Categorieën
5G

D

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: D

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=D&to=&namespace=0

Dankbaarheid (psychologie)

psychologie

Dankbaarheid, de erkentelijkheid en waardering voor door anderen bewezen weldaden, is altijd een belangrijk onderwerp geweest voor filosofen. Volgens de Romeinse filosoof Marcus Tullius Cicero was dankbaarheid zelfs de moeder van alle deugden. Daarnaast is dankbaarheid in vrijwel alle wereldreligies een centraal begrip en is dankbaarheid aan goden een steeds terugkerend onderwerp in religieuze teksten en tradities. Daarom wordt dankbaarheid vaak als een universeel religieus sentiment gezien.

De aandacht voor dankbaarheid binnen de psychologie is relatief nieuw. De eerste wetenschappelijke publicatie over welke factoren een gevoel van dankbaarheid opwekken stamt uit 1968. Daarna bleef het een aantal decennia relatief stil, totdat dankbaarheid aandacht kreeg binnen de positieve psychologie. Deze stroming binnen de psychologie begon rond de eeuwwisseling aan een opmars, waarbij positieve begrippen onderwerp werden van wetenschappelijk onderzoek als tegenhanger voor de psychische aandoeningen waar de klinische psychologie zich vanouds op richtte. Het onderzoek is gericht op dankbaarheid als een emotie, de verschillen tussen mensen in de frequentie waarmee ze dankbaarheid voelen (persoonlijkheidstrek), dankbaarheid als een deugd of sterke kant, de samenhang van dankbaarheid met gezondheid in de breedste zin van het woord, en de mate waarin iemand door middel van dankbaarheid zijn of haar gezondheid kan verbeteren.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Dankbaarheid_(psychologie)

Dans

ritmische beweging van het lichaam

Dans (van het Franse danse) is een sport, kunstvorm of een sociaal gebeuren dat meestal op beweging duidt van het lichaam, vaak in combinatie met muziek. Het wordt gebruikt als een vorm van emotionele expressie, sociale interactie of in een spirituele of uitvoerende vorm.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Dans

Deductie

Deductie is een methode in de filosofie en in de logica, waarbij een gevolgtrekking wordt gemaakt uit het algemene naar het bijzondere – van de algemene regel (major-premisse) naar de bijzondere regel (minor-premisse) of waar de verzameling van premissen en de negatie van de conclusie inconsistent zijn.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Deductie

Denken

Denken kan omschreven worden als een innerlijk of mentaal proces waarbij een beeld of voorstelling (van iets of iemand), herinnering (van iets of iemand), of idee (inzicht, begrip, plan) wordt gevormd. Nadenken, overwegen, zich te binnen roepen zijn aan denken verwante begrippen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Denken

Depressie (klinisch)

klinisch

Depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het dagelijkse spraakgebruik wordt de term depressief gebruikt voor uiteenlopende gemoedstoestanden, variërend van een korte dip tot ernstige neerslachtigheid. Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is een psychische aandoening. Behandelaars, verzekeraars en beleidsmakers spreken van een klinische depressie wanneer aan een aantal criteria wordt voldaan, zoals vastgelegd in diagnostische en statistische handboeken als het International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems van de Wereldgezondheidsorganisatie, of de in Nederland- en in de Verenigde Staten-gehanteerde Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. In 2016 leed ongeveer 3% van de Nederlandse bevolking of 550.000 mensen aan een depressie volgens RIVM. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf in 2014 8% van de Nederlandse bevolking aan depressief geweest te zijn afgelopen jaar. Geschat wordt dat 20% van de Nederlandse bevolking in zijn leven last krijgt van depressies. De naam unipolaire depressie wordt ook wel gebruikt ter onderscheid van depressies bij bipolaire stoornissen. Oudere beschrijvingen als vitale depressie, melancholie of endogene depressie komen in grote lijnen overeen met de zwaardere vormen van depressieve stoornis.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Depressie_(klinisch)

Deugd

Een deugd kan een positieve eigenschap zijn waar een bepaald persoon over beschikt. Het kan ook duiden op een ethisch goede manier van handelen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Deugd

Didactiek

Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en houdingen of attitudes door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen/studenten. Dit vak komt in elke lerarenopleiding voor, van de hbo-bachelor ten behoeve van het basisonderwijs tot een masteropleiding aan een universiteit.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Didactiek

Dieet

Een dieet is een voeding die aan een specifieke leefregel voldoet. Het woord dieet is afgeleid van het Griekse woord diaita, hetgeen zoveel betekent als “leefregel”.

Een dieet is een samenstelling van voedingsmiddelen. Deze kan aangepast zijn om bepaald doel te bereiken. Vaak wordt een dieet aangepast om de energiewaarde van de maaltijd te verlagen, of juist te verhogen. Daarnaast kan een dieet ook gericht zijn op het weren van bepaalde voedingsmiddelen. Dit kan zijn uit medische, ideologische dan wel religieuze redenen. Het samenstellen van een dieet dat afgestemd is op een individu is het beroep van een diëtist.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Dieet

Dienst (economie)

handeling(en) in het belang/tot het nut van een ander persoon of bedrijf

Een dienst is een transactie waarbij een niet-fysiek goed wordt geleverd. Zowel goederen als diensten worden in de economie vaak aangeduid als producten.

Een goed is stoffelijk, bijvoorbeeld een stofzuiger of een appel, terwijl een dienst niet stoffelijk is, bijvoorbeeld een pakket met munten in een game. Een dienst is vluchtig en moet afgenomen worden op het moment van productie. Een voorbeeld is een bioscoopkaartje, dat verlopen is als de houder ervan niet tijdig in de bioscoop arriveert. De dienstverlening heeft dan al plaatsgevonden. Een ander voorbeeld is een consult, bijvoorbeeld bij de huisarts, dat meestal op een bepaald tijdstip staat gepland.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Dienst_(economie)

Dierenrijk

rijk in de supergroep Unikonta

De dieren (wetenschappelijke naam: Animalia), vormen een rijk in de supergroep Unikonta, behorende tot het domein van de Eukaryota. Het dierenrijk is het meest verwant met de schimmels, die binnen de Eukaryota een zustergroep vormen. Het dierenrijk zelf wordt in diverse ondergroepen verdeeld, die weer onderverdeeld zijn in stammen. De biologische wetenschap die zich met de studie van het dierenrijk bezighoudt, is de zoölogie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Dierenrijk

Diergeneeskunde

Diergeneeskunde of veterinaire geneeskunde is een universitaire discipline. De studie diergeneeskunde leidt op tot het beroep van dierenarts. Veel dierenartsen behandelen dieren (practici), maar er zijn ook dierenartsen werkzaam in andere functies. Bijvoorbeeld in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, in bestuur- en beleidsfuncties of in de veterinaire volksgezondheid (waarin de zorg voor de veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong een grote rol speelt).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Diergeneeskunde

Diëtist

Een diëtist(e) behoort tot de paramedische beroepen en is een specialist op het gebied van voeding in relatie tot ziekte. Een diëtist behandelt patiënten met een op maat gemaakt voedings- of dieetadvies. Hij of zij kan door het behandelen met een bepaald eetpatroon (dieet) de lichamelijke gezondheid bevorderen. Daarnaast heeft een diëtist(e) kennis van gedrag rondom de voeding en kan hij/zij de patiënt/cliënt begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Di%C3%ABtist

DNA – Desoxyribonucleïnezuur

Dubbele helixmolecuul dat het erfelijk materiaal vastlegt

Desoxyribonucleïnezuur, afgekort als DNA (Engels: Deoxyribonucleic acid, in het Engels zonder s), is een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen, maar ook in virussen (met uitzondering van RNA-virussen). DNA behoort net als RNA tot de nucleïnezuren. Een DNA-molecuul bestaat uit twee lange strengen van nucleotiden, die in de vorm van een dubbele helix met elkaar vervlochten zijn. De twee strengen zijn met elkaar verbonden door waterstofbruggen, die steeds twee tegenover elkaar liggende nucleotiden verbinden. DNA bevat vier verschillende nucleotiden met de nucleobasen adenine, thymine, guanine en cytosine, die afgekort worden met respectievelijk de letters A, T, G en C. De beide strengen zijn complementair doordat de basen alleen als de basenparen A=T en G≡C kunnen voorkomen. A en T worden door twee waterstofbruggen met elkaar verbonden, G en C door drie waterstofbruggen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonucle%C3%AFnezuur

Discotheek

gebouw waar dans- en muziekevenementen plaatsvinden

Een discotheek (van het Oudgriekse δίσκος (diskos) = schijf en θήκη (thēkē) = bewaarplaats) is een uitgaansgelegenheid waar men kan dansen op muziek van platen of dj’s.

Een kleine discotheek of een café met een dansgelegenheid wordt vaak een dancing genoemd. Een discotheek die tot laat in de nacht open is en/of een wat meer exclusief karakter heeft noemt men ook wel een nachtclub en daarvan afgeleid is club ook vaak een synoniem voor discotheek.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Discotheek

Doeleinde

Een doel, doeleinde of doelstelling is een resultaat waar een persoon, organisatie of systeem naar streeft. Het handelen, vooral doelrationeel handelen, wordt daarbij aangepast om het doel te bereiken en beïnvloedt daarmee het gedrag; handelen vanuit het opdat-motief. Doelgericht handelen vereist een bepaalde mate van vooruitziendheid – een verwachting dat het handelen leidt tot het resultaat – en een afweging van welke middelen gebruikt moeten worden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Doeleinde

Drank

vloeibaar product voor consumptie

Een drankje, of drank, is een vloeistof die specifiek is voor menselijke consumptie. Naast het vervullen van een fundamentele menselijke behoefte, maken dranken deel uit van de cultuur van de menselijke samenleving.

Er wordt vaak (in wetgeving) onderscheid gemaakt tussen alcoholische drank en niet-alcoholische dranken.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Drank

Droom

Een droom is een opeenvolging van beelden, gedachten, emoties en gevoelens die zich gewoonlijk onvrijwillig in de geest voordoen gedurende bepaalde fasen van de slaap. Wat dromen precies zijn en waar dromen voor dienen is nog grotendeels onbekend, ondanks dat ze al eeuwen onderwerp zijn geweest van wetenschappelijke, filosofische en religieuze reflectie. De wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen en interpreteren van dromen heet oneirologie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Droom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *