Categorieën
5G

I

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: I

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=I&to=&namespace=0

Individu

Een individu is een persoon, dier of object die als zelfstandige entiteit is te onderscheiden binnen een groep.

Zo is elk mens een individueel persoon en elk bos opgebouwd uit individuele bomen. Van een gazon kan niet altijd gezegd dat het is opgebouwd uit individuele grassprieten, omdat, door ondergrondse wortelstokken of door uitlopers, een individu kan bestaan uit vele sprieten. Ook bij kolonievormende organismen is het de vraag wat een individu is. In de levenscyclus van organismen, zoals planten, algen en schimmels, kan een afwisseling van individuen optreden, bijvoorbeeld afwisseling van een individu van de haploïde generatie met een van een diploïde generatie. Bij insecten met een volledige metamorfose is er onderscheid tussen het individu voor en het individu na de metamorfose, zoals bij de rups en de imago van vlinders.

Oorspronkelijk, in de 15e eeuw en daarvoor, betekende individu niet-deelbaar van in- (niet) dividuum (deelbaar) net zoals als atomair α- (niet) temnein (snijden) ondeelbaar betekent – een betekenis die als zodanig nog altijd voortleeft in de statistiek – maar vanaf de 17e eeuw begon de term opgeld te doen in de zin van afzonderlijkheid, een betekenis die uiteindelijk zou culmineren in het individualisme.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Individu

Inductie (filosofie)

filosofie

Inductie is een manier van abductief redeneren waarbij er op grond van een aantal specifieke waarnemingen tot een algemene regel, generalisatie geheten, wordt gekomen. Te denken valt aan wetten in juridische en natuurkundige zin en spraakkunstregels in de taalkunde.

Een voorbeeld van inductie is de beroemde hypothese ‘alle raven zijn zwart’. Deze conclusie komt voort uit een groot aantal waarnemingen van zwarte raven, zonder daarbij één enkele witte raaf te observeren. De conclusies die volgen uit een inductieve redenering waarbij de vertrekpunten, de premissen, waar zijn, kunnen waar maar ook onwaar zijn. In dit geval namelijk wanneer we één witte raaf waarnemen.

Inductie staat tegenover deductie als manier van redeneren. Inductieve redeneringen beginnen doorgaans bij de waargenomen feiten en omstandigheden; kwesties van waarschijnlijkheid en kansberekening staan hierbij centraal. Bij deductie gaat het eerder om de kwaliteit van de argumenten, waarbij de logica centraal staat. Beide vormen worden vaak gecombineerd, zoals in de empirische cyclus.

Een inductieve redenering die niet strookt met de waargenomen feiten en omstandigheden, wordt een overhaaste generalisatie genoemd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Inductie_(filosofie)

Industrie

productie van goederen of diensten voor een specifiek segment binnen een economie

De industrie (Lat Industria: bedrijvigheid, ijver) is het deel van de economie, dat wordt gekenmerkt door de productie en verwerking van materiële goederen of artikelen in fabrieken en ondernemingen, veelal gekenmerkt door een hoge graad van mechanisering en automatisering – in tegenstelling tot de ambachtelijke vorm van de productie.

Het proces van veranderingen in het productieproces door mechanisatie en de daaropvolgende veranderingen in de productieorganisatie, zoals de invoering van het fabriekssysteem, wordt industrialisatie genoemd.

Er zijn ook sectoren die niet voldoen aan de bovenstaande definitie en toch worden aangeduid als een industrie, zoals dienstverlenende bedrijfstakken als de “toerisme-industrie”, “bio-industrie”, “muziekindustrie”, “entertainmentindustrie” of “software-industrie”. De reden hiervoor is gelegen in de specifieke vertaling van het Engels woord industry, dat in aanvulling op de industrie, ook branche of bedrijfstak kan betekenen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Industrie

Informatica

de studie van informatie en berekening en hun toepassingen in computersystemen

Informatica, ook wel computerwetenschappen genoemd, is de studie en de wetenschap van de theoretische fundamenten van informatie, digitale informatieverwerking en computationele berekeningen en processen. In een academische context maakt men vaak onderscheid tussen theoretische informatica, die de wiskundige en logische grondslagen bestudeert, en toegepaste informatica, die zich richt op de implementatie en toepassing in computersystemen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Informatica

Informaticus

wetenschapper die zich bezicht met de informatica

Een informaticus ofwel computerwetenschapper is iemand die een academische en wetenschappelijke informaticaopleiding heeft voltooid of verantwoordelijk is voor een aanzienlijke bijdrage aan het vakgebied.

Naast opleidingen tot informaticus bestaan er ook sterk informatica-georiënteerde ingenieursopleidingen. Door bijkomende opleidingen en/of werkervaring kunnen ingenieurs en wiskundigen vaak op hetzelfde niveau komen.

Vanwege het vrij jonge vakgebied, gebruikt men in het algemeen alsnog foutief zeer ruim de term ‘informaticus’ voor iedereen die iets doet qua beroepsactiviteit op vlak van computers en programmeren. Een programmeur is niet noodzakelijk een informaticus, net zoals een laborant niet noodzakelijk een scheikundige is.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Informaticus

Informatie

Informatie (van Latijn informare: “vormgeven, vormen, instrueren”) is alles wat kennis toevoegt en zo onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid vermindert. Strikt genomen is informatie pas informatie als die interpreteerbaar is. Interpreteren en integreren van informatie resulteert in kennis. Er verschenen in de loop van de tijd honderden definities van het begrip. Dit komt doordat een aantal (sub)wetenschappen en toepassingsgebieden het verschillend gebruiken. Informatie wordt overgedragen via communicatie. Wie een boodschap overdraagt is de zender en wie de boodschap ontvangt is de ontvanger. Meestal is er tweerichtingsverkeer.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Informatie

Informatietheorie

Informatietheorie is de wiskundige theorie die zich bezighoudt met het zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk overdragen en opslaan van informatie via onbetrouwbare kanalen (media). Een artikel van Claude Shannon gepubliceerd in 1948 wordt algemeen gezien als de grondslag van dit vakgebied. Belangrijke resultaten van deze theorieën zijn Shannons broncoderings theorema en Shannons ruisig-kanaal (noisy- channel) coderings theorema. Informatietheorie is diep wiskundig van aard, en is verbonden met andere disciplines zoals regelsystemen, kunstmatige intelligentie, complexiteitstheorie, communicatietheorie, coderingstheorie, kansrekening, statistiek en cybernetica.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Informatietheorie

Infrastructuur

alle duurzame voorzieningen voor het functioneren van de economie

Een infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren. Deze voorzieningen hebben de volgende basiskenmerken:

ze zijn tot op zekere hoogte blijvend of voortdurend beschikbaar;
ze functioneren in belangrijke mate onafhankelijk van specifiek gebruik;
ze zijn bestemd voor algemeen en gemeenschappelijk gebruik.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Infrastructuur

Ingenieur

Een ingenieur is een hooggeschoolde technicus die wetenschappelijke kennis gebruikt en ontwikkelt om technische, natuurwetenschappelijke, technologische en organisatorische problemen op te lossen.

Ingenieur is ontleend aan het Franse ingénieur, dat in verband staat met het Latijnse ingenium in de niet-klassieke betekenis van kunstig bedacht werktuig. De ingenieur was oorspronkelijk iemand die belegeringswapens ontwierp en bouwde. Het Nederlandse begrip is niet zonder meer in het Engels te vertalen met het in die taal gebruikelijke begrip engineer, daar in die taal, vooral in de spreektaal, het woord engineer ook wordt gebruikt om een deskundig technisch ontwerper of specialist aan te duiden, die geen universitaire of hogeschoolopleiding heeft voltooid.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Ingenieur

Instinct (gedragspatroon)

gedragspatroon

Een instinct is een soortspecifiek en aangeboren gedragspatroon, waarbij ervaring of leren geen rol speelt. Het instinct van een organisme is genetisch vastgelegd, waarbij specifieke actiepatronen (stimulus-respons) optreden als een gebonden keten van reflexen (fixed action patterns), bijvoorbeeld de reacties van een spin op specifieke trillingen in haar web. Ook het bouwen van een spinnenweb is een zeer goed voorbeeld van instinctief gedrag.

In de literaire betekenis is een instinct een onbewuste aandrang of een voorvoelen van gebeurtenissen en kan het beschouwd worden als een primitieve of dierlijke vorm van intuïtie. Bij een instinct is sprake van een resulterend gedragspatroon. Intuïtie is meer het innerlijke gevoel.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Instinct_(gedragspatroon)

Intelligentie

Intelligentie is een mentale eigenschap met veel verschillende functies zoals de mogelijkheid overeenkomsten en verschillen op te merken in waarnemingen, zich in de ruimte te oriënteren, te redeneren, plannen te maken, problemen te doorgronden en op te lossen, in abstracties te denken, ideeën en taal te begrijpen en te produceren, informatie op te slaan in het geheugen en daar weer uit op te halen en te leren van ervaringen. Ook bij hogere diersoorten als chimpansees zijn vermoedelijk bepaalde functies van de intelligentie zoals taalbegrip werkzaam die vergelijkbaar zijn met die van mensen. Aangeboren slimheid of intelligentie wordt ook wel aangeduid als begaafdheid of talent. Intelligentie is ten slotte een kenmerk van de persoonlijkheid. Bij de een is de intelligentie, of zijn bepaalde facetten van de intelligentie, sterker ontwikkeld dan bij de ander. Zo kan bijvoorbeeld de een makkelijker een taal leren en de ander zich sneller oriënteren in een ruimte. Hierbij spelen de sociale achtergrond, opleiding en cultuur echter een belangrijke rol.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Intelligentie

Intentie

Intentie (Latijn: intentio) is het voornemen een handeling te verrichten. Het gaat daarmee vooraf aan gedrag, al wil dit niet zeggen dat elke intentie ook daadwerkelijk verricht of volledig uitgevoerd wordt. Indien een voorgenomen handeling niet voltooid wordt, is er sprake van een poging.

In het strafrecht wordt gesproken van opzet indien er voor een strafbaar feit sprake was van een duidelijke intentie. Tevens kent het strafrecht het begrip voorwaardelijk opzet voor gevallen waarin er geen intentie kan worden bewezen, maar waarin de dader of pleger wel bedacht had behoren te zijn op een bepaald gevolg van zijn of haar gedraging.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Intentie

Interne geneeskunde

Interne geneeskunde of inwendige geneeskunde is in Nederland respectievelijk Vlaanderen de benaming van een specialisme in de geneeskunde dat zich bezighoudt met het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van de inwendige organen van de volwassen patiënt. Een arts die zich hierin gespecialiseerd heeft is een internist.

De opleiding interne geneeskunde duurt na het basisartsexamen nog eens 6 jaar: 4 jaar algemene interne geneeskunde en 2 jaar speciële opleiding.

De oorsprong van de interne geneeskunde is te vinden in de 19e eeuw. Toentertijd werd het vakgebied aangeduid als dat van artsen die de laboratoriumwetenschap combineerden met patiëntenzorg. Nog steeds zijn veel internisten dan ook betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden en de gevolgen van ziekten en naar therapieën om deze ziekten te bestrijden.

Het stellen van een diagnose bij klachten op gebied van de interne geneeskunde is vaak een ingewikkeld en doordacht proces. Hierbij vormen het verhaal van de patiënt – de zogeheten anamnese – en het lichamelijk onderzoek de belangrijkste aanknopingspunten. De internist stelt met deze gegevens een differentiële diagnose op – een lijst met diagnosen die passen bij een bepaalde combinatie van symptomen. Soms zijn aanvullende onderzoeken nodig om achter de oorzaak van de symptomen van de patiënt te komen. Laboratoriumonderzoek, pathologisch en cytologisch onderzoek, radiologisch onderzoek, nucleair onderzoek en de medische microbiologie zijn belangrijke hulpmiddelen om de diagnose te stellen, en eventueel later in het proces de behandelingsresultaten te monitoren. Na het aanvullend onderzoek komt ten slotte een diagnose naar boven als de meest waarschijnlijke – de werkdiagnose.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Interne_geneeskunde

Internet

wereldwijd computernetwerk

Het internet is een wereldwijd openbaar netwerk van computernetwerken, waarvan de afspraken worden beschreven in de Request for Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force. Om het internet goed te laten werken, zijn afspraken gemaakt over protocollen voor gegevensuitwisseling tussen computers. Een van die protocollen is het Internetprotocol (IP).

De oorsprong van het internet is terug te voeren tot ARPANET, een in 1969 in de Verenigde Staten gebouwd militair netwerk, dat later voor algemeen gebruik geschikt is gemaakt vanuit Amerikaanse universiteiten. Inmiddels is het internet een mondiaal fenomeen, dat het karakter van massamedium heeft gekregen. Als een van de succesfactoren wordt wel genoemd dat het volledige internet eigendom van niemand is, terwijl de fysieke onderdelen wel degelijk een eigenaar hebben.

In het dagelijkse spraakgebruik wordt met internet vaak het wereldwijde web bedoeld, maar dat is slechts een van de vele diensten die kunnen worden gebruikt via het internet. Andere bekende diensten zijn e-mail, IP-telefonie, FTP en Usenet.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Internet

Internetmeme

Internetmeme (uitgesproken als ‘internetmiem’) is een term die gebruikt wordt om een concept te beschrijven, dat zich via het internet van persoon tot persoon in een hoog tempo verspreidt. De term is verwant aan het concept van meme (rijmt op het Engelse team), hoewel deze term een veel bredere categorie van culturele informatie aanduidt. In de praktijk wordt met een internetmeme meestal een bepaalde vorm van internethumor of -grap bedoeld, die zijn oorsprong binnen of buiten het internet vindt. Internetmemes bevatten vaak een hoge mate van zelfreferentialiteit, waardoor de humor van memes soms vreemd of moeilijk te begrijpen kan zijn. Gebruikers van een oude meme of mensen die niet weten wat memes zijn, ze niet gebruiken en ook niet snappen, worden “normies” genoemd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Internetmeme

Introvert en extravert

Introversie is terughoudend, behoedzaam en stilzwijgend gedrag, extraversie is sociaal, avontuurlijk en spraakzaam gedrag. Introvert werd oorspronkelijk door Sigmund Freud in zijn theorie over het libido gebruikt. Daarna heeft Carl Jung de beide termen introvert en extravert (Duits: introvertiert en extravertiert) tot de kern van zijn persoonlijkheidstypes gemaakt. De begrippen worden ook gebruikt bij persoonlijkheidstrekken, zoals de big five.

De meeste mensen hebben zowel extraverte als introverte trekken, afhankelijk van de situatie en het gezelschap waarin zij verkeren, hun gezondheid, hun algemeen energieniveau en hun leeftijd. Daarom wordt in de persoonlijkheidspsychologie meestal van een glijdende schaal of dimensie uitgegaan met twee polen, introvert en extravert. Mensen kunnen dan ingedeeld worden naar hun positie op die schaal, in bepaalde situaties, op bepaalde leeftijden. De Engelse psycholoog Hans Eysenck zag in zijn persoonlijkheidstheorie slechts drie hoofddimensies: introversie-extraversie, (de mate van) neuroticisme en psychoticisme. In de moderne persoonlijkheidstheorie van de big five is introversie-extraversie een van de vijf hoofddimensies.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Introvert_en_extravert

Intuïtie

psychologie

Intuïtie is een ingeving, een vorm van direct weten, zonder dat dit beredeneerd is. Er zijn verschillende definities die geïnterpreteerd moeten worden naar de visie waaruit deze voortgekomen zijn.

Intuïtie wordt in de gangbare definities omschreven in termen van zowel een functie of proces, als de inhoud of het product van een functie of proces. Zo geeft de Webster dictionary de volgende definities:

de directe perceptie van waarheid, feiten e.d., onafhankelijk van enig redeneerproces
een feit, of waarheid die op deze wijze is waargenomen
een scherp en snel inzicht
het vermogen of eigenschap van een dergelijke snelle perceptie of direct inzicht

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Intu%C3%AFtie

IJ

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: IJ

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=%C4%B2&to=&namespace=0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *