Categorieën
5G

G

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: G

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=G&to=&namespace=0

Gastronomie

economische activiteit

Gastronomie (van het Oudgriekse γαστήρ “maag”, en νόμος “kennis”/”wet”), ook wel gastrologie genoemd kan twee dingen betekenen:

de studie van alles wat met de hogere kookkunst te maken heeft.
de studie van alles wat te maken heeft met de betrekking tussen voedsel en cultuur.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gastronomie

Gebaar

Een gebaar is een beweging van handen, hoofd en/of andere lichaamsdelen vanuit de intentie om te communiceren of om de gesproken communicatie te ondersteunen. De bekwaamheid om gebaren te meten heet Antropo-acting. Gebaren zijn bij met name doven een onderdeel van een uitgebreide gebarentaal. Gebaren zijn dikwijls cultureel bepaald. Ze worden ook in vele godsdiensten gebruikt.

Sommige van de hieronder beschreven gebaren kunnen als zeer kwetsend of beledigend worden beschouwd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gebaar

Gedrag

de acties en reacties van een organisme en, bij uitbreiding, van niet levende objecten

Gedrag is het geheel van acties en reacties van een organisme, gewoonlijk met betrekking tot de natuurlijke omgeving en de sociale omgeving. De psychologie maakt verder onderscheid tussen uitwendig, voor derden waarneembaar gedrag, en inwendig, innerlijk gedrag zoals denken en voelen.

Gedrag kan bewust of onbewust, openlijk of heimelijk, vrijwillig of onvrijwillig zijn. Gedrag wordt mede bepaald door het endocriene systeem en het zenuwstelsel. De complexiteit van het gedrag van een soort organisme hangt samen met de evolutionair bepaalde complexiteit van zijn zenuwstelsel. Organismen met complexe zenuwstelsels hebben een groter vermogen tot leren en daardoor tot gedragsaanpassing.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gedrag

Gedragsgenetica

Gedragsgenetica is het wetenschappelijke domein dat de overerving van gedrag onderzoekt. Het wordt vaak in verband gebracht met het nature-nurture-debat en is in die zin ook sterk interdisciplinair door overlappingen met biologie, genetica, ethologie, psychologie en statistiek. Gedragsgenetici bestuderen de overerving van gedragskenmerken, vaak door gebruik te maken van studies van tweelingen of adopties bij mensen en kruisingen, transgenese of gen-knockout-technieken bij dieren. Psychiatrische genetica is een sub-specialiteit van dit domein.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gedragsgenetica

Geest

de essentie, het wezenlijke, van iets aangeduid – In het algemeen wordt met geest de essentie, het wezenlijke, van iets aangeduid. Het concept dat de dingen niet alleen zijn zoals ze zich aan ons presenteren, maar daarnaast een diepere, wezenlijke kern hebben, is in veel gedachtegoed terug te vinden. In sommige betekenissen is het begrip geest verwant aan het begrip ziel. Daarnaast wordt het begrip in overdrachtelijke zin gebruikt, zonder dat het door een uitgebreide filosofie onderbouwd wordt, bijvoorbeeld in de betekenis van scheppende, drijvende kracht.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geest

Geesteswetenschappen

Geesteswetenschappen, ook wel Studia Humanitatis genoemd, zijn wetenschappen, die zich bezighouden met de “geestesproducten” van de mens: talen, zowel de linguïstiek als de studie van elke taal, geschiedenis, filosofie, muziekwetenschap, literatuurwetenschap, cultuurwetenschappen, kunstgeschiedenis, en theologie. Geesteswetenschappen komen in de moderne tijd grotendeels overeen met de alfa- en cultuurwetenschappen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geesteswetenschappen

Geheime dienst

overheidsinstantie die op clandestiene wijze onderzoek doet

Een geheime dienst is een overheidsorganisatie die mede op heimelijke (clandestiene) wijze onderzoek doet ten behoeve van de nationale veiligheid van een land. Dit wordt doorgaans spionage genoemd.

Geheime diensten worden onderscheiden in veiligheidsdiensten en inlichtingendiensten. In grotere landen zijn dat aparte diensten, in kleinere landen is er vaak één organisatie die zowel veiligheids- als inlichtingentaken vervult.

Naast de algemene veiligheids- en inlichtingendiensten zijn er ook specifieke afluisterdiensten en militaire inlichtingendiensten.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geheime_dienst

Geheugen

Het geheugen is het vermogen van een mens of dier om informatie te onthouden. Het omvat drie belangrijke aspecten, namelijk de opslag, het vasthouden of bewaren en het terugzoeken van informatie. Leren is het proces waardoor nieuwe kennis en vaardigheden in de hersenen wordt opgeslagen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geheugen_(psychologie)

Gehoor

zintuiglijke waarneming

Gehoor is het vermogen van een organisme om geluiden waar te nemen, veelal richtingsgevoelig ten opzichte van de geluidsbron. Het is een van de zintuigen. Waarnemen met dit zintuig heet ‘horen’. Het oor is het gehoorsorgaan waarin geluidsgolven worden omgezet naar actiepotentialen in de gehoorzenuwen.

De anatomie en werking van het gehoororgaan zijn te lezen bij het onderwerp ‘oor’.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gehoor

Gelaatsexpressie

Een gelaatsexpressie, gelaatsuitdrukking of een gezichtsuitdrukking is het gevolg van de samentrekking bepaalde gelaatsspieren en wordt beschouwd als een van de vormen van niet-verbale expressies van emoties. Onderzoek toont aan dat er zes basale gelaatsexpressies bestaan die een uitdrukking zijn van de volgende emoties: woede, angst, afkeer of walging, blijdschap, verdriet en verrassing of verbazing. Gelaatsexpressies komen niet alleen bij mensen voor, maar ook bij sommige zoogdieren.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gelaatsexpressie

Geloof

gedrag

Geloof is de mentale toestand waarin iemand niet weet maar ervan uitgaat dat een aanname waar is cq. dat een propositie of premisse waar of onwaar is. In de epistemologie gebruiken filosofen de term ‘geloof’ om te verwijzen naar houdingen over de wereld die waar of onwaar kunnen zijn.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geloof

Geluk (emotie)

mentale of emotionele staat van welzijn gekenmerkt door aangename emoties – Geluk (of gelukkig zijn) kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geluk_(emotie)

Geluk (kans)

iets dat iemand in postieve zin door toeval overkomt

Geluk hebben betekent door een onvoorziene gebeurtenis begunstigd te zijn. In die betekenis betekent geluk de voorspoed die iemand ten deel valt zonder dat hij daar invloed op heeft.

Voorbeelden kunnen zijn: het winnen bij de Lotto, bij roulette of een ander kansspel. Ook door toeval een nadeel vermijden hoort hierbij. Het tegendeel van toevalsgeluk is een onvoorzien ongeluk, onheil of pech.

In vele talen bestaat er een duidelijk onderscheid tussen de woorden die gebruikt worden voor “geluk hebben” (per toeval) en de emotie of toestand van “gelukkig zijn”. In bijvoorbeeld het Nederlands en het Duits is dit echter niet het geval. Dit kan resulteren in lichte verwarring bij het vertalen, bijvoorbeeld van groeten en wensen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geluk_(kans)

Gemeinschaft en Gesellschaft

Gemeinschaft en Gesellschaft (gemeenschap en maatschappij of vennootschap) is een begrippenpaar van de socioloog Tönnies. Daarbij is de Gemeinschaft een samenleving met sterke affectieve bindingen en saamhorigheid, terwijl in de modernere Gesellschaft er sterke economische bindingen zijn met onderlinge concurrentie. Tönnies beschreef deze richtingsbegrippen in zijn in 1887 verschenen Gemeinschaft und Gesellschaft.

De achterliggende motivatie of wil verschilt bij beide samenlevingen. Bij een Gemeinschaft is er vooral sprake van een Wesenwille, een vanuit het wezen voortkomende wil om met anderen een relatie aan te gaan als groep. Binnen een Gesellschaft ligt de nadruk op Kürwille, een berekende keuze om samen te werken en zo bepaalde doelen te bereiken.

Voorbeelden van een Gemeinschaft zijn vriendengroepen, hechte families en in bepaalde gevallen kleine dorpen. Als Gesellschaft kunnen verbanden worden aangemerkt als arbeidsrelaties en andere relaties binnen organisaties en in sommige gevallen stadssamenlevingen. Hiermee vertoont het overeenkomst met de begrippen primaire en secundaire groep.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft_en_Gesellschaft

Gemoedstoestand

Een gemoedstoestand of stemming is de affectieve modus die iemand gedurende een bepaalde tijd heeft en die bestaat uit één enkele overwegende emotie of een combinatie van emoties. De stemming van een persoon kan positief zijn (vrolijk of uitgelaten), maar ook negatief (verdrietig of wanhopig). Bovendien kunnen allerhande combinaties ontstaan: iemand kan bijvoorbeeld tegelijkertijd angst en nieuwsgierigheid voor iets nieuws voelen. Normaal gesproken past de gemoedstoestand zich aan externe omstandigheden of gebeurtenissen aan.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gemoedstoestand

Gen

discrete eenheid van erfelijk materiaal

Een gen is in de biologie een discrete eenheid van erfelijk materiaal, waarmee organismen erfelijke eigenschappen doorgeven aan hun nageslacht. Genen zijn onderdeel van chromosomen en bestaan uit stukken DNA. Alle genen samen bepalen het functioneren van de cellen waaruit het organisme is opgebouwd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gen

Geneesmiddel

Een geneesmiddel, ook medicijn en medicament, is een chemische stof of complex van chemische stoffen met een beoogd farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect op het (dierlijk of menselijk) lichaam. De wetenschap van de geneesmiddelen heet farmacie. De wetenschap naar de effecten van geneesmiddelen in het menselijk lichaam (humane) farmacologie. Het voorschrijven van geneesmiddelen wordt ook wel farmacotherapie of geneesmiddelentherapie genoemd. Veel geneesmiddelen hebben een plantaardige, dierlijke of andere biologische oorsprong zoals respectievelijk de alkaloïden, bepaalde insulines of penicillinen, maar de meesten worden tegenwoordig synthetisch gemaakt. Vaak worden om praktische redenen grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong als uitgangsstof voor de synthese van geneesmiddelen gebruikt.

Genetica

wetenschap van genen, erfelijkheid en variatie in levende organismen

Genetica of erfelijkheidsleer is de biologische wetenschap die erfelijkheid beschrijft en verklaart. Het inzicht dat levende wezens eigenschappen van hun ouders erven, wordt al duizenden jaren gebruikt bij het kweken van gewassen en fokken van dieren. De basisregels van de genetica – hoe organismen eigenschappen aan hun nakomelingen doorgeven – werden in de 19e eeuw ontdekt door Gregor Mendel, wiens werk rond 1900 bekend werd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Genetica

Geneeskunde

wetenschap die zich bezighoudt met voorkomen, diagnosticeren en behandelen van ziekten

Geneeskunde is het interdisciplinaire vakgebied dat zich richt op de invloed die ziektes of afwijkingen hebben op het menselijk functioneren, zowel fysiek als psychisch, met als doel het herstellen van de gezonde toestand, het verzachten van symptomen of het voorkomen (preventie) van (ergere) pathologie. Mensen die bekwaam zijn in dit vak worden arts of geneesheer genoemd. De medische wetenschap is het geheel aan kennis op medisch, farmacologisch en biologisch terrein dat de geneeskunde mogelijk maakt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geneeskunde

Genoom

Het genoom is de complete genetische samenstelling van een organisme, cel of virus.

Het woord en het begrip “genoom” zijn geïntroduceerd door Hans Winkler om in een discussie over apomixis en polyploïden het begrip (maar nog niet de term) alloploïde te definiëren. In Winklers definitie is het genoom de haploïde chromosoomset. Het woord genoom is afgeleid van gen. De uitgang -oom is in analogie met een groep van dergelijke woorden (rizoom, bioom, coeloom), waarin de uitgang -oom zoiets betekent als “het geheel van ~”.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Genoom

Genot

Genot is een gemoedstoestand of emotie die een sterke positief voelende ervaring vormt, en kan bijvoorbeeld bestaan uit blijdschap, vermaak, plezier, extase of euforie. Met genot wordt ook de stimulatie bedoeld die men ondergaat bij bepaalde lichamelijke, sensuele, emotionele, fysieke of geestelijke ervaring. Het is echter moeilijk te definiëren, omdat de trigger van genot kan verschillen van persoon tot persoon.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Genot

Gentherapie

Gentherapie is het inbrengen van genetisch materiaal in (menselijke) cellen in het kader van een geneeskundige behandeling. Bij erfelijke aandoeningen kan dit genetisch materiaal dienen om een ziekte die ontstaat door een niet goed functionerend gen te genezen door een ‘gezond’ gen toe te voegen. Ook kan gentherapie in de toekomst misschien gebruikt worden om extra genen toe te voegen die kunnen bijdragen aan de genezing van complexe aandoeningen zoals hart- en vaatziekten. Een andere vorm van gentherapie is het door middel van RNA-interferentie (RNAi) “stilleggen” van ziekteveroorzakende genen. Hoewel de verwachtingen al decennia hoog gespannen zijn, is nog geen enkele vorm van gentherapie op dit moment (2018) routinematig beschikbaar.

Aanvankelijk was de meeste aandacht gericht op het behandelen van stofwisselingsziekten veroorzaakt door het ontbreken van een bepaald enzym; tegenwoordig vindt de meeste onderzoeksactiviteit plaats op het gebied van de behandeling van veel soorten kanker. Dit heeft echter waarschijnlijk vooral met de beschikbaarheid van gelden te maken: voor kankeronderzoek zijn zeer grote sommen geld beschikbaar, terwijl de betrokken stofwisselingsziekten stuk voor stuk zeer zeldzaam zijn en de markt voor een geneesmiddel waarschijnlijk klein is, ook als de kans op succes, in de vorm van blijvende genezing, groot is.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gentherapie

Geofysica

Geofysica is de studie van de natuurkundige verschijnselen die zich voordoen in de Aarde.

Geofysica wordt tot de aardwetenschappen gerekend, maar is ook te zien als een specialisatie binnen de natuurkunde. In ruimere zin bestudeert de geofysica alle onderdelen van het systeem Aarde, maar er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de geofysica van de dampkring (bijvoorbeeld meteorologie en klimatologie), de geofysica van de oceanen (fysische oceanografie) en de geofysica van de vaste Aarde. In engere zin betreft de geofysica alleen de geofysica van de vaste Aarde, en heeft dan veel raakvlakken met de geologie en de geochemie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geofysica

Geologie

wetenschap die de aarde bestudeert

Geologie of aardkunde (van Oudgrieks γῆ = aarde en λόγος = wetenschap) is de wetenschap die de Aarde, haar geschiedenis en de processen die haar vormen en gevormd hebben, bestudeert. Geologie behoort tot de aardwetenschappen. Wetenschappers die de geologie als vakgebied hebben, worden geologen genoemd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geologie

Gereedschap

hulpmiddel voor het uitvoeren van bewerkingen

Gereedschappen of werktuigen zijn hulpmiddelen om bewerkingen te kunnen uitvoeren die een mens (of dier) met zijn lichaam zelf niet of moeilijk kan uitvoeren.

Mensen en mensapen kunnen gereedschap gebruiken, maar ook bij kraaiachtigen, Goffins kaketoes, zeeotters en dolfijnen is het gebruik van gereedschap gezien.

Andere termen die gebruikt worden voor bepaalde typen gereedschap zijn gerei (meervoud van zachter gereedschap) en instrument (over het algemeen een meer geavanceerd of erg specialistisch stuk gereedschap). Voor groter en zwaarder gereedschap wordt meestal de term werktuig gebruikt.[bron?]

Er zijn stukken gereedschap die in verschillende velden worden gebruikt, maar vaak is gereedschap zeer gespecialiseerd voor een bepaalde toepassing. Zie bijvoorbeeld het artikel over houtbewerking.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gereedschap

Gerontologie

wetenschap die het “ouder worden” bestudeert

Gerontologie is de tak van wetenschap die het “ouder worden” bestudeert, zowel in lichamelijk, maatschappelijk als in geestelijk opzicht.

In Nederland wordt van onder andere gerontologische inzichten gebruikgemaakt bij het medisch specialisme geriatrie. De klinische geriatrie wordt beoefend in een ziekenhuis. De sociale geriatrie speelt zich voornamelijk af in de eerstelijns gezondheidszorg. De opleiding tot klinisch geriater was voorheen een specialisatie binnen de opleiding tot internist, maar sinds 1982 is klinische geriatrie een opzichzelfstaand specialisme. De opleiding tot sociaal geriater wordt verzorgd door de opleiding voor specialist ouderengeneeskunde. Een specialist ouderengeneeskunde (voor 2009 ‘verpleeghuisarts’ genoemd) is een medisch specialist die de zorg voor patiënten in verpleeghuizen en daarmee gelieerde projecten verleent.

Artsen die veel met ouderen te maken hebben werken altijd in een multidisciplinair team samen met psychologen, klinisch geriatrie verpleegkundigen, die allen brede ervaring hebben op het gebied van de geriatrie en de specialistische vervolgopleiding klinische geriatrie hebben gevolgd, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedie, diëtisten en dergelijke, omdat de problematiek bij ouderen veelal complex van aard is (zich afspeelt op biologisch, sociaal en psychisch gebied).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gerontologie

Geschiedenis

systematisch chronologische verslaglegging van wat lokaal/(inter)nationaal is gebeurd m.b.t. wetenschap of kunst; gewoonlijk incl. verklaring van oorzaak en bron

Geschiedenis verwijst onder meer naar de vakdiscipline die zich bezighoudt met de studie van chronologische ordening van gebeurtenissen, zich daarbij baserend op een kritisch onderzoek van bronnen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis

Gevoel

Gevoel is een innerlijke (positieve of negatieve) beleving van een bepaalde gebeurtenis. Dit kan een specifieke externe prikkel uit de omgeving zijn, maar ook een interne gebeurtenis zoals een gedachte of een beeld dat wij in ons oproepen. Een gevoel kan echter ook ‘spontaan’ optreden, zoals bij een bepaalde stemming. Men voelt zich dan bijvoorbeeld opgewekt of neerslachtig zonder duidelijke aanwijsbare aanleiding of invloed van buitenaf. Sommige gevoelens kunnen een gevolg zijn van stoornissen in de hersenfuncties, zoals bij ernstige vormen van neerslachtigheid of sterke stemmingsstoornissen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gevoel

Gevolgtrekking

Gevolgtrekking is het trekken van conclusies alleen op basis van reeds bestaande kennis. Binnen de wetenschap wordt de gevolgtrekking in verschillende vakken bestudeerd:

De cognitieve psychologie bestudeert menselijke gevolgtrekking ofwel hoe mensen conclusies trekken.
De logica bestudeert de wetten van de logische gevolgtrekking.
De statistiek heeft formele regels ontwikkeld om conclusies te trekken uit kwantitatieve data.
In de kunstmatige intelligentie ontwikkelen wetenschappers geautomatiseerde besluitvormingssystemen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gevolgtrekking

Gezag

De aanvaarde macht om anderen te leiden

Gezag of autoriteit is in de sociologie de aanvaarde macht van een persoon of een organisatie om een andere persoon of groep te leiden. In politieke zin staat gezag ook voor de macht en heerschappij over een gebied of land, de overheid of de regering. Door de wet of de overheid gelegitimeerd gezag heet ‘bevoegd gezag’. Een persoon die door kennis of status op een bepaald gebied algemeen gerespecteerd wordt is op dat gebied ‘gezaghebbend’.

Gezag regelt in de maatschappij de verhoudingen tussen mensen. Indien autoriteit afwezig is, heerst anarchie. Het verschil tussen gezag en macht is dat gezag gelegitimeerd is. Het heeft het recht om deze macht uit te oefenen door bijvoorbeeld het opleggen van sancties.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gezag

Gezondheid

Gezondheid is een toestand van algeheel welbevinden waarin er geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte. De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948) luidt: “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.”

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gezondheid

Gezondheidswetenschappen

Gezondheidswetenschappen is een multidisciplinair vakgebied gericht op wetenschappelijk onderwijs en onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg. In tegenstelling tot het vakgebied Geneeskunde, ligt bij het vakgebied Gezondheidswetenschappen de nadruk op gezondheid binnen populaties en de interactie met hun omgeving. Gezondheidswetenschappers houden zich bezig met het in kaart brengen, bestuderen en sturen van factoren die gezondheid beïnvloeden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gezondheidswetenschappen

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg in een bepaald land is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in dat land. Onder de gezondheidszorg wordt niet alleen het onderzoek en de kennis van gezondheid begrepen, maar ook de toepassing van deze kennis om de gezondheid van mensen te verhogen, ziekten te voorkomen (preventieve gezondheidszorg) of te genezen, en het lichamelijk en psychisch functioneren te verbeteren. Met een zorgevaluatie kan gezondheidszorg getoetst worden. Wetenschappelijke bouwstenen leveren onder meer de biologie, scheikunde, natuurkunde en diverse sociale wetenschappen (bijvoorbeeld de medische sociologie en psychologie). Omdat de gezondheidszorg zich met het menselijk leven bezighoudt, spelen er diverse vraagstukken op het gebied van de medische ethiek zoals privacy, vrijheidsbeperking, abortus, euthanasie, klonen en genetische manipulatie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gezondheidszorg

God (monotheïsme)

het opperwezen, een hogere macht die de unieke schepper en onderhouder is van al het bestaande

God is in monotheïstische religies het Opperwezen, een hogere macht die de unieke schepper en onderhouder is van al het bestaande. Om deze uniekheid te beklemtonen en een onderscheid te maken met de goden uit het polytheïsme wordt de naam met een hoofdletter geschreven. Van de monotheïstische wereldgodsdiensten hebben het christendom (2,1 miljard), de islam (1,8 miljard) en het jodendom (14 miljoen) de grootste aanhang.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/God_(monothe%C3%AFsme)

Goed (economie)

Goederen zijn in de economie alle zaken die in het economisch verkeer een waarde bezitten.

Goederen kunnen fysiek of niet-fysiek zijn. Dit onderscheid tussen goederen en diensten wordt wel gemaakt in het dagelijks spraakgebruik, maar niet in de economische wetenschap. Ook hoeven gelijke voorwerpen niet per se dezelfde economische goederen te zijn. Daardoor kan er een prijsverschil bestaan tussen dezelfde voorwerpen. Bijvoorbeeld, een fles cola van merk x in supermarkt A hoeft dus niet dezelfde prijs te hebben als dezelfde fles cola van merk x in supermarkt B.

Per definitie zijn goederen schaars: er is slechts een beperkte hoeveelheid van die voor het optimaal draaien van de economie zo efficiënt mogelijk moet worden ingezet.

Goederen zijn op meerdere wijzen te onderscheiden, zoals in roerende en onroerende goederen. Een andere verdeling is in publieke goederen, private goederen, clubgoederen en common pool resources. Hoe deze goederen zich tot elkaar verhouden blijkt uit onderstaand schema.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Goed_(economie)

Groep (sociologie)

sociologie

Een groep is een verzameling van twee of meer personen die met elkaar omgaan. Dit kan zijn omdat zij zich met elkaar identificeren of omdat zij een gezamenlijk doel hebben. Vaak zal er sprake zijn van een sociale identiteit, het bewustzijn van een persoon tot een bepaalde groep te behoren en door anderen als zodanig behandeld te worden. Die groep heeft een (gewenst) zelfbeeld en wordt door anderen als uniek onderscheiden. Het zelfbeeld hoeft niet overeen te komen met het beeld dat buitenstaanders van een groep hebben, dat vaak gekenmerkt wordt door stereotypes.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Groep_(sociologie)

Gymnasium

school- en onderwijstype, onder meer in Nederland

Het begrip gymnasium wordt in Nederland in twee verwante betekenissen gebruikt:

Een vorm van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo, voor ongeveer 12- tot 18-jarigen) met de klassieke talen Grieks en/of Latijn, die zowel op een zelfstandige school als op een scholengemeenschap of lyceum gevolgd kan worden. Deze betekenis wordt gebruikt in de woorden gymnasiumdiploma en gymnasiumopleiding.
Een school die uitsluitend een gymnasiumopleiding verzorgt, wordt een categoriaal of een categoraal gymnasium genoemd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gymnasium

Gynaecologie

wetenschap van de vrouwenziekten

Gynaecologie is de specialisatie in de geneeskunde die zich bezighoudt met organen en ziekten die specifiek zijn voor vrouwen. Een arts die gespecialiseerd is in de gynaecologie wordt gynaecoloog of vrouwenarts genoemd.

Tegenwoordig bestaan er verschillende deelspecialisaties of aandachtsgebieden binnen de specialisatie gynaecologie:

Verloskunde (obstetrie) en prenatale diagnostiek.
Voortplantingsgeneeskunde en endocrinologie.
Algemene en minimaal invasieve gynaecologie (inclusief laparoscopische en hysteroscopische ingrepen)
Gynaecologische oncologie.
Urogynaecologie: bekkenbodemproblematiek, van verzakking tot incontinentie.
De eerste vrouwelijke gynaecoloog van Zwitserland was Marie Heim-Vögtlin.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gynaecologie

Gynaecoloog

arts gespecialiseerd in gynaecologie

Een gynaecoloog of gynaecologe is een arts die gespecialiseerd is in de vrouwenziekten, ofwel gynaecologie. De gynaecoloog houdt zich onder meer bezig met:

Afwijkingen en ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen: infecties en ontstekingen, kanker, verzakkingsproblemen, incontinentie, hormonale problemen met of zonder menstruatiecyclus afwijkingen, seksuele problemen.
Zwangerschap en bevalling, met name die zwangerschappen en bevallingen die niet goed verlopen, prenatale diagnostiek.
Fertiliteitsstoornissen.

Behandelingen van deze ziekten en afwijkingen kunnen bestaan uit:

Medicamenteuze behandeling.
Operatieve behandeling.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gynaecoloog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *