Categorieën
5G

K

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: K

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=K&to=&namespace=0

Kapitaal (economie)

economie

Kapitaal is, in de definitie van Adam Smith, bezit dat gebruikt wordt om een inkomen te verwerven.

In de economische wetenschappen wordt het woord in verschillende betekenissen gebruikt, die alle raakvlakken hebben met Smiths definitie. De belangrijkste daarvan zijn:

Financieel kapitaal
Aandelenkapitaal
Kapitaal is het totaal van kapitaalgoederen in een maatschappij. Kapitaalgoederen (of productiegoederen) zijn goederen die gebruikt worden om andere goederen te produceren. Hiervoor wordt ook wel de term productiemiddelen gebruikt. Wanneer het over de ‘productiefactor kapitaal’ gaat, wordt meestal dit kapitaalbegrip bedoeld. Dit is ‘concreet kapitaal’.
Kapitaal is de geldswaarde van de kapitaalgoederen in de maatschappij. Waar het concrete kapitaalbegrip betrekking heeft op een in principe heterogene groep goederen, is hier het begrip homogeen gemaakt door de verschillende goederen te vermenigvuldigen met hun respectieve prijzen. Men spreekt dan wel van ‘abstract kapitaal’: een beschikkingsmacht die reeds belichaamd kan zijn in machines e.d., maar die ook nog in de geldvorm kan bestaan.
Kapitaal is een productieverhouding. De nadruk wordt gelegd op de beschikkingsmacht, al dan niet in geld uitgedrukt. Bij sommige klassieke economen en bij Marx wordt het kapitaal niet slechts beschouwd als een hoeveelheid productiemiddelen, of de geldswaarde ervan, maar wordt tot het kapitaal ook het loonfonds gerekend. Wat hierboven als concreet kapitaal wordt aangeduid heet bij Marx ‘constant kapitaal’; het loonfonds heet ‘variabel kapitaal’.
Het kapitaal is in privébezit en wordt uitsluitend aangewend om zo veel mogelijk winst te maken. Het kapitalistische stelsel wordt geregeerd door de macht van dit kapitaal.
Kapitaal is het totaal van de kapitaalgoederen waarin het vermogen van een onderneming is vastgelegd (en soms: het vermogen van die onderneming zelf. Zie: kapitaal (bedrijfseconomie).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kapitaal_(economie)

Kapsel (haardracht)

manier waarop het haar van een persoon is gemodelleerd

Een kapsel (ook frisuur of haardracht genoemd) is de manier waarop het haar van een persoon is gemodelleerd.

Een kapsel kan worden gecreëerd door het knippen van het haar met een schaar, het haar in een bepaalde vorm te brengen met behulp van gel, het dragen van een pruik enzovoorts. Vaak wordt een kapsel door een kapper gecreëerd. Bij het bewerken of onderhouden van een kapsel gebruikt men vaak een haardroger, schaar, borstel of haarverf.

Ook huisdieren kunnen door een kapper behandeld worden, bijvoorbeeld honden in een trimsalon.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kapsel_(haardracht)

Karakter (aard)

aard

Karakter of inborst is de combinatie van vaste innerlijke eigenschappen of karaktertrekken van een persoon. Deze combinatie bepaalt hoe een persoon met bepaalde dingen omgaat. Dit zijn relatief stabiele eigenschappen die moeilijk te veranderen zijn, dikwijls pas na intensieve en volgehouden training of therapie. Daardoor onderscheidt de karaktertrek zich van de gewoonte. Dit is dan meer een aangeleerde manier van reageren op zijn omgeving, die men weer kan afleren.

Van invloed op het karakter zijn opgedane ervaringen, die samen met het karakter bepalend zijn voor uitingen (karakter plus input is output). In de psychologie is de combinatie van iemands karakter en zijn gewoontes – de combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen – de persoonlijkheid.

Bij dieren, met name honden en paarden horen karaktereigenschappen specifiek bij een bepaald ras.

Voorwerpen kunnen een karakter hebben, maar geen persoonlijkheid.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Karakter_(aard)

Kelner

Een kelner, ober of bedieningsmedewerk(st)er (een vrouwelijke kelner noemt men serveerster of kelnerin) is iemand die drank en/of voedsel serveert in een horecagelegenheid. Daarnaast verzorgt hij/zij de mise-en-place en voert afsluitende werkzaamheden uit als opruimen en schoonmaken.

De twee woorden zijn van Duitse oorsprong: “der Kellner” en “der Ober”. Ober is een verkorting van Oberkellner, dus: chefkelner. Toch wordt elke kelner met ‘ober’ aangesproken.

Op een schip worden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd door een hofmeester of steward. In een vliegtuig is het de steward(ess), die nog meer taken heeft. Een steward(ess) ontvangt geen fooien.

Een kelner staat buiten de sociale gemeenschap van de gasten. Dat betekent dat hij niet hoort wat de gasten tegen elkaar zeggen. Bij een barman is dat anders; deze doet vaak actief aan de conversatie mee.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kelner

Kennis

Iets waar iemand weet van heeft

Kennis is dat wat geweten en toegepast wordt door een individu, groep individuen of een (ander) onderdeel van de maatschappij. Kennis omvat informatie, beschrijvingen hiervan of vaardigheden die door ervaring of opleiding zijn verkregen. In de kentheorie of epistemologie wordt onderzocht wat kennis is en of aanspraken op kennis gerechtvaardigd zijn. In de loop van de tijd zijn er dan ook wisselende ideeën ontwikkeld over wat er te weten valt en in welke mate er sprake moet zijn van twijfel.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kennis

Kennistheorie

filosofiediscipline die aard en bereik der kennis bestudeert

Kennistheorie of epistemologie (Oudgrieks: ἐπιστήμη, epistēmē: kennis en λόγος, logos: leer), ook wel kentheorie, kennisleer, kenleer of criteriologie genaamd, is de tak van de filosofie die de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis en het weten onderzoekt. Het vakgebied is vooral vooraanstaand binnen de analytische filosofie die verbanden legt met inzichten vanuit de logica. Ook bij verscheidene continentale filosofen komt het probleem van de menselijke kennis aan de orde, voornamelijk in de fenomenologie, maar dan vaak gekaderd in een groter geheel. De wetenschapsfilosofie onderzoekt de houdbaarheid en de ontwikkeling van wetenschappelijke theorieën, en vormt een deelgebied van de epistemologie. De centrale vragen binnen de epistemologie zijn:

“Wat is kennis?”
“Wat kan ik weten?”
“Hoe wordt kennis vergaard?”

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kennistheorie

Kennisverwerving

Kennisverwerving is het proces waarbij kennis wordt vergaard door deductie waarbij gevolgtrekkingen worden gemaakt door uitspraken logisch af te leiden uit andere uitspraken, of inductie waarbij dit gebeurt op basis van waarnemingen, of via anderen zoals met onderwijs of zelfstudie. De uitgangspunten en grondbeginselen hiervan zijn onderwerp van de epistemologie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kennisverwerving

Kietelen

Kietelen of kittelen is het prikkelen van gevoelige stukken huid bij anderen door middel van licht aanraken. De kleine hersenen reageren fel op deze onverwachte impulsen. Een persoon die gekieteld wordt maakt onwillekeurige bewegingen en moet hard lachen, tenzij hij ertegen kan (de (on)gevoeligheid hiervoor verschilt sterk van persoon tot persoon). Als men zichzelf probeert te kietelen lukt dat gewoonlijk niet: de grote hersenen hebben het signaal al doorgegeven aan de kleine, die de prikkel verwachten. Proeven met robotgestuurde armen hebben dit bevestigd. Bij schizofrenie kan men zichzelf wel verrassen als men zichzelf kietelt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kietelen

Kinderdagverblijf

aanduiding voor professioneel geleide voorzieningen die zorg bieden voor kinderen onder de schoolleeftijd voor een dagdeel of de hele dag

Een kinderdagverblijf, crèche of (Belgisch-Nederlands) kinderkribbe is een plaats waar jonge kinderen (baby’s en peuters) worden opgevangen. Dit kan voor een hele of een halve dag zijn. Ook zijn er particuliere kinderdagverblijven.

In België verlaten peuters die naar een kinderdagverblijf gestuurd werden deze instelling in de regel na de vakantie dat ze twee jaar en zes maanden zijn geworden. Ze stappen dan over naar de kleuterschool. In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen tot hun 4e verjaardag op een kinderdagverblijf zitten. Vanaf hun 4e verjaardag gaan kinderen naar de basisschool, waarvan de eerste twee jaar inhoudelijk overeenkomen met wat vroeger (voor 1985) de kleuterschool genoemd werd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kinderdagverblijf

Klaslokaal

Een klaslokaal is een ruimte in een school waarin één of meer schoolklassen onderwijs kunnen volgen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Klaslokaal

Kleuterschool

Kleuterschool is de benaming voor een onderwijsvorm voor jonge kinderen in België. Tot 1985 was dat het ook in Nederland. Ook in andere landen bestaat de kleuterschool. Zo kent men in Duitsland en de Verenigde Staten de Kindergarten, in Frankrijk de École maternelle.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kleuterschool

Klimatologie

De klimatologie is de wetenschap die het klimaat en klimaatverandering bestudeert. Er wordt geprobeerd de geconstateerde verschijnselen te begrijpen in termen van natuurkunde en de scheikunde. De nauw verwante meteorologie bestudeert het weer.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Klimatologie

Klinische psychologie

Klinische psychologie is de toepassing van psychologische inzichten in een klinische (gezondheids-; van het Grieks κλινη = bed) context. De verschillende vormen van klinische psychologie worden ingezet ter verlichting van psychische spanningen en depressies en in het algemeen ter bevordering van de geestelijke gezondheid. Ook vindt de klinische psychologie plaats in de psychiatrie en psychopathologie. De verschillende typen van psychotherapie en hun effecten worden bestudeerd door onderzoekers op het terrein van de klinische psychologie.

Een klinisch psycholoog heeft deskundigheid en ervaring op het gebied diagnostiek en behandeling van complexe psychische problemen. De klinisch psycholoog vervult daarnaast vaak functies als leidinggevende of supervisor of volgt ontwikkelingen in de zorg of de wetenschap. De klinisch psycholoog is ‘scientist-practitioner’ en is in staat om wetenschappelijke inzichten toe te passen in de klinische praktijk.

Het is ook een afstudeerrichting van de opleiding Master in de psychologie of Master in de psychologische wetenschappen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Klinische_psychologie

Knuffelen

Knuffelen is het liefdevol of zorgzaam tegen zich aandrukken van een of meerdere personen. De knuffel is een veel voorkomende manier om genegenheid te tonen, net als het geven van een kus.

Knuffelen kan meerdere functies hebben:

  • het bieden van troost
  • aanmoediging
  • het tonen van begrip
  • het bieden van geborgenheid
  • het delen van een emotie (zowel verdriet, onmacht, angst als blijdschap)
  • acceptatie
  • uiting van blijdschap, zoals het vieren van een overwinning
  • bevestiging van een vriendschaps-, vertrouwensband
  • begroeting en afscheid nemen

In tegenstelling tot sommige andere vormen van lichamelijke intimiteit wordt knuffelen in veel culturele contexten geaccepteerd of zelfs aangemoedigd. Knuffels kunnen variëren in intensiteit en naar plaats van aanraking. Kinderen hebben vaak een knuffelbeest om in de behoefte aan troost, acceptatie of tederheid te voorzien. Knuffelen is niet op seksuele opwinding gericht. Het knuffelen met een seksuele lading wordt vrijen of minnekozen genoemd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Knuffelen

Koerier

Een koerier is iemand die in opdracht berichten of kleine hoeveelheden goederen bezorgt. Voordat er een systeem van postbezorging bestond bezorgde hij brieven en pakketten. Het eerste gedocumenteerde gebruik van een georganiseerde koeriersdienst voor het versturen van brieven is in het Oude Egypte. In 2400 v.Chr. hadden de farao’s koeriers in dienst voor het verspreiden van de regels en wetten in hun gebied. Dit had zijn oorsprong waarschijnlijk in een systeem van mondelinge overdracht, en zou dus gebaseerd kunnen zijn op een al bestaande infrastructuur.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Koerier

Koffiehuis

koffiebar

Een koffiehuis is een wat verouderde benaming voor een horecagelegenheid die overdag is geopend, en waar vooral koffie en soms ook alcoholische dranken worden genuttigd. Een recentere naam voor eenzelfde gelegenheid is koffiebar.

Koffiehuizen in traditionele zin noemt men tegenwoordig een café, naar het Franse woord voor koffie. De term koffiehuis wordt nog wel gebruikt voor vaak eenvoudige zaken waar mannen van Turkse en Marokkaanse afkomst samen komen.

Een koffiehuis werd vroeger ook wel coffeeshop genoemd, maar die term wordt tegenwoordig in Nederland alleen nog gebruikt voor een zaak waar softdrugs verkocht worden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Koffiehuis

Kok (beroep)

beroep

Een kok of kokkin (meervoud koks) is iemand die als beroep de kookkunst beoefent, dus voedsel bereidt tot maaltijden. Een kok heeft meestal een koksopleiding gevolgd. Een kok kan zijn/haar beroep uitoefenen in een restaurant, een hotel-restaurant, een bistro, op een schip, in een kazerne, bij een cateringbedrijf of in een zorginstelling, of ook incidenteel bij speciale gelegenheden. Een kok in de horeca moet meestal in weekenden en avonden werken.

Iemand zonder een professionele koksopleiding wordt een amateurkok genoemd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kok_(beroep)

Krijgsmacht

leger

Een krijgsmacht is een geheel van door een staat opgerichte gewapende organisaties en ondersteunende voorzieningen ten dienste van de militaire implicaties van het buitenlands beleid.

Oorspronkelijk bestond dergelijke krijgsmacht uit een landleger en/of een vloot. Later zijn daar luchtstrijdkrachten bijgekomen. Een hedendaagse krijgsmacht bestaat verder uit een panoplie van gewapende onderdelen, genoemd naar het wapensysteem waarmee ze uitgerust zijn of naar de opdracht die ze vervullen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Krijgsmacht

Kunst

het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens op vaak ontroerende of schokkende wijze

Kunst is de bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding. Het omvat een breed scala aan menselijke activiteiten, waaronder schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouwen, moderne mediakunst, theater, dans, muziek en zang, fotografie, film, architectuur, literatuur en poëzie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kunst

Kunstenaar

persoon die een kunst uitvoert of schept

Een kunstenaar is iemand die zijn of haar creatieve begaafdheid gebruikt om kunst te maken. De term wordt tegenwoordig gebruikt voor beoefenaren van elke kunstvorm: beeldende kunst, muziek, literatuur, theater, film en fotografie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kunstenaar

Kunstmatige algemene intelligentie

Kunstmatige algemene intelligentie oftewel Artificial General Intelligence (AGI) is de hypothetische intelligentie van een machine die de capaciteit heeft om elke intellectuele taak die een mens kan begrijpen of te leren. Het is een primair doel van wat onderzoek naar kunstmatige intelligentie en een veel voorkomend onderwerp in sciencefiction- en toekomststudies. AGI kan ook worden aangeduid als sterke AI, volledige AI of algemene intelligente actie. Sommige academische bronnen reserveren de term “sterke AI” voor machines die bewustzijn kunnen ervaren. Er wordt verwacht dat de huidige AI tientallen jaren verwijderd is van AGI.

In tegenstelling tot sterke AI is zwakke AI (ook wel smalle AI of zwakke AI) niet bedoeld om menselijke cognitieve vaardigheden uit te oefenen, maar zwakke AI is beperkt tot het gebruik van software om specifieke probleemoplossing te bestuderen of te bereiken of redeneertaken.

Er bestaan in hoofdzaak twee theorieën over wat er nodig is om AGI te bereiken. Volgens één daarvan bestaan alle noodzakelijke technieken al, en is het slechts een kwestie van uitzoeken hoe die opgeschaald en geassembleerd kunnen worden. Volgens de andere moet er echter een geheel nieuw paradigma ontwikkeld worden, en zal diep leren, de huidige dominante techniek in AI, niet volstaan. In de praktijk situeren de meeste onderzoekers zich ergens tussen beide uitersten.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kunstmatige_algemene_intelligentie

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (KI) of artificiële intelligentie (AI) is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een vorm van intelligentie vertoont.

Het is moeilijk te definiëren wat ‘intelligentie’ precies is. Het is derhalve ook moeilijk te definiëren wat artificiële intelligentie precies is.

Dingen die aanvankelijk als zeer intelligent werden beschouwd, zoals het winnen van een partij schaak van de wereldkampioen schaken, blijken opeens toch niet zo intelligent te zijn als het doel eenmaal is bereikt (Kasparov-Deep Blue, 1997). Soms wordt weleens half-schertsend gezegd ‘Kunstmatige intelligentie is wat we de computer nog niet kunnen laten doen’.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kunstmatige_intelligentie

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven is het functioneren van een persoon op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie daarvan. Er bestaan een groot aantal definities van kwaliteit van leven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert de definitie ‘de perceptie van individuen op hun levenspositie in de context van de cultuur en het waarden-systeem waarin zij leven en de relatie tot hun doelen, verwachtingen, standaarden en belangen.’

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kwaliteit_van_leven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *