Categorieën
5G

B

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: B

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=B&to=&namespace=0

Bachelor

academische graad

Bachelor is een graad die aangeeft dat iemand succesvol een bacheloropleiding heeft voltooid aan een instelling voor hoger onderwijs; in Vlaanderen en Nederland is dat een hogeschool (professionele bachelor) of universiteit (academische bachelor).

Bij een hogeschool betreft het hier een complete beroepsgerichte opleiding en bij een universiteit een academische basisopleiding waar de student de basiskennis leert over een vakgebied. Het is in Vlaanderen en Nederland gebruikelijk na een academische bachelor de opleiding te voltooien met een masterprogramma. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten en andere Engelstalige landen is dit veel minder vanzelfsprekend.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bachelor

Bank (financiële instelling)

financiële instelling

Een bank of een kredietinstelling is een financieel instituut dat bewaring van geld, leningen, betaalverkeer en diverse andere diensten aanbiedt.

De primaire functie van commerciële banken, in termen van omzet, is het uitlenen van geld tegen rente. De omzet komt tot stand doordat banken geld aannemen in deposito en dat geld meermalen uitlenen (fractioneel bankieren). Dit systeem is de voornaamste vorm van geldschepping in moderne economieën. Andere bronnen van inkomsten zijn financieel advies en provisies op financiële transacties.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bank_(financi%C3%ABle_instelling)

Barman (beroep)

Een barman, barkeep, barkeeper, tapper of schenker, bij vrouwen soms barmeid, barmeisje of barjuffrouw genoemd is iemand die als beroep achter de toog van een café, club of restaurant staat en dranken maakt of inschenkt voor gasten. Een barkeeper staat doorgaans in voor de bevoorrading van de bar. In tegenstelling tot kelners, die de gasten aan tafel bedienen, werkt de barman van achter de toog. Het werk van een barman wordt barkeepen genoemd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Barman_(beroep)

Bedrijf

organisatie actief voor commerciële, industriële of professionele doeleinden

Een bedrijf of onderneming is een organisatie van arbeid en kapitaal actief in de productie en/of het aanbieden van goederen en diensten. In de (klassieke) economische theorie zijn bedrijven gericht op het maken van winst. Een bedrijf dat tastbare producten maakt wordt ook wel een fabrikant genoemd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bedrijf

Begaafdheid

capaciteit om kennis of kunde te verwerven

Begaafdheid, talent of aanleg is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon. Het woord wordt gebruikt in verband met vele vermogens. Iemand kan bijvoorbeeld talent hebben voor bepaalde schoolvakken of wetenschappen, werkzaamheden, sport, creatieve uitingen (kunst), sociale interacties et cetera.

Bij begaafdheid spelen de aangeboren eigenschappen een grote rol. Dit in tegenstelling tot vaardigheid, waarbij vooral ervaring en handigheid een rol speelt.

Begaafdheid is gerelateerd aan intelligentie, maar om ze in praktijk te brengen is meer nodig. Begaafdheid moet worden ontwikkeld. Er moeten ook vaardigheden worden aangeleerd. In tegenstelling tot genieën manifesteren getalenteerde mensen zich vaak slechts in één richting of genre.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Begaafdheid

Behoefte

Behoefte is het nodig hebben of het verlangen naar een ontbrekend goed, dienst, emotie of waarde. In het eerste geval is er een noodzaak, in het tweede geval is er een verlangen.

Bij bevrediging van de behoefte ontbreekt het gewenste of noodzakelijke niet meer. Dit kan ook na afloop nog doorwerken, zoals dat de behoefte aan eten na het eten nog even bevredigd blijft. De bevrediging is in dit voorbeeld na verloop van tijd echter uitgewerkt, de behoefte aan eten keert terug. De behoefte gaat in zulke gevallen op en neer. De behoeftebevrediging kan ook voor langere duur zijn, zoals na het vinden van een huis, een baan of een partner.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Behoefte

Beroep

een samenhangend geheel van arbeidstaken, die voor de uitvoering een bepaalde vakkennis en -kunde vereisen

Een beroep of vak, ook wel aangeduid als stiel, metier (van het Franse ‘métier’) of professie, is een samenhangend geheel van arbeidstaken die voor de uitvoering een bepaalde vakkennis en -kunde vereisen, en dat losstaand van de individuele beroepsbeoefenaar kan voortbestaan en voor de maatschappij herkenbaar is. Een beroep bepaalt mede de positie van de beoefenaar in de sociale structuur.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beroep

Besluitvormingstheorie

Besluitvormingstheorie poogt een verklaring te geven van het rationele besluitvormingsproces in onzekerheid van mensen en organisaties. Besluitvormingstheorie speelt een rol in vele vakgebieden, zoals in de organisatiekunde, filosofie, politiek en marketing.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Besluitvormingstheorie

Bestaan

Met de term bestaan wordt het er zijn van een bepaalde entiteit aangeduid.

In de natuurlijke taal wordt de term “bestaan” vaak gebruikt als synoniem voor “het er zijn” van élke entiteit, ook van abstracta. Het is heel gewoon om te zeggen: “er bestaat een getal drie dat de wortel is van negen”. Binnen de ontologie, de zijnsleer, bestaan er verschillende opvattingen over het gebruik van de term.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestaan

Beveiliging en bewaking

Beveiliging is het geheel van maatregelen om een te beveiligen doel te beschermen tegen schadelijke invloeden. Die invloeden kunnen van buitenaf komen, zoals terrorisme en georganiseerde criminaliteit, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld fraude en verduistering. Beveiliging is een manier om risico’s te verminderen, beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen. Het beschermen van de belangen van een organisatie wordt ook wel Security Management genoemd. Hiertoe is een Nederlandstalige norm geschreven: Security Management Systeem Norm 2017.

Bewaken is een onderdeel van beveiligen. Het betekent het voortdurend in het oog houden van een persoon of object, dat in zijn geheel is te overzien. Het beveiligen vraagt dus meer kennis en inzicht dan iets bewaken.

Beveiligers en bewakers zijn toezichthouders die namens een particuliere- of overheidsopdrachtgever toezien op de naleving van wetten en regels.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beveiliging_en_bewaking

Bewaker

Een bewaker is iemand die de functie heeft om personen, voorwerpen of gebouwen te beschermen of te bewaken tegen gevaar.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bewaker

Bewijs (strafrecht)

strafrecht

Bewijs is in het strafrecht de informatie die aantoont dat de verdachte datgene heeft gedaan waarvan hij beschuldigd wordt. De beschuldiging staat normaal gesproken in de tenlastelegging.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bewijs_(strafrecht)

Bewustzijn

Bewustzijn is het geestesvermogen dat het individu in staat stelt de buitenwereld waar te nemen en te verwerken, oftewel een beleving of besef te hebben van het eigen ik, ingebed in zijn omgeving. Het individuele bewustzijn verwerkt opgedane zintuiglijke indrukken van de natuurlijke omgeving, van mensen, van voorwerpen, en reflecteert op de emoties, gedachten of behoeften die bij het individu door deze indrukken worden opgeroepen. Het bewustzijn is het weten of ervaren van wat er zintuiglijk en cognitief in het eigen ik omgaat, met eventueel het vermogen om daarover te communiceren. Andere begrippen die met het begrip ‘bewustzijn’ worden geassocieerd, zijn: waakzaamheid, geestesgesteldheid, arousal, gevoel, intentionaliteit, geheugen, geweten en begrijpen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bewustzijn

Bezorgdheid

onaangenaam ingewikkelde combinatie van emoties die vrees, spanning en zorg inhouden dikwijls vergezeld met fysieke consequenties als hartkloppingen, misselijkheid, pijn in de borststreek en/of kortademigheid

Bezorgdheid is een gemoedstoestand die optreedt als iemand zich zorgen maakt. Dit kan betrekking hebben op zichzelf of een ander.

Bezorgdheid komt van het werkwoord zorgen, voor iemand willen zorgen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bezorgdheid

Biochemie

scheikunde die zich bezighoudt met levende organismen

Biochemie is de natuurwetenschap op het raakvlak van biologie en scheikunde. Ze bestudeert de samenstelling, functies en interacties van moleculen die bijdragen aan de structuur en werking van levende organismen. Biochemici maken gebruik van de methodieken en terminologie van de scheikunde om verschillende aspecten en cellen en levende wezens te beschrijven en te verklaren.

De biochemie is hoofdzakelijk een praktisch gerichte wetenschap. Kennis uit biochemisch onderzoek wordt in diverse vakgebieden toegepast, met name in de geneeskunde, voedingsleer, industrie en landbouw. Biochemie heeft bijgedragen aan de ontrafeling van ziektefenomenen, en levert kennis over enzymen die in industriële toepassingen worden gebruikt, onder meer voor de productie van biobrandstoffen of voor de synthese van geneesmiddelen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Biochemie

Biologie

leer van de levende wezens

Biologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen. De biologie omvat een breed scala aan vakgebieden waarin men onderzoek doet naar fysieke structuur, chemische processen, moleculaire interacties, fysiologische mechanismen, ecologische samenhang, ontwikkeling en evolutie. Biologie erkent de cel als de fysieke basiseenheid van het leven, genen als de basiseenheid van erfelijke informatie en evolutie als het mechanisme achter het ontstaan en het uitsterven van soorten. Levende organismen zijn open systemen die in staat zijn te overleven door bruikbare omzettingen van energie en door handhaving van hun vitale toestand.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Biologie

Bioscoop

theater waar filmvoorstellingen gegeven worden

Een bioscoop (in Vlaanderen ook cinema genoemd) is een publieke uitgaansgelegenheid die speciaal is gemaakt voor het bekijken van films. Het aantal bezoekers dat in een bioscoop naar de film kan, hangt af van het aantal zalen in de bioscoop en het aantal zitplaatsen per zaal. Nieuwere bioscopen, met name in grotere steden, beschikken over het algemeen over een groter aantal zalen. Oudere bioscopen hebben een kleiner aantal zalen zodat er minder films tegelijk kunnen worden vertoond. Bij de moderne bioscopen wordt een verschil gemaakt tussen een cityplex (tot zeven zalen), een multiplex (tot veertien zalen) en een megaplex (veertig of meer zalen). De verschillende zalen in een bioscoop hebben meestal een verschillend aantal zitplaatsen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bioscoop

Biotechnologie

technisch-wetenschappelijke studie van de biotechniek

Biotechnologie is de technologische toepassing van biologische kennis. Voorbeelden variëren van fermentatieprocessen als kaasmaken tot hightech laboratoriumwerk. De term is een neologisme uit 1969.

Voorbeelden van biotechnologie zijn het fokken van dieren, het veredelen van planten en het fermenteren van biologisch materiaal. Bij fermentatie worden bacteriën, celculturen of schimmels, zoals gist, ingezet. Dit wordt toegepast tijdens het brouwen van bier, het bereiden van kaas en yoghurt, en de vinificatie van wijn. Afgezet tegen klassieke biotechnologie, wordt van moderne biotechnologie gesproken als gebruikgemaakt wordt van recombinant-DNA technologie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Biotechnologie

Bodyart

kunstvorm die het menselijk lichaam gebruikt als expressiemiddel

Bodyart, lichaamskunst, lichaamsversiering, is een vorm van kunst waarbij het menselijk lichaam een centrale rol speelt.

De meest algemene vormen van bodyart zijn bodypainting , tatoeages en piercings. Andere vormen bestaan uit het opzettelijk aanbrengen van littekens (Engels:scarification), brandmerken en uit vervormingen door middel van een korset, een implantaat of het snijden van gaten in het lichaam met een scalpel (Engels:scalpelling). De term body modification wordt vooral voor de meer permanente vormen van body art gebruikt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bodyart

Boekhouding

het volgens bepaalde regels administratief verwerken van de financiële gegevens van een bedrijf

Boekhouding is een systematische, veelal dagelijkse, en chronologische neerslag van feiten en gedragingen met een financiële impact waarmee ondernemingen, personen en (overheids)instellingen worden geconfronteerd, uitgedrukt in cijfers en meestal bijgehouden in een journaal. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder of administrateur genoemd.

In de Angelsaksische landen wordt de term accounting gebruikt. Dit omvat boekhouding, debiteuren- en crediteurenadministratie en jaarverslaggeving. De verantwoordelijkheid voor de accounting in een organisatie ligt bij de accountingmanager, ook wel financieel manager of Hoofd Financiële Zaken genoemd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Boekhouding

Boodschap (winkel)

artikel dat men voor de huishouding wil gaan kopen of heeft gekocht

Een boodschap is een aanschaf van een product door een consument in een winkel. Na uitzoeken van hetgeen de persoon nodig heeft, zal de consument het product aan de kassa afrekenen. Eind twintigste eeuw werkten kassa’s elektromechanisch waarbij informatie ingetoetst diende te worden door het winkelpersoneel (ook bekend als het aanslaan van de prijzen). De noodzaak tot voorraadcontrole leidde tot introductie van streepjescodes op de verpakking van producten. Deze streepjescode kon nu ook gebruikt worden voor het afrekenen. De boodschappen worden aan de kassa door het winkelpersoneel langs een scanner gehaald, en de consument krijgt een kassabon waarop de bedragen van alle producten staan vermeld. Het bedrag voor btw wordt apart vermeld.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Boodschap_(winkel)

Bouwkunde

vakgebied dat zich bezig houdt met alle aspecten van het bouwen van constructies

Bouwkunde omvat de wetenschappelijke kennis en techniek met betrekking tot het bouwen van alles wat voor bewoning of huisvesting van mensen en hun bedrijvigheden bedoeld is.

Het kan ook de naam zijn van een opleiding.

Direct gerelateerd hieraan (en bij sommige opleidingen binnen één collegeprogramma) is de stedenbouwkunde.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bouwkunde

Brandweer

organisatie met personeel, opgeleid bij brand en andere incidenten in te grijpen en samen te werken om deze te voorkomen

De brandweer is de instantie die zich bezighoudt met het redden van mens en dier en het voorkomen en bestrijden van brand en het verlenen van hulp bij ongevallen. Tot haar taken behoren ook voorlichting, controle op preventieve maatregelen, brandbestrijding en rampenbestrijding.

De Nederlandse brandweer beschikt over een wagenpark dat vuurrood van kleur is (kleurcode RAL 3000). Daarnaast zijn de voertuigen voorzien van BZK-striping (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), die in het leven is geroepen om de herkenbaarheid van de verschillende hulpverleningsdiensten te vergroten. Sinds 16 april 2019 worden nieuwe voertuigen voorzien van OOV-striping, speciaal gemaakt om ’s nachts beter zichtbaar te zijn. De voertuigen van de brandweer zijn uitgerust met blauw zwaailicht en tweetonige hoorn.

Het wagenpark van de Belgische brandweer is eveneens rood (RAL 3020 of equivalent) en is voorzien van vergelijkbare BVV-striping.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Brandweer

Britse pub

wordt gebruikt voor openbare restauratie-gelegenheden waar de nadruk meer ligt op drinken, meestal van alcoholische dranken, dan op het eten of amusement

Een pub of public house is een privaat huis dat een vergunning heeft om alcohol te verkopen aan het publiek. De pub is een bekend element uit de Britse cultuur. De pub is niet alleen een plek waar bier, wijn, cider of sterkere drank gedronken wordt, het is ook een sociaal centrum. De pubs vormen het hart van gemeenschappen in dorpen en steden verspreid over het hele land.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Britse_pub

Bruiloft

Een bruiloft is een feest dat gevierd wordt wanneer twee mensen in het huwelijk treden. De benaming bruiloft wordt ook wel gebruikt voor alle onderdelen die op de bruiloftsdag plaatsvinden.

De tradities en gebruiken die bij een bruiloft horen verschillen sterk per land, religie en bevolkingsgroep.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bruiloft

Buschauffeur

Een buschauffeur is de bestuurder van een touringcar of autobus die gebruikt wordt voor het verrichten van personenvervoer. Een bestuurder van een touringcar wordt ook wel aangeduid als touringcarchauffeur.

In het stads- en streekvervoer stempelt en/of controleert de chauffeur ook de vervoerbewijzen, opent en sluit de deuren van de bus, en verschaft reisinformatie. In Nederland kunnen ze soms aansluitingen regelen via de verkeersleiding met de boordcomputer. Er is daardoor geen direct contact meer met aansluitende bussen zoals vroeger bij de combofoon. In bepaalde regio’s kunnen chauffeurs echter nog wel met elkaar communiceren door middel van zogenaamd “kort verkeer”. De chauffeur van een touringcar kan ook reisleider zijn, waardoor deze verantwoordelijk is voor de begeleiding van de groep passagiers.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Buschauffeur

Buurt

geografisch gebied binnen een bebouwde kom dat door bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren

Een buurt is een gebied binnen een stad (bebouwde kom) dat door bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Buurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *