Categorieën
5G

W

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: W

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=W&to=&namespace=0

Waarde (sociale wetenschappen)

voorkeur die een samenleving heeft met betrekking tot doeleinden of gedragspatronen

Een waarde is de voorkeur die een groep of samenleving heeft met betrekking tot doeleinden of gedragspatronen. Waardes worden vertaald in concrete normen met concrete gedragsregels en voorschriften. Daarmee sturen normen mede het sociaal handelen, meer specifiek het waarderationeel handelen.

Waarden variëren tussen samenlevingen onderling, maar ook daarbinnen tussen bijvoorbeeld sociale klassen. Daarnaast variëren waarden door de tijd heen terwijl een maatschappij zich ontwikkelt.

Afwijkend gedrag, het niet voldoen aan bepaalde resulterende normen, kan van invloed zijn op de sociale status en acceptatie en zelfs tot uitsluiting leiden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Waarde_(sociale_wetenschappen)

Waarheid

Waarheid is echtheid, geldigheid en juistheid. Het adjectief waar wordt in de eerste plaats toegeschreven aan overtuigingen, uitspraken en theorieën. In dit verband kan het gecontrasteerd worden met iemand die met opzet onwaarheid spreekt en dus liegt. Waarheid kan echter ook worden toegeschreven aan een levenshouding, ethiek of politiek systeem. Hiermee is de waarheid een feit vanuit de levensovertuiging. Wat waarheid precies betekent is onderwerp van discussie, die ver in de geschiedenis teruggaat. De vraag naar de aard van waarheid is van belang omdat de mens prefereert te geloven in dat wat waar is en spontaan niet in staat lijkt te zijn te weten wat waar is en wat niet. Dit uit zich bijvoorbeeld in het gegeven dat mensen tegengestelde meningen kunnen verdedigen waarbij van al deze meningen wordt beweerd dat ze waar zijn. In de wetenschap en techniek is de vraag naar waarheid methodologisch opgelost.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Waarheid

Waarneming (perceptie)

observatie van de werkelijkheid

Waarneming of perceptie is het proces van het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuiglijke informatie.

Zintuiglijke waarneming
Gewaarwording van prikkels geschiedt via verschillende zintuigen. Het resultaat is zien, horen, voelen, proeven of ruiken. Het eerste contact maken de betreffende prikkels daarbij met de receptoren in oog, oor, smaak- reukorgaan en dergelijke. Deze zetten fysische energie zoals licht, geluid, druk, kou of warmte om in stromen van fysiologische activiteit. De verschillende zintuigstromen worden daarna door aparte gebieden in de hersenen verwerkt: de sensorische gebieden of projectiegebieden. In deze hersengebieden worden vooral de elementaire kenmerken, of details, van prikkels uit de buitenwereld, zoals kleur, vorm, beweging, contouren maar ook klanken, toonhoogte en dergelijke geanalyseerd. Vooral de visuele waarneming (het zien) is wetenschappelijk goed in kaart gebracht.

Waarneming is het actieve proces waarbij de gewaarwording wordt geïnterpreteerd. Om het verschil tussen waarneming en gewaarwording beter te begrijpen, wordt onderscheid gemaakt tussen een proximale stimulus (de informatie die via de zintuigen in de hersenen binnenkomt) en de distale stimulus (het effectieve object). Bij gewaarwording is de focus alleen op de proximale stimulus. Waarneming is het proces waarbij op basis van de proximale stimulus de meest waarschijnlijke distale stimulus wordt geschat.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Waarneming_(perceptie)

Walging

Walging, afkeer, weerzin of aversie is een emotie die wordt geassocieerd met dingen die ervaren worden als onhygiënisch, onaanvaardbaar, oneetbaar of op een andere manier weerzinwekkend. De emotie treedt op bij confrontatie met die zaken door middel van gehoor, smaak, reuk of zicht. Walging is verder onder te verdelen in fysieke walging (bij confrontatie met bijvoorbeeld iets smerigs) en morele walging (bij confrontatie met iets dat tegen de persoonlijke moraal ingaat). Fysieke walging is vaak universeler te definiëren dan morele walging, daar elke cultuur andere morele standaarden heeft.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Walging

Welzijn

Onder welzijn wordt een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid begrepen.

In de economie wordt vooral gesproken over dat aspect van welzijn dat wordt aangeduid door het woord ‘welvaart’. Dit is de mate waarin de bevolking zich in zijn behoeften bevredigd acht. Dat heeft als consequentie dat het niet alleen om materiële dingen, maar ook om immateriële zaken gaat. Zo kan bijvoorbeeld het weer of het politieke klimaat van invloed zijn op het welzijn, maar ook de hoeveelheid producten die de consument kan kopen, of het inkomen dat hij te besteden heeft.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Welzijn

Wens

verlangen naar iets

Een wens is een verlangen naar iets of de verwoording van dat verlangen. In de folklore kunnen personages wensen doen, die kunnen “uitkomen” of “vervuld” kunnen worden, vaak na een ritueel of een speciale gebeurtenis.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wens

Wereldbevolking

het totaal aantal mensen op aarde

De wereldbevolking is het totaal aantal levende mensen op aarde. De Verenigde Naties (VN) schatten dat de mondiale populatie in april 2019 de 7,7 miljard haalde, met een jaarlijkse toename van 83 miljoen, zo’n 1,1%. Elke dag komen er circa 227.000 mensen bij. Daarmee is de groei wat afgenomen ten opzichte van 2007, toen deze rond de 1,24% lag. De piek van de bevolkingsgroei lag tussen 1965 en 1970 toen deze 2,05% was.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wereldbevolking

Werkelijkheid (filosofie)

de wereld zoals die zich voordoet aan het bewustzijn

Werkelijkheid of realiteit is het geheel van het feitelijk bestaande, in tegenstelling tot het denkbeeldige. In het dagelijks leven en in veel wetenschappelijke disciplines wordt de werkelijkheid als vanzelfsprekend verondersteld, in de filosofie en de wetenschapsfilosofie wordt het begrip werkelijkheid echter geproblematiseerd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Werkelijkheid_(filosofie)

Werken (arbeid)

Werken is het aanbrengen van wenselijk geachte veranderingen in de omgeving door menselijke activiteit. Werk kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn.

In economisch verband spreekt men van arbeid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen betaald en onbetaald werk. Onbetaald werk voor derden waarbij geen sprake is van dwang wordt vrijwilligerswerk genoemd. Onbetaald werk voor derden waarbij wel sprake is van dwang wordt slavernij genoemd. Arbeid bij mensen jonger dan 12 jaar wordt kinderarbeid genoemd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Werken_(arbeid)

Wetenschap

studie en kennis

Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wetenschap

Wetenschapper

beroep

Een wetenschapper (afgeleid van het Duitse Wissenschafter, in de Nederlandse wetenschap spreekt men liever van onderzoeker) of geleerde is iemand die veelal gestudeerd heeft aan een universiteit of andere instelling voor hoger wetenschappelijk onderwijs en beroepshalve wetenschappelijke arbeid verricht.

In het werk van de wetenschapper kan men vanouds een onderscheid maken tussen wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn veel wetenschappers werkzaam als adviseur of betrokken bij productontwikkeling. Wetenschappelijk werk wordt meestal gefinancierd door overheden of het bedrijfsleven. Wetenschapsbeoefening als beroep is pas in de loop van de 19e eeuw ontstaan, toen wetenschap steeds meer een georganiseerde activiteit werd en het belang van wetenschap en techniek voor de industrie en andere sectoren van de samenleving groter werd. Sinds 1945 zijn beide tendensen in een stroomversnelling terechtgekomen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wetenschapper

Wielersport

De wielersport is een verzamelnaam voor alle sporten waarbij gebruik wordt gemaakt van een fiets. Voor de fietssporten waarbij het op snelheid aankomt – en dat zijn de meeste – wordt ook de term wielrennen gebruikt. Er zijn verschillende takken binnen de wielersport. Binnen elke tak draagt de wereldkampioen op een bepaald onderdeel altijd de regenboogtrui. De Internationale Wielerunie (UCI) is de wereldwijde overkoepelende organisatie binnen de wielersport.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wielersport

Wikipedia

vrije internetencyclopedie die iedereen kan bewerken

Wikipedia is een meertalige internetencyclopedie, die door vrijwillige auteurs wordt geschreven. Wikipedia wordt gepubliceerd onder een vrije licentie, waardoor de inhoud elders gratis mits met bronvermelding opnieuw te gebruiken is. De website is eigendom van de Amerikaanse Wikimedia Foundation. Het is het oudste en bekendste project van deze organisatie.

Wikipedia is opgezet in de vorm van een wiki, zodat elke inhoudelijke pagina in beginsel door iedere bezoeker bewerkt kan worden. Voor Wikipedia is een apart computerprogramma ontworpen. Deze software, MediaWiki, is opensourcesoftware die ook gebruikt wordt door de andere projecten van de Wikimedia Foundation en door vele andere projecten en bedrijven.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

Wil (begrip)

De wil is het bewuste vermogen van de mens om van een gedachte of een geheel van gedachten, een plan, over te gaan naar een handeling om een toestand te bestendigen, te veranderen of te doen ingaan.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wil_(begrip)

Wiskunde

formele wetenschap

Wiskunde (minder gebruikelijk: mathematiek, mathematica of mathesis) is een formele wetenschap die onder andere getallen, patronen en abstracte structuren bestudeert. De wiskunde komt voort uit het rekenen en de meetkunde, maar omvat veel meer dan dat.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wiskunde

Woede

Woede is een emotie die kan optreden bij iemand die gedwarsboomd of tegengewerkt wordt, als diens “territorium” betreden wordt, of als zijn of haar grenzen overschreden worden. Woede kan zich uiten in woorden (schelden, schreeuwen) of in daden in de vorm van fysiek geweld (slaan, schoppen, handtastelijkheden of zelfs het gebruik van wapens).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Woede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *