Categorieën
5G

H

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: H

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=H&to=&namespace=0

Haat

diepe emotionele afkeer van iets of iemand

Haat is een sterke emotie, die wordt ervaren als een gevoel van afstoting tot iets of iemand (het object respectievelijk subject dat men haat) met een neiging tot het kwetsen of vernietigen van het onderwerp. Voorbeelden zijn mannenhaat (misandrie), vrouwenhaat (misogynie) en mensenhaat (misantropie).

In het dagelijks spraakgebruik wordt het woord “haat” vaak gebruikt om afschuw uit te drukken of gebruikt bij het mopperen. Het heeft dan een minder zware en minder projectieve betekenis.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Haat

Hand geven

Iemand een hand geven is wereldwijd de gebruikelijke manier van begroeting tussen twee mensen. Men biedt hierbij de ander de rechterhand aan en houdt elkaars hand kort vast, waarbij deze ook vaak op en neer geschud wordt. Dit gebruik heeft een oude oorsprong en heeft zich vanaf meerdere plekken over de wereld verbreid. De oudste vormen betreffen bijna altijd de begroeting tussen mannen. De handdruk tussen mensen van verschillend geslacht dan wel tussen vrouwen onderling heeft zich sinds de negentiende eeuw vanuit de westerse wereld verspreid, maar is in andere culturen niet vanzelfsprekend, soms zelfs omstreden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hand_geven

Handel (economie)

economie

Handel is het uitwisselen van producten tussen twee partijen tegen directe of uitgestelde betaling. Bij ruilhandel worden goederen tegen elkaar geruild, maar dit kan ook door gebruik te maken van geld of krediet. Als er geen sprake is van betaling, dan is de uitwisseling geen handel, maar een gift als het product vrijwillig wordt uitgewisseld, of diefstal als het product zonder toestemming wordt toegeëigend.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Handel_(economie)

Haptische waarneming

Onder haptische waarneming (afkomstig van het Griekse “haptesthai” = aanraken, in het Nederlands tastzin) wordt verstaan een zintuigelijke waarneming door receptoren voor aanraking waargenomen worden.

Haptische waarneming is ook een technologie die middels beweging, vibratie of door het uitoefenen van krachten communiceert met een gebruiker. Meestal wordt gebruikgemaakt van een trilelement, een elektronische component die een trilling op kan wekken. haptische terugkoppeling (Eng.: haptic feedback of force feedback), zoals het ook vaak wordt aangeduid, is een techniek die op veel gebieden kan worden toegepast. Zo is de techniek ook door fabrikanten van mobiele telefoons en tabletcomputers opgepakt. Een bekende toepassing van haptische waarneming als technologie is een racestuur dat trilt. Mensen met een visuele beperking kunnen eveneens veel hebben aan deze vorm van machine-menscommunicatie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Haptische_waarneming

Hardlopen

Hardlopen (in Nederland) of lopen (in Vlaanderen) is een vorm van atletiek. Hier kunnen mensen recreatief dan wel in wedstrijdverband aan deelnemen. Dit artikel handelt over hardlopen in de recreatieve sfeer. Hardlopen is voor bijna iedereen geschikt. Vrijwel iedereen die kan wandelen, kan ook hardlopen. Duurloop is hardlopen voor langere duur en is een vorm van duursport.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hardlopen#Runners_high

Hechting (psychologie)

psychologie

Hechting is de duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer opvoeders. Veilig gehechte kinderen zullen in perioden van stress de nabijheid zoeken van personen aan wie zij zijn gehecht. In een onbekende situatie zijn zulke personen de uitvalsbasis waarvandaan zij de omgeving verkennen. Onveilig gehechte kinderen klampen zich vast aan hun verzorger, of ze gedragen zich juist heel onverschillig en zelfstandig, ongeacht of de situatie stressvol is of niet. Alle kinderen hebben een gehechtheidsrelatie met hun opvoeders, maar onveilig gehechte kinderen krijgen veel vaker te kampen met leer- of relatieproblemen, zijn lastig aanspreekbaar en ontwikkelen een laag gevoel voor eigenwaarde.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hechting_(psychologie)

Heilig

Het begrip ‘heilig’ heeft te maken met heel(heid) en wordt gebruikt als aanduiding van iets waaraan een verheven waarde wordt toegekend. In theïstische religies heeft het betrekking op de bijzondere relatie die iemand of iets heeft met God, die geacht wordt zelf heilig te zijn. Vanwege die relatie kan iets of iemand dan (ge)heilig(d) zijn en tot voorbeeld en/of voorwerp van verering worden, en met bijzonder respect worden behandeld.

Binnen de verschillende religies heeft het begrip heilige verschillende specifieke betekenissen. Er bestaan diverse manieren om te bepalen of iemand heilig is. Er zijn echter ook pogingen gedaan om een algemene definitie te geven. Een rooms-katholiek onderzoeker stelde in 1987 dat heiligen in verschillende culturen en religies de volgende overeenkomsten vertonen:

Voorbeeldfunctie
Bijzondere leraar
Wonderdoener of bron van goedaardige macht
Middelaar tussen de godheid en de mens
Openbaringsrelatie tot het heilige.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Heilig

Hersenen

deel van het centrale zenuwstelsel dat zich in het hoofd bevindt – De hersenen (plurale tantum), ook wel het brein genoemd, vormen het deel van het centrale zenuwstelsel dat zich in het hoofd/de kop bevindt (Grieks: ἐγκέφαλος, enképhalos, inhoofdig). De hersenen vormen het waarnemende, aansturende, controlerende en informatieverwerkende orgaan in dieren.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hersenen

Hersenschors

gebied in de hersenen

De hersenschors of cortex cerebri is het gebied in de hersenen, waar informatie uit de rest van het lichaam ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt. Vervolgens wordt deze geïnterpreteerde informatie in de hersenschors weer omgezet in gedachten (innerlijke spraak en mentale beelden) en concrete aansturingen van het lichaam (spreken en handelen).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hersenschors

Het sublieme

Het sublieme is in de filosofie een esthetische kwaliteit die verwijst naar het onbevattelijke van wat groots is. Vaak wordt het ook aangeduid met de Duitse term Das Erhabene. De filosofische connotatie is wezenlijk anders dan die van de term subliem in het dagelijks taalgebruik. In de tijd van de romantiek werd het vaak in verband gebracht met de overweldigende natuur.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Het_sublieme

High school

voortgezet onderwijsinstelling

High school is de laatste stap van het wettelijk verplichte onderwijs in de Verenigde Staten. Over het algemeen omvat een high school vier leerjaren en zijn kinderen veertien jaar oud als ze naar high school gaan. Het behalen van het high school-diploma is meestal een vereiste om door te gaan naar een college of universiteit.

Binnen een high school volgen kinderen ieder een eigen vakkenpakket, dat afgesteld is op het individuele niveau en de belangstelling van de scholier. Dit betekent dat ze geen deel uitmaken van een vaste groep die dezelfde vakken volgt, maar bij verschillende vakken steeds andere scholieren ontmoeten. Op deze wijze wordt onderwijs van verschillende niveaus aangeboden binnen dezelfde school, en bestaan er niet zoals in Europa verschillende schooltypes met ieder een eigen onderwijsniveau.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/High_school

Hobby

Onder een hobby (liefhebberij) wordt in het algemeen een ontspannende activiteit verstaan, die men met enige regelmaat in zijn vrije tijd uitoefent. Een gevoel van persoonlijke voldoening is daarbij een belangrijke motivatie. Hobby’s worden door jong en oud uitgeoefend uit interesse en voor het plezier, niet als betaald werk. Voorbeelden zijn het verzamelen van bijvoorbeeld postzegels, amateurfotografie en het lidmaatschap van een toneelvereniging. Het praktiseren van een hobby kan leiden tot een aanzienlijke kennis, ervaring en vaardigheid.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hobby

Hoger onderwijs

Hoger onderwijs is een opleidingsvorm die volgt op het voortgezet onderwijs (in Nederland) of secundair onderwijs (in Vlaanderen). Ze omvat het hoger beroepsonderwijs dat onderwezen wordt aan hogescholen, en wetenschappelijk onderwijs dat onderwezen wordt aan universiteiten. Het wetenschappelijk onderwijs is vooral gericht op wetenschappelijk onderzoek: nieuwe ontdekkingen of bevestiging van eerdere ontdekkingen. Hoger beroepsonderwijs is vooral gericht op het toepassen van bestaande wetenschappelijke kennis in de maatschappij en bedrijfsleven. Zowel op de universiteit als hogeschool wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdstromingen: alfa (bijv. talen en geschiedenis), gamma (bijv. bedrijfskunde) en bèta (bijv. natuurkunde). Het hoger onderwijs kent sinds de Bolognaverklaring in 1999 een tweeledige structuur: drie of vier jaar Bacheloropleiding, al dan niet gevolgd door één of twee jaren Masteropleiding. Na de mastertitel bestaat de mogelijkheid ook de graad van doctor te behalen. Hiervoor verricht men enige jaren onderzoek, waarna men een proefschrift schrijft en hierop promoveert.

Iedereen die succesvol een opleiding heeft afgerond in het hoger onderwijs is gerechtigd tot het voeren van een academische titel in de eigen naam van de opleiding. De titels worden verkregen van rechtswege. Het voeren van de titel mag enkel indien men deze daadwerkelijk heeft verkregen. Het onjuist voeren ervan is strafbaar.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hoger_onderwijs

Homeostase (fysiologie)

het proces waarbij organismen het interne milieu van chemische en fysische processen in evenwicht houden

Homeostase is het proces waarbij organismen het interne milieu van chemische en fysische processen in evenwicht houden, ondanks veranderingen in de omgeving waarin het organisme zich bevindt. Door homeostase kan een organisme de functie van elk individueel orgaan aanpassen, waardoor aan de integrale behoefte van het lichaam wordt voldaan. Als het organisme faalt in het onderhouden van homeostase kan het organisme sterven.

Het principe werd het eerst beschreven door Claude Bernard als milieu intérieur, terwijl Walter Bradford Cannon de term homeostase in 1932 bedacht in The Wisdom of the Body.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Homeostase_(fysiologie)

Hoop

onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden

Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Er zijn twee tegengestelden van hoop: wanhoop als de kans op de gewenste gebeurtenis verkeken lijkt, of vrees als de (onzekere) verwachting een ongewenste gebeurtenis betreft. Bij valse hoop is de verwachting geheel op fantasie gebaseerd of op een gebeurtenis met een verwaarloosbare kans van optreden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hoop

Hormonen

Hormonen zijn signaalstoffen die door klieren via de bloedbaan aan doelcellen of -organen worden afgegeven. Dit in tegenstelling tot neurotransmitters waarvan het effect (meestal) optreedt op de plaats van afgifte (de synaps). Ook planten maken hormonen. Het woord hormoon komt van het Griekse hormao dat ‘in beweging zetten’ betekent.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hormonen

Hotel

etablissement in een enkel gebouw dat tegen betaling onderkomen van korte duur aanbiedt

Een hotel is een dienstverlenend bedrijf waar iemand tegen betaling kan overnachten of onderdak vinden (Oudfrans hostel (later hôtel), woonhuis en herberg, verbasterd uit het Latijn hospitalis, gastvrij van hospes, gastheer). Anders dan bij kleinere instellingen voor logies en ontbijt (Bed&Breakfast, B&B) zijn hotels grotere voorzieningen voor tientallen tot duizenden gasten. Jeugdherbergen worden over het algemeen niet als hotels aangemerkt, vanwege de mindere privégebruik en privacy.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hotel

Huid

natuurlijke bekleding van menselijk en dierlijk lichaam

De huid (Latijn: cutis) of het vel vormt de buitenste bekleding van het lichaam van mensen en andere dieren. De huid kan kaal zijn of bekleed met haren, veren of schubben.

Bij de mens wordt de huid beschouwd als het grootste orgaan, omdat de gehele huid meer weegt dan elk van de andere organen. Bovendien bevat de huid, net als de inwendige organen, verschillende lagen gespecialiseerde cellen (weefsels) die samen een functie vervullen. Waarnemen van de huid levert soms belangrijke informatie op over het al of niet goed functioneren van het lichaam als geheel.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Huid

Huid (mens)

De huid is de buitenste laag van het lichaam en vormt met de nagels, het haar, de zweetklieren en het onderhuids weefsel het integumentum. De huid beslaat zo’n 3,7% massapercentage bij de referentieman en is daarmee het grootste orgaan in de samenstelling van het menselijk lichaam. De dermatologie is het medisch specialisme dat zich met huidaandoeningen bezighoudt.

De menselijke huid onderscheidt zich van andere zoogdieren doordat deze grotendeels vachtloos is, meer zweetklieren kent en een grotere kleurvariatie kent. Waarschijnlijk vond zo’n 1,6 miljoen jaar geleden bij Homo ergaster een overgang plaats naar een vachtloze huid en eccriene zweetklieren waardoor de warmte beter kon worden afgevoerd. Niet onbelangrijk voor het verdere verloop van de menselijke geschiedenis was dat door de sterk verbeterde thermoregulatie het meest temperatuurgevoelige orgaan — de hersenen — zich kon ontwikkelen van 400 cm³ bij Australopithecus en 800 cm³ bij Homo ergaster tot zo’n 1200 cm³ bij de moderne mens, een proces dat encefalisatie wordt genoemd. De verbeterde warmtehuishouding maakte het zelfs mogelijk te jagen op basis van uithoudingsvermogen. Bij de renjacht werden prooidieren net zo lang achtervolgd tot ze door uitputting te overmeesteren waren.

Zeer waarschijnlijk was de huid aanvankelijk roze om donker te kleuren door tegen uv-straling beschermend huidpigment na het verlies van de tegen de zon beschermende haren. Mogelijk heeft de grotendeelse afwezigheid van lichaamsbeharing in combinatie met de wereldwijde migratie bijgedragen aan de variatie van de huidskleur van de mens die een grotere variatie kent dan andere zoogdieren.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Huid_(mens)

Huis (woning)

gebouw bedoeld om te wonen

Een huis, woning of (Vlaams) woonst is een bouwwerk waarin mensen kunnen wonen. Hier gaat het om een (deel van een) gebouw dat muren rondom een binnenruimte heeft, evenals een dak. Een huis biedt bescherming tegen neerslag, wind, extreme temperaturen en tegen mogelijk binnendringende mensen of dieren. De binnenruimte in het huis is vaak verdeeld in verschillende kamers en een keuken. Veel huizen hebben ook een gang, een trap, een zolder of een kelder. Vaak hebben mensen bij het huis een tuin, vroeger ook wel een erf. Luxueuzere huizen hebben een garage, of zelfs een bijkeuken.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Huis_(woning)

Humanresourcesmanagement

Personeelszaken

Humanresourcesmanagement (Engels: human resource management, letterlijk “beheer van menselijke middelen”), afgekort ‘hrm’, is een veelgebruikte term die zoiets betekent als personeelsbeleid, (afdeling) ‘personeelszaken’, P&O of ‘strategisch personeelsmanagement’. Vaak echter wordt humanresourcesmanagement gezien als een specifieke invulling van het personeelsbeleid.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Humanresourcesmanagement

Humor

Humor is het vermogen om iets wat als grappig, amusant of geestig wordt ervaren aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen. Humor kan ook een aanduiding zijn van de expressie van iets komisch of grappigs in woord, daad of geschrift.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Humor

U hebt geen meldingen.

Huwelijk

sociaal erkende, meestal wettelijk gereguleerde samenlevingsvorm

Het huwelijk of matrimonium is een door burgerlijk en/ of religieus recht geregelde samenlevingsvorm die de fundering vormt van de meeste gezinnen en van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder duurzame seksuele relaties en familieverbanden. Cruciaal is het onderscheid tussen het kerkelijk huwelijk (of religieus huwelijk) enerzijds, en het burgerlijk huwelijk anderzijds. De vorm van het huwelijk is afhankelijk van de historische en culturele context, en hangt ook samen met de religieuze overtuiging van de echtgenoten.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Huwelijk

Hygiëne

Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen en handelingswijzen die ervoor zorgen dat mensen en dieren gezond blijven door ziekteverwekkers uit de buurt te houden of een besmettingsbron te isoleren. Het woord is afkomstig van het Griekse woord Hygieia; υγιεινή was in de Griekse mythologie de godin van de gezondheid en reinheid.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%ABne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *