Categorieën
5G

L

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: L

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=L&to=&namespace=0

Lachen (gedrag)

Lachen is een reactie van mensen op humor, of een uiting van blijdschap, opluchting of spanning. Het komt tot uiting in een beweging van de mond of het uitstoten van bepaalde geluiden. Er bestaan verschillende vormen van lachen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lachen_(gedrag)

Lagere school

onderwijsinstelling waar kinderen elementaire kennis wordt bijgebracht

Een lagere school is een school voor primair onderwijs aan kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 12 jaar, waar de kinderen in elk geval leren lezen, schrijven en rekenen en eerste stappen zetten in hun verdere algemene vorming. In veel landen is het volgen van onderwijs op deze leeftijd verplicht. Soms loopt de lagere school door tot op iets hogere leeftijd, als vervanging van of extra voorbereiding op secundair onderwijs. In België en Suriname is de lagere school een nog bestaand schooltype. In Nederland is de lagere school in 1985 opgegaan in de basisschool.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lagere_school

Landbouw

geheel van economische activiteiten waarbij het land wordt gebruikt ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik

Landbouw of agricultuur is het geheel van economische activiteiten waarbij het land wordt gebruikt ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik. Er bestaan vele definities, waarbij tuinbouw en veeteelt doorgaans wel tot landbouw worden gerekend, maar bosbouw en visteelt niet.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Landbouw

Leerplicht

Leerplicht is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen. Wanneer sprake is van de verplichting om dit aan een school te doen, wordt dit schoolplicht genoemd. Leerplicht en schoolplicht verschillen van land tot land, waarbij in sommige landen thuisonderwijs wel toegestaan is en in andere landen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden.

De inburgeringswet in Nederland valt niet onder de leerplichtwet, maar betekent in de praktijk wel de verplichting tot leren voor veel nieuwkomers en oudkomers, met sancties voor wie hier niet aan voldoet.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Leerplicht

Leiderschap

Leiderschap is de vaardigheid, met name van politici en bestuurders, om leiding te geven aan een groep mensen of een organisatie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Leiderschap

Letterkunde

Letterkunde is, behalve een synoniem voor de literatuur zelf, de studie van de literatuur ofwel de teksten die in een taal zijn geschreven. De letterkunde wordt vaak gecombineerd met taalkunde, de studie van de taal zelf, en met cultuurwetenschappen.

Voor meer informatie, zie literatuurwetenschap, een ander synoniem van letterkunde.

Taal- en letterkunde is ook de overkoepelende benaming van een reeks universitaire studies. Zo behoren de studie van de Romaanse, Slavische, oosterse … talen tot de bachelor en master in de Taal- en letterkunde.

De term ‘letterkunde’ wordt ook gebruikt als synoniem voor ‘literatuur’, in zinnen als ‘In de Engelse letterkunde is Shakespeare de centrale figuur.’

Een letterkundige bestudeert teksten die tot de literatuur worden gerekend, en het fenomeen literatuur in brede zin (zie ook literatuurbedrijf). Iemand die het beroep van letterkundige uitoefent wordt ook wel literator genoemd, zij het dat deze laatste term ook een bredere betekenis kan hebben en kan staan voor iemand die geheel opgaat in de letteren. Ook een toegewijd schrijver, dus niet een onderzoeker maar een beoefenaar van de letterkunde, wordt wel aangeduid als letterkundige of literator.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Letterkunde

Leven

een eigenschap van organismen, die zich o.a. kunnen voortplanten

Leven is een com­plex van ei­gen­schap­pen en func­ties van ge­or­ga­ni­seer­de we­zens en het verkeren in de toe­stand waar­in de­ze op na­tuur­lij­ke wij­ze wer­ken. Levende organismen zijn materiële entiteiten die hun bestaan in stand houden door middel van biologische processen, zoals interne regulatie, stofwisseling en voortplanting. Bekende vormen van leven zijn onder meer planten, dieren, schimmels, algen en bacteriën. De wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van levende wezens en levensverschijnselen heet de biologie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Leven

Levensmiddelentechnologie

Levensmiddelentechnologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de productie, samenstelling, kwaliteit, opslag en bewaring, veiligheid van levensmiddelen. Kort gezegd houdt de levensmiddelentechnologie zich bezig met het constant verbeteren van voedingsproducten en de bijbehorende productiemethoden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Levensmiddelentechnologie

Licentiaat

oude academische graad die verschillende onderwijsniveaus in verschillende landen vertegenwoordigt

Licentiaat was de academische standaardgraad die in België verkregen werd na een universitaire studie van in totaal 4 à 5 jaar. Het is het equivalent van de Nederlandse graad van doctorandus. De jaren academische studie die met vrucht dienden te worden voltooid om de graad van licentiaat te behalen, werden kandidaturen en licenties genoemd.

Toegang tot de licenties gebeurde op basis van minstens een relevant kandidaatsdiploma. Zij hielden meestal 2 à 3 jaar studie in.

Door het structuurdecreet, dat de bachelor-masterstructuur invoerde, is de term licentiaat vervangen door de nieuwe aanduiding ‘master’. De in Frankrijk gebruikte term “licence” staat gelijk aan een bachelorsdiploma.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Licentiaat

Lichaamstaal

Lichaamstaal is het geheel van communicatieve boodschappen dat door middel van gebaren, mimiek, lichaamshouding, stemgeluid en oogcontact wordt overgebracht. Het is een vorm van non-verbale communicatie die net zoals taal (stem of schrift) veel inhoudelijke informatie kan overbrengen. Het is een belangrijke communicatievorm bij onderlinge relaties, omdat emoties veelal non-verbaal worden overgebracht. Lichaamstaal lezen, interpreteren en (helpen) verwoorden is veelal de eerste stap richting contact waarna de communicatie op een andere manier verder vorm kan krijgen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lichaamstaal

Liefde

Liefde is diepe acceptatie van en genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander, of eventueel zichzelf. Het kan ook betrekking hebben op een dier, zaak of voorwerp. De betekenissen die eraan gegeven worden zijn sterk cultureel en maatschappelijk geïnspireerd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Liefde

Lijfwacht

Een lijfwacht (vaak ook bodyguard, officieel persoonsbeveiliger) is een persoon die de beveiliging verzorgt van een andere persoon. Zijn of haar belangrijkste taak is het beschermen van die andere persoon, meestal een beroemd of belangrijk iemand zoals een politicus of popster. Een lijfwacht kan een dergelijk persoon beschermen tegen moord, ontvoering of andere gevaren.

Dergelijke persoonsbeveiliging wordt uitgevoerd door zowel de overheid, zoals in Nederland door de DBB, als door particuliere beveiligingsorganisaties. In beide gevallen is voor de beveiliger of ambtenaar een specifieke opleiding tot lijfwacht vereist.

In Nederland hebben sinds de moord op Pim Fortuyn een aantal politici bewaking om hen tegen gevaren te beschermen, zoals Geert Wilders.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lijfwacht

Literatuur

kunstvorm

Literatuur, ook letterkunde, schone letteren of kortweg letteren, is de verzamelde schriftelijke neerslag van een land of van een periode, voor zover het geschriften betreft die hun waarde ontlenen aan veronderstelde vormschoonheid of emotioneel effect. Het gaat dus om geschriften die gewaardeerd worden als kunstwerken, met name fictie, drama en poëzie. Literatuur wordt bestudeerd in het vakgebied van de literatuurwetenschap.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Literatuur

Logica

studie van op redelijke manier afleiden en bewijzen

Logica of redeneerkunst is de wetenschap die zich bezighoudt met de formele regels van het redeneren. Traditioneel wordt de logica door de filosofie bestudeerd, maar zij wordt ook tot de wiskunde gerekend.

De logicus (meervoud: logici) is gespecialiseerd in deze tak van wetenschap, maar ook door wetenschappers binnen veel andere takken en subdisciplines van de wetenschap wordt veel gebruikgemaakt van de logica.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Logica

Logistiek

handelingen die verricht moeten worden om goederen van grondstof tot eindproduct te verwerken en deze zo efficiënt mogelijk bij de klant af te leveren.

Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom, en de wetenschap hierover. Dit begint vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en distributie naar de eindafnemer, en heeft als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt. Tevens rekent men ook de omgekeerde goederenstroom reverse logistics tot het domein logistiek. Er is een sterke relatie met het begrip Supply chain management (SCM).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Logistiek

Lot (bestemming)

Lot of noodlot is de gedachte dat er een noodzakelijk en onveranderlijk verloop in het leven van een mens of dier plaatsvindt, waarbij de persoon in kwestie niet bij machte is zelf invloed op deze gang van zaken uit te oefenen. In een verwante betekenis verwijst de term naar een specifieke stand van zaken die in de reeks der gebeurtenissen noodzakelijkerwijs verwerkelijkt wordt. Daarmee past de term binnen een deterministische wereldbeschouwing.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lot_(bestemming)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *