling

Ondernemer

individueel persoon die een bedrijf leidt en daarbij een financieel risico neemt

Een ondernemer (ook: zakenman, zakenvrouw of entrepreneur) is eenieder die economische activiteiten ontplooit met winstoogmerk, gebruikmakend van eigen (of geleend) vermogen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Ondernemer

Onderwijs

het overbrengen van kennis en vaardigheden

Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie (collegiale toetsing). Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Onderwijs

Onderwijzer

persoon die anderen helpt om kennis, competenties of waarden te verwerven

Een onderwijzer/onderwijzeres, leraar/lerares of docent/docente draagt kennis en technische bekwaamheid over aan respectievelijk scholieren, leerlingen of studenten. Sekseneutrale termen zijn leerkracht en onderwijsgevende.

Een onderwijzer of onderwijzeres geeft les in (bijna) alle vakken in het basisonderwijs. Soms treedt een “bijzonder leermeester” of vakleerkracht op voor de vakken lichamelijke opvoeding, godsdienst of niet-confessionele zedenleer, in Nederland ook wel voor muziek en handvaardigheid.
Een leraar of lerares in het voortgezet of secundair onderwijs geeft een of enkele vakken, op grond van vakkennis, aangevuld met een pedagogisch diploma dat onderwijsbevoegdheid geeft.
Een docent in het hoger onderwijs heeft naast onderwijstaken doorgaans ook een onderzoeksopdracht, eventueel als vervolg op een wetenschappelijke promotie, Op de universiteit worden colleges gegeven door hoogleraren (professoren), universitair hoofddocenten en universitair docenten.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Onderwijzer

Onderzoek & Ontwikkeling

proces- en productinnovatie

Onderzoek & Ontwikkeling, afgekort als O&O, is het proces van proces- en productinnovatie. Een andere naam hiervoor is Speur- en Ontwikkelingswerk, afgekort als S&O. Vaak wordt in het Nederlands de Engelse term Research and Development of de afkorting R&D gebruikt. Officiële stukken van de Europese Unie spreken echter consequent van Onderzoek & Ontwikkeling.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Onderzoek_%26_Ontwikkeling

Onzekerheid

Onzekerheid is een situatie waarbij onvoldoende of ontoereikende informatie aanwezig is. Onzekerheid is een begrip dat in een groot aantal wetenschappelijke gebieden steeds op subtiel verschillende manieren wordt gebruikt om iets te zeggen over voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen, over het onbekende en over grenzen aan de nauwkeurigheid, zoals bij kwantummechanische metingen.

Het begrip wordt onder andere gebruikt in de statistiek, de economie, de financiering, de verzekeringswereld, de psychologie, de filosofie, de sociologie, de techniek, de informatica en de kwantummechanica.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Onzekerheid

Openbaar bestuur

Openbaar bestuur is het geheel van structuren en processen waarbinnen voor de maatschappij bindende beslissingen worden genomen. Beslissingen zijn bindend als degenen op wie zij zich richten zich niet aan de werking ervan kunnen onttrekken. Het openbaar bestuur bevat bestuurlijke gezagsdragers (politieke ambtsdragers) en het (uitvoerend) ambtelijk apparaat.

Openbaar bestuur in enge zin bevat het binnenlandse bestuur. In Nederland is het ingedeeld in vier lagen: rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het rijk behartigt de zaken van nationaal belang. Provincies, gemeenten en waterschappen zijn in Nederlands staatsbestel decentrale of mede-overheden. Provincies en gemeenten hebben een meer algemene taak, terwijl de waterschappen een functionele taak hebben, te weten de waterstaatkundige verzorging van een bepaald territoriaal gebied. Nederland kent ook zelfstandige bestuursorganen, die zelfstandig een overheidstaak uitvoeren die bij wet of algemene maatregel van bestuur aan hen is opgedragen.
Openbaar bestuur in ruime zin omvat behalve het binnenlandse bestuur ook maatschappelijke organisaties, groeperingen en instellingen die weinig of geen officiële bevoegdheden hebben maar die wel een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van bindende beslissingen. Men spreekt in dit verband ook wel van de publieke sector.
De wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met (het functioneren van) het openbaar bestuur is de bestuurskunde.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Openbaar_bestuur

Optimisme

Optimisme (Latijn: optimum, het beste) is van oudsher het geloof in de beste van alle mogelijke werelden te leven. Tegenwoordig gebruikt men dit begrip vaak voor een afgezwakte vorm van optimisme: het geloven in een goede afloop. Optimisten zien elke tegenslag en onheilspellende stand van zaken in het verleden in het licht van deze positieve toekomstverwachting. De aan optimisme tegengestelde wereldbeschouwing is pessimisme.

De meeste religies, in het bijzonder de monotheïstische, zijn door middel van hoop en verlossing nauw verbonden met de idee van leven na de dood, en krijgen daardoor een optimistisch karakter.

In de wereld van de financiële speculatie is een profane vorm van optimisme aan te treffen: Op een aandelenbeurs gokken de handelaars op een stijgende koers.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Optimisme

Opvoeding

Opvoeding is het proces waarin een persoon – meestal een kind – wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft.

De wetenschapsdiscipline die zich met opvoeding bezighoudt, heet opvoedkunde of pedagogiek. De achterliggende filosofie van de opvoeding is door de eeuwen heen aan verandering onderhevig.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Opvoeding

Opzet

Opzet is de meest volledige wilsvorming die achter een menselijke gedraging steekt. Wie een gedraging opzettelijk verricht, wil de gedraging met alle gevolgen die erbij horen, en weet de volledige impact van de gedraging. Opzet is dus willens en wetens. Men kan ook wel spreken van bedoeling, het tegenovergestelde is dan per ongeluk.

Opzet kan zowel voor goede als slechte zaken worden gebruikt. In rechtszaken gaat het vooral over opzet achter de uitvoering van strafbare daden. In juridisch taalgebruik gebruikt men ook de Latijnse term dolus.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Opzet

Organisatie

samenwerkingsverband met een collectief doel

Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen enkele (meestal drie of meer) personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving.

De term organisatie wordt in de praktijk meestal gebruikt als synoniem of hyperoniem voor specifiekere termen als instituut, instantie, bedrijf, vennootschap, stichting of vereniging. Ook een eenmansbedrijf, Vof of BV zonder personeel in dienst wordt vaak een organisatie genoemd.

In de economie wordt een organisatie gedefinieerd als het geheel van productiefactoren, procedures en mensen die samenwerken om bepaalde doelstellingen te bereiken.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Organisatie

Orgasme

ontlading van seksuele spanning in het menselijk lichaam – Een orgasme, ook wel climax (hoogtepunt) of klaarkomen genoemd, is een ontlading van seksuele spanning in het menselijk lichaam. Een orgasme kan optreden door stimulatie van uitwendige geslachtsorganen, bijvoorbeeld door masturbatie of seksueel contact met een partner.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Orgasme

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *