Categorieën
5G

M

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: M

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=M&to=&namespace=0

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk is een beroep binnen de sociale sector. Maatschappelijk werkers leren mensen zichzelf beter te redden in hun sociale omgeving.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijk_werk

Maatschappij (sociale wetenschappen)

wereld

Het begrip maatschappij valt grotendeels samen met de notie samenleving maar legt meer de nadruk op de institutionele, ordenende aspecten van de samenleving: de staat en de staatsapparaten. Daarmee is het ook een meer territoriumgebonden begrip dan samenleving. In plaats van het afgeleide bijvoeglijk naamwoord maatschappelijk wordt vaak het synoniem sociaal gebruikt: maatschappelijke, of sociale, bewogenheid, onrust, klasse.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_(sociale_wetenschappen)

Machine

werktuig met bepaalde functie

Een machine (leenwoord van het Franse machine, van Latijnse machina, van Griekse μηχανή mechané ofwel “werktuig, kunstmatige voorziening”) is een apparaat opgebouwd uit een frame, een aandrijvingsmechanisme en overige specifieke onderdelen. Het is een mechanisme dat een vorm van beweging of energie in een andere vorm van beweging of energie kan omzetten.

Machines worden gebruikt als technisch middel om mechanische arbeid te verrichten. In het verleden stond hierbij voornamelijk de omzetting van energie in mechanische beweging centraal. Met de opkomst van de automatisering zijn ook de informatiestroom en besturing een centrale rol in vele machines gaan spelen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Machine

Machinist (treinbestuurder)

Een machinist is de bestuurder van een trein. In België wordt hij ook treinbestuurder genoemd. In de Nederlandse regeling spoorverkeer wordt bestuurder gebruikt. Afkortingen zijn ‘mcn’ in Nederland en ‘TB’ in België. Een Nederlandse machinist wordt door zijn collega’s aangesproken als ‘meester’, een term die nog afkomstig is uit het stoomtijdperk, toen de machinist de stoker opleidde tot machinist.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Machinist_(treinbestuurder)

Man (geslacht)

volwassen mens van het mannelijke geslacht

Een man is een volwassen mens van het mannelijk geslacht.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Man_(geslacht)

Management

coördineren van de activiteiten van mensen

Management (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een bedrijf of andere organisatie zoals non-profit of overheid. Het doel van management is het (her)formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de gegeven (soms sterk veranderende) context. Om de doelstellingen te bereiken zijn van belang: bepaling van de strategie, financieel beheer, inzet van productiefactoren marketing, innovatie en personeelsbeleid. In de praktijk kunnen managers echter zowel overheadtaken (bv. coördinatie) als primaire taken verrichten. Management wordt vaak gezien als onderdeel van de overhead van een organisatie.

Voor een managementfunctie bestaan aparte opleidingen zoals bedrijfskunde en MBA.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Management

Manipulatie

Manipulatie is een vorm van beïnvloeding waarbij misleidende methoden gebruikt worden om een ander te overtuigen om tot een bepaalde perceptie of handeling te komen. De grens tussen manipulatie en normale beïnvloeding is moeilijk te trekken, vooral de twee uitersten zijn herkenbaar. Een manipulator manipuleert om voordeel te krijgen en gaat vaak plannend te werk om het doel te bereiken.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Manipulatie

Massage

mechanische beinvloeding van de huid

Massage is de praktijk van het toepassen van gestructureerde of ongestructureerde druk, spanning, beweging, of trilling – manueel of met mechanische hulp – op de zachte weefsels van het lichaam, met inbegrip van de huid, spieren, bindweefsel, pezen, ligamenten, gewrichten, lymfevaten, organen van het maag-darmstelsel en reproductief systeem, ter verhoging van enigerlei aspect van het welzijn van de massee (dat is: degene die wordt gemasseerd). Dit kan met of zonder massageolie worden gedaan.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Massage

Master (graad)

academische graad

Master of magister is een graad die aangeeft dat iemand een masteropleiding heeft voltooid aan een universiteit of hogeschool.

Master is een term die oorspronkelijk afstamt van het Latijnse woord magister, wat ‘meester’ of ‘leider’ betekent. Dit woord verbasterde in de geschiedenis tot het Italiaanse woord maestro en tot het Engelse master. In de loop van de geschiedenis heeft het woord de betekenis gekregen van “iemand die les geeft” of “de baas is”. De universiteiten gebruikten het woord vroeger om een academische graad en functie aan te geven, namelijk “diegene die les mag geven”. De titel magister verdween in de geschiedenis bijna in zijn geheel; alleen de titel ‘meester’ bleef aan de Nederlandse Universiteiten nog bestaan ter aanduiding voor een graad in de rechten (meester in de rechten). In Vlaanderen werd deze titel verder nog gebruikt in het hoger kunstonderwijs ter aanduiding van een afgeronde kunstopleiding (bijvoorbeeld: meester in de beeldende kunst, meester in de audiovisuele kunst, etc.).

In 1999 werd de Bolognaverklaring ondertekend. Deze verklaring had de intentie een Europese hogeronderwijsruimte te creëren. De praktische uitkomst hiervan was de geleidelijke invoering van de bachelor-masterstructuur (Ba-Ma) in Nederland en Vlaanderen. Op die manier tracht men de verschillende hogeronderwijsopleidingen in de deelnemende Europese landen op elkaar af te stemmen. Als gevolg van het BaMa-stelsel is de graad master weer helemaal terug.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Master_(graad)

Medische biologie

Medische biologie is een combinatie van biologie en geneeskunde.

Medische biologie wordt gecombineerd met de studie biologie, waar biomedische wetenschappen een meer op geneeskunde gerichte studie is die wel op zichezelf staat. Biomedische wetenschappers werken vaak in laboratoria in ziekenhuizen of bij de farmaceutische industrie, waar ze fundamenteel of klinisch onderzoek doen naar medicijnen en behandelingsmethoden.

Medische biologie/biomedische wetenschappen is als zodanig ook een studierichting aan verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland, zoals:

Hogeschool van Amsterdam
Radboud Universiteit Nijmegen
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Vrije Universiteit

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Medische_biologie

Meditatie

spirituele praktijk

Meditatie is een vorm van spirituele oefening. Vele religies en geloofsstromingen kennen de meditatie in een of andere vorm.

In de 20e eeuw ontstond in het westen hernieuwde belangstelling voor meditatie en bewustzijnsverruiming. Meditatie is nu vooral bekend uit het hindoeïsme en boeddhisme, waarin meditatie een essentiële methode is om de doeleinden die ze beschrijven te bereiken.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Meditatie

Meervoudige intelligentie

De meervoudige intelligentie theorie is in 1983 geïntroduceerd door de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. Er bestaat echter geen wetenschappelijke consensus dat de verschillende intelligenties daadwerkelijk bestaan.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Meervoudige_intelligentie

Melancholie

gemoedstoestand

Melancholie of weemoed is een gemoedstoestand die neigt naar depressie en zich kenmerkt door een verdrietige kijk op het verleden of een onvervuld verlangen. De naam is afkomstig van het Griekse μέλας (melas: zwart) en χολή (cholè: gal). ‘Zwarte gal’ is een van de vier humores volgens de leer van Claudius Galenus. Deze sappen zijn slijm, bloed, zwarte gal en gele gal. Men spreekt bijgevolg ook wel van zwartgalligheid.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Melancholie

Meme (memetica)

memetica

Een meme is een begrip uit de memetica en betekent een idee of ideeën-stelsel zoals een godsdienst of ideologie, dan wel een techniek of andere menselijke vinding of gebruik dat zich onder informatiedragers verspreidt (tot nu toe voornamelijk menselijke hersenen en sociale netwerken), en wordt ook wel omschreven als een besmettelijk informatiepatroon. Een meme is een zichzelf vermeerderende eenheid van de culturele evolutie, zoals een gen de eenheid is van de biologische evolutie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Meme_(memetica)

Memetica

Memetica is de studie naar de evolutie van cultuur en ideeën, naar analogie van de genetica.

Richard Dawkins introduceerde in zijn boek The Selfish Gene (1976) de theorie dat er buiten een genetische evolutie ook een memetische evolutie zou bestaan: een evolutie van cultuur.

De meme is de “fysieke” representatie van de informatie die onderhevig is aan evolutie. Het is een idee dat zich onder informatiedragers verspreidt (tot nu toe voornamelijk menselijke hersenen), en wordt ook wel omschreven als een besmettelijk informatiepatroon. In meer specifieke termen: een meme is een zichzelf vermeerderende eenheid van de culturele evolutie, zoals een gen de eenheid is van de biologische evolutie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Memetica

Mens

tweevoetige primatensoort uit de familie van de hominidae

Mensen (Homo sapiens) zijn intelligente primaten die gekenmerkt worden door hun rechtopstaande houding en tweevoetige voortbeweging, hun fijne handvaardigheid en gebruik van werktuigen, hun complex taalgebruik en uiterst geavanceerde en georganiseerde samenlevingen. De mens is de enige nog bestaande vertegenwoordiger van het geslacht Homo en maakt samen met chimpansees, gorilla’s en orang-oetans deel uit van de familie Hominidae (mensachtigen).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Mens

Menselijk lichaam

Het menselijk lichaam (Latijn: corpus humanum) is het fysieke geheel van de mens. Van belang hierbij zijn de bouw van het menselijk lichaam of menselijke anatomie, de lichaamsfuncties of fysiologie, en de biochemische processen die zich in het lichaam afspelen, het metabolisme of de stofwisseling.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Menselijk_lichaam

Menselijke waardigheid

Menselijke waardigheid is de naam voor een kwaliteit die kenmerkend is voor menselijk leven. In het Handvest van de Verenigde Naties (1945) en Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000) staat de menselijke waardigheid centraal,[bron?] maar de term wordt niet gedefinieerd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Menselijke_waardigheid

Meteorologie

Meteorologie of weerkunde is de studie van het weer; de condities van de atmosfeer die in ons dagelijks leven een belangrijke rol spelen. Zij houdt zich vooral bezig met het actuele weer, het historische weer en de weersverwachtingen, zowel algemene als meer specifieke voor bijvoorbeeld landbouw, luchtvaart en watersport. De nauw verwante klimatologie bestudeert het klimaat.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Meteorologie

Militair

lid van de krijgsmacht

Een militair is een persoon die diensten verricht in dienst van een krijgsmacht van een erkende staat, meestal het vaderland.

Indien een boven genoemd persoon niet in dienst is van een erkende staat, spreekt men over een huursoldaat, strijder, rebel en in sommige gevallen zelfs van een terrorist; organisaties met zulke personen heten doorgaans militie. Ter onderscheid worden niet-militairen als burger aangeduid. Er is een grijs gebied tussen militair en burger, waarover de Geneefse Conventies duidelijkheid proberen te geven.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Militair

Mindfulness

meditatiebeoefening om de aandacht te vestigen op het huidige moment

Mindfulness of achtzaamheid wordt vaak gedefinieerd als ‘het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen’ (Kabat-Zinn, 1991). Deze definitie verwijst naar het vermogen om opmerkzaam te zijn van gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de fysieke omgeving op een accepterende manier, zonder te oordelen of iets goed of fout is. Daarmee leert men om (negatieve) gedachten en gevoelens te beschouwen als voorbijgaande gebeurtenissen in plaats van feiten, zodat zij hier gemakkelijker afstand van kunnen nemen. Mindfulness helpt daarbij in het herkennen van automatische, soms onbehulpzame, patronen. Meer bewustwording in deze patronen kan leiden tot meer keuzevrijheid, om automatische reacties te doorbreken en te leren reageren op een behulpzamere manier.

Enkele misverstanden over mindfulness komen nog vaak voor. Zo roept mindfulness bij veel mensen de associatie van ‘zweverigheid’ op, doordat het vaak geassocieerd wordt met spiritualiteit. Mensen hebben de verwachting dat ze met mindfulness hun hoofd leeg kunnen maken of kunnen ontspannen.

Mindfulness is een aandachtstraining, waarmee een houding van alertheid getraind wordt. Beoefenaars leren om de aandacht te vestigen op het moment, aan alles wat zich aan hen voordoet. Dit kan van het lichaam, emoties of gedachten zijn, maar ook zintuigelijke ervaringen door de omgeving.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Mindfulness

Moleculaire biologie

Binnen het vakgebied van de moleculaire biologie bestudeert men de processen in cellen op het kleinste functionele niveau, namelijk dat van de biomoleculen. Er wordt een grote verscheidenheid aan technieken gebruikt, met als doel de werking van de cel te doorgronden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Moleculaire_biologie

Monteur

Een monteur is een technisch onderlegd en meestal in die richting ook geschoold persoon, die technische installaties bouwt, het onderhoud doet en er zo nodig reparaties aan verricht. Het kan uiteenlopende typen installaties betreffen. Het is een beroep voor mannen en vrouwen.

Specialisaties zijn onder meer: automonteur, servicemonteur, CV monteur (centrale verwarming) of verwarmingsmonteur, onderhoudsmonteur, beveiligingsmonteur, storingsmonteur, installatiemonteur, bandenmonteur, elektromonteur, vliegtuigmonteur en dergelijke.

Op grote schepen spreekt men in dit verband van een scheepswerktuigkundige.

Minder frequent wordt de term demonteur gebruikt voor het demonteren van, bijvoorbeeld, auto’s.

Vroeger herkende men een monteur aan zijn blauwe overall. Tegenwoordig is de werkkleding van monteurs diverser.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Monteur

Moraal

Moraal (of zeden) is het geheel van handelingen en gedragingen die, in een maatschappelijke context, als correct en wenselijk worden gezien. Het filosofisch vakgebied van de ethiek richt zich op de vraag ‘wat is een goede moraal?’. Een universele moraal heeft de pretentie altijd en overal te gelden. Iets is immoreel als het ingaat tegen de wetten van de ethiek. Iets is amoreel als het niets met goed of kwaad te maken heeft. Men kan spreken over een gescheiden moraal of zedenleer.

Soms wordt het begrip moraal ook gebruikt in de betekenis van de zedenles. De moraal is dan het motief van een verhaal, de achterliggende gedachte of aanleiding. Motieven worden in elk soort literatuur gebruikt, ingebed in de tekst, vaak op het eerste gezicht niet te herkennen, tenzij je het verhaal ontleedt. Oudere voorbeelden zijn de parabel en het sprookje, maar ook in recente vormen, zoals stripverhalen, wordt een moraal ingebracht. Een eenvoudig voorbeeld geldt de recente verhalen van Suske en Wiske, die dikwijls over de natuur en haar bescherming gaan.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Moraal

Mores (gebruik)

gebruik

Een mos (Latijn; het meervoud mores is algemener) is een ongeschreven regel of gebruik dat binnen een bepaalde context geldt. Het woordenboek Van Dale definieert het in een van zijn edities ook wel als “zeden, gebruiken, conventies”. De uitdrukking iemand mores leren betekent letterlijk “iemand de gebruiken leren”, oftewel iemand (hardhandig) terechtwijzen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Mores_(gebruik)

Motivatie

psychologische eigenschap die een organisme aanspoort om doelgerichte actie te ondernemen

Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. Motivatie heeft invloed op de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het menselijk gedrag. Motivatie ontstaat uit een samenspel tussen de biologische (aangeboren) en cultuurafhankelijke (aangeleerde) eigenschappen van een individu en de omgeving van dat individu. Zo kan honger ervoor zorgen dat een individu eet (een aangeboren behoefte) of door de ouders aangeleerde ambitie dat een student een tentamen voorbereidt. Motivatie is een belangrijk begrip in verschillende disciplines, zoals de psychologie, pedagogiek, onderwijskunde en criminologie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Motivatie

Museum

instelling die verzamelingen tentoonstelt, toegankelijk voor het publiek

Een museum is een instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Museum

Muziek

kunstvorm die gebruikmaakt van klanken, geschikt in een bepaald ritme

Muziek of toonkunst is de kunstzinnige schikking en combinatie van de klanken van muziekinstrumenten en de menselijke stem om schoonheid van vorm dan wel uitdrukking van emotie te bereiken. Aan muziek kunnen de aspecten toonhoogte, ritme, geluidssterkte (muzikale dynamiek), klankkleur en textuur (monofonie, polyfonie e.d.) onderscheiden worden, maar ook stilte. Het woord ‘muziek’ is afgeleid van het Griekse μουσική (mousikè), ‘kunst van de Muzen’.

Voor zover bekend hebben alle culturen in alle tijden muziek gekend, waarbij deze kunst op verschillende plaatsen en in verschillende tijden steeds weer anders beoefend en ervaren werd en wordt. Hoe geluiden ervaren worden is essentieel bij de muzikale ervaring. Door de grote verschillen in muziek bij verschillende culturen, is er geen eensgezindheid over de definitie van muziek, ook niet bij de diverse muziektheoretici en filosofen. Sinds het einde van de negentiende eeuw hangt de ontwikkeling van de muziek en het ontstaan van nieuwe genres en muziekstijlen nauw samen met de geschiedenis van de geluidsopname.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Muziek

Muziekensemble

groep personen die muziek maakt

Een muziekensemble is een groep instrumentalisten die samen muziekstukken speelt.

Met de term ensemble wordt in de muziek een groep van meer dan 2 spelers bedoeld. Het kan een kamermuziekensemble zijn (bijvoorbeeld een pianotrio of strijkkwartet), maar ook een veel grotere groep spelers waarvan de samenstelling niet overeenkomt met die van een'”traditionele” bezetting als een kamerorkest, symfonieorkest, harmonieorkest, fanfare of brassband.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Muziekensemble

Muziekgroep

groep muzikanten of een muziekensemble

Een muziekgroep of een band is een groep muzikanten of een muziekensemble, gewoonlijk in de populaire of volksmuziek, die muzikale arrangementen speelt of improviseert.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Muziekgroep

Muziekinstrument

instrument om muziek mee te maken

Een muziekinstrument is een constructie gebouwd met het doel muzikale tonen voort te brengen, of anderszins muziek te maken. Een muziekinstrument kan bestaan uit zeer verschillende materialen, en kan zeer verschillende vormen en afmetingen hebben, van een mondharp tot een kerkorgel. De lijst van muziekinstrumenten geeft er een overzicht van.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Muziekinstrument

Muziektherapie

Muziektherapie is een vorm van preverbale psychotherapie. Het is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie worden gehanteerd om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Centraal staat de therapeutische relatie tussen één of meerdere patiënten en één of meerdere therapeuten die de behandeling van stoornissen in het gedrag en beleving tot doel heeft. Door gericht gebruik te maken van muziek in al haar verschijningsvormen biedt dit eigen specifieke psychotherapeutische mogelijkheden in de behandeling van psychische problemen. Het vormgeven en doorwerken van deze problemen op het muzikaal symbolisch niveau en de verbale reflectie daarover doet inzicht ontstaan in de eigen psychische problematiek, zodat stoornissen in gedrag en beleving verminderd en opgelost worden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Muziektherapie

Muzikant

persoon die muziek maakt

Een muzikant of musicus is iemand die met de stem of een muziekinstrument in het openbaar muziek maakt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Muzikant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *