Categorieën
5G

R

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: R

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=R&to=&namespace=0

Recht

Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast, en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden. Rechtsregels dragen bij aan de vestiging, de handhaving of het herstel van het recht in de samenleving (de rechtsorde). Tegenwoordig verwijst recht vaak naar het systeem van regels waarmee men de maatschappij ordent (wetsorde). In de wet staat wat je wel en wat je niet mag doen. Soms staat er ook in op welke manier je iets moet doen. Sommige rechtsregels zijn opgeschreven in wetten. Het recht ligt steeds vervat in een rechtsbron. Het recht kan worden onderverdeeld in verschillende disciplines, rechtstakken genoemd. Iedere rechtstak vormt een apart studieonderdeel in de rechtenopleiding aan de universiteit, maar met oog voor hun onderlinge samenhang.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Recht

Rechtbank

officiële instantie die beslist over kwesties waar burgers onenigheid hebben

Een rechtbank is een officiële instantie die beslist over kwesties waar burgers onenigheid hebben over waar ze recht op hebben.

Dat wil zeggen dat personen die vinden dat hen onrecht is aangedaan, zich tot een rechtbank kunnen wenden met het verzoek hun zaak te behandelen. Dit betekent dat de zaak aanhangig moet gemaakt worden, aangezien de rechter zelf geen zaak mag opstarten. Daarnaast kunnen aanklagers namens het volk of namens de overheid zich tot de rechtbank wenden om wetsovertreders te laten bestraffen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Rechtbank

Rechtvaardigheid

wetten correct toegepast in tegenstelling tot willekeur

Rechtvaardigheid is juist en eerlijk handelen naar de situatie. Dit begrip uit de ethiek, het recht en de politieke filosofie was bij de Grieken en in het katholicisme vooral een ethische deugd. Bij de Romeinen werd het ook de grondslag van het recht. In latere politieke theorieën werd rechtvaardigheid niet meer als persoonlijke levenshouding, maar als abstract grondbeginsel voor het politieke stelsel gezien.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Rechtvaardigheid

Recreatie

Onder recreatie verstaat men alle vormen van vrijetijdsbesteding, alle activiteiten die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als werken, huishouden en zorg voor anderen. Recreëren doet men voor ontspanning en vermaak. Het woord op zich, ‘re-creatie’ duidt op vernieuwing, verfrissing; de bedoeling van recreëren is het opladen van de persoonlijke actieradius, het vernieuwen van de energie, het verzetten van de zinnen en het ontladen van opgelopen spanning.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Recreatie

Redenering

Een redenering is een constructie van argumenten, beweringen, premissen en/of axioma’s die tot een conclusie leidt.

Een redenering is meestal deductief (het toepassen van een algemene regel op een specifieke situatie) of inductief (het afleiden van een algemene regel uit een aantal specifieke situaties). Twee andere vormen van redeneren zijn abductief redeneren (het zoeken van een zo goed mogelijke verklaring voor een aantal feiten) en analoog redeneren (van de ene specifieke situatie naar de andere specifieke situatie gaan en daar een waarschijnlijke conclusie uit trekken).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Redenering

Regering

lichaam dat het gezag heeft wetten te maken en te handhaven binnen een burgerlijke, commerciële, godsdienstige, academische of andere organisatie of groepering

Een regering is een orgaan van de staatkundige organisatie, belast met de uitvoerende macht voor een bepaald grondgebied. Met andere woorden: de regering heeft de bevoegdheid om de wetgeving tot uitvoering te brengen binnen de grenzen van het grondgebied waarover ze die bevoegdheid heeft.

In nagenoeg alle democratische landen worden verkiezingen gehouden voor de wetgevende organen. Hierbij vormt de grootste politieke partij de regering (meerderheidssystemen zoals Frankrijk of Groot-Brittannië) of neemt de grootste partij het initiatief bij het vormen van een coalitieregering door te onderhandelen met andere partijen. Nederland en België zijn hier voorbeelden van.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Regering

Reis

tocht van een geografische plaats naar een andere

Een reis is een vrijwillige verplaatsing van een of meer personen van een bepaalde locatie naar een andere locatie. Een persoon die op reis is, noemt men een reiziger.

Een reis kan worden gemaakt vanuit verschillende motieven. Een vakantie is een reis waarbij een individu of een groep voor een beperkte tijd een verblijf in vrije tijd elders doorbrengt. Een ontdekkingsreis is een tocht die ondernomen wordt om nieuwe plaatsen te ontdekken. Een zakenreis of dienstreis is een reis ondernomen vanuit de werksituatie. Een bedevaart is een tocht naar een oord met een bijzondere religieuze betekenis en een woon-werktrip is een vaste route van huis naar werkplek.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Reis

Relatie (personen)

personen

Een verhouding, verwantschap of relatie tussen twee of meer mensen is de betrekking of verhouding waarin zij tot elkaar staan.

Mensen zijn voor hun (voort)bestaan afhankelijk van andere mensen. Ze worden dus gedwongen om samen te leven. Terwijl maatschappijen evolueerden van kleine jachtsamenlevingen naar grotere agrarische gemeenschappen en ten slotte naar de 21ste-eeuwse (post-)industriële samenlevingen zijn meer en meer mensen over steeds grotere afstanden afhankelijk geworden van elkaar. Alleen al kijkende naar de kleding die wordt gedragen en het voedsel dat geconsumeerd wordt zijn er netwerken te ontwaren die de hele wereld omvatten. Dit proces van het steeds groter worden of uitbreiden van afhankelijkheidsnetwerken hangt nauw samen met een andere langetermijnontwikkeling, namelijk de toenemende sociale differentiatie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Relatie_(personen)

Religie

vorm van zingeving, in bredere zin vorm van spiritualiteit

Onder religie (van het Latijnse religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.

In bredere zin duidt het woord ‘religie’ op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit. Het gaat daarom dus niet per se om een identiteit, een persoon.

Vaak ook wordt de term ‘geloof’ gebruikt. In monotheïstische religies wordt ook het specifiekere begrip ‘godsdienst’ gebruikt; men gelooft niet alleen in de godheid maar dient hem/haar ook. Bij polytheïstische religies spreekt men over een ‘godendom’. Dat wordt ook vaak gediend, bijvoorbeeld door het brengen van offers.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Religie

Reputatie

Reputatie is de weerslag van een reeks van eigenschappen die spontaan met een persoon, een organisme of een voorwerp geassocieerd worden. Gaat het hoofdzakelijk om negatieve eigenschappen dan is sprake van een slechte of kwade reputatie, gaat het daarentegen om overwegend positieve eigenschappen dan is de reputatie goed.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Reputatie

Respect

waardering voor iemand of iets

Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand of iets vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar, en vandaar rekening houden met.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Respect

Restaurant

uitgaansgelegenheid waar mensen (tegen betaling) kunnen eten en drinken

Een restaurant is een uitgaansgelegenheid waar mensen (tegen betaling) kunnen eten. Samen met hotels en cafés worden restaurants ook wel de horeca genoemd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Restaurant

Reukzin

Reukzin is het vermogen van een organisme om geuren waar te nemen. Dit wordt wel het olfactorisch vermogen genoemd. Geuren zijn waar te nemen in de lucht en in andere gassen of gasmengsels, maar eventueel ook in het water.

Geur is een eigenschap van bepaalde stoffen en het waarnemen ervan heet ruiken. Omdat er tussen organismen grote verschillen zijn in reukzin, is geur eigenlijk geen eigenschap van de stof alleen: de term beschrijft een interactie tussen een stof en een waarnemend organisme. Het orgaan waarin de reukzin bij veel dieren en de mens zetelt is de neusholte. De term reukzin wordt voornamelijk of uitsluitend gebruikt voor dieren, inclusief de mens. Toch kunnen planten en andere organismen ook heel goed stoffen in de lucht waarnemen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Reukzin

Risico

kans op een schadelijk incident

Risico is de kans dat een potentieel gevaar resulteert in een daadwerkelijk incident en de ernst van het letsel of de schade die dit tot gevolg heeft. In veiligheidstermen is risico altijd negatief, het betreft altijd vraagstukken over ongewenste gebeurtenissen. Dit in tegenstelling tot het nemen van financieel risico waarbij zowel positieve als negatieve uitkomsten mogelijk zijn. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen risico en onzekerheid, meer specifiek Knightiaanse onzekerheid. Daarbij is risico meetbaar, terwijl dat voor onzekerheid niet het geval is. In de praktijk wordt dit onderscheid evenwel veelal niet gemaakt en wordt onzekerheid als risico behandeld.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Risico

Romantiek (stemming)

stemming

Romantiek is de gemoedstoestand van mensen die op emotioneel en/of erotisch vlak wederzijdse geestverwantschap ervaren met elkaar.

Deze gemoedstoestand kan opgeroepen worden door een context die beide personen stimuleert exclusieve aandacht aan de ander te besteden en waarin beide personen zich behaaglijk voelen.

Hoe zo’n context er precies uitziet verschilt van persoon tot persoon.

Voorbeelden van context die in de Westerse wereld vaak met romantiek wordt geassocieerd: een strandwandeling, kaarslicht, kamp- en openhaardvuur, het nuttigen van een flesje wijn, een etentje (al dan niet in een restaurant).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Romantiek_(stemming)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *