Categorieën
5G

V

Alle pagina’s nl.m.wikipedia.org Pagina’s weergeven vanaf: V

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Speciaal:AllePaginas?from=V&to=&namespace=0

Vennootschap

rechtsvorm van een onderneming

Een vennootschap is een organisatievorm met als hoofddoel het realiseren van winst voor de eigenaars van de vennootschap. Aldus is het een ondernemingsvorm waarbij de onderneming of het bedrijf al dan niet over rechtspersoonlijkheid beschikt al naargelang de gekozen rechtsvorm. Voorbeelden zijn de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de vennootschap onder firma.

Vennootschappen vallen onder het vennootschapsrecht.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vennootschap

Verbazing

Het drukt zich meestal uit dat mensen verrast kijken: de wenkbrauwen worden dan omhoog getrokken waardoor de ogen wijder worden.

Deze indruk komt overal voor, het kan bij een gesprek zijn maar ook als er iets wordt waargenomen dat mensen anders van tevoren niet hadden geweten. Verbazing komt dan ook alleen voor als er iets onverwachts komt, bij een plotselinge situatie of als er iets schokkends is gebeurd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verbazing

Verbeeldingskracht

De menselijke verbeeldingskracht of fantasie is het vermogen om mentale beelden, ideeën en/of gevoelens op te roepen, zonder dat men deze zintuiglijk waarneemt. Zo kan men zich inleven in situaties of gebeurtenissen of entiteiten bedenken die niet bestaan, die onmogelijk kunnen bestaan of waarvan het bestaan onbewezen is. Dat wat wordt voortgebracht door de verbeeldingskracht wordt eveneens ‘een fantasie’ genoemd.

Fantasie kan zich weerspiegelen in dromen. Het kan ‘geprikkeld’ worden door bijvoorbeeld ‘boeken, bladen of films’. Vroeger zat de gehele familie voor de radio, wanneer er verhalen werden verteld. De verbeelding was toen sprekend.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verbeeldingskracht

Verdriet

Verdriet of droefenis is een emotie waardoor mensen en dieren kunnen uitdrukken dat ze niet positief ingesteld zijn, ze voelen zich dan vaak ongelukkig.

Deze emotie uit zich meestal bij depressie, nervositeit en somberheid. Mensen voelen zich dan erg slecht en zien vaak alles figuurlijk grijs of zwart. Het lukt niet om bepaalde zaken te relativeren en men zit “niet lekker in zijn vel”. Men noemt dit ook wel lichte pijn.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verdriet

Vergeving (algemeen)

Vergeving is volgens de algemene opvatting het iemand niet meer kwalijk nemen van een ernstige daad. Deze daad overtreft het gewone en is iets waarvoor sorry zeggen niet afdoende is. Vergeven wordt (doorgaans) gedaan door diegene die geestelijke of materiële schade heeft geleden. Dit slachtoffer van die onterechte daad rekent deze daad dan niet meer toe aan de dader en verlangt dan ook geen genoegdoening meer hiervoor. Zowel diegene die vergeeft als diegene die vergeving ontvangt ervaren doorgaans een gevoel van bevrijding omdat de daad en een schuld(-gevoel) door de vergeving minder dominant worden in het leven. Er heeft een afronding of afsluiting plaatsgevonden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vergeving_(algemeen)

Verklaring (wetenschap)

Een verklaring in de wetenschap is een soort beschrijving, waarbij het gedrag van een verschijnsel naar oorzaak en gevolg wordt uitgelegd. De verklaring kan impliciet dan wel expliciet zijn.

De verklaring is een vorm van kennis, die voortbouwt op de beschrijving van de eigenschappen en karakteristieken van een systeem. De verklaring geeft de mens inzicht in het verschijnsel en biedt de mogelijkheid te anticiperen op de gedragingen van het verschijnsel.

De verklaring wordt, samen met de beschrijving en de voorspelling, als het belangrijkste doel van wetenschappelijke methode.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verklaring_(wetenschap)

Verkoop

het verkopen van een product of dienst in ruil voor geld of andere compensatie

Veel organisaties hebben zowel een verkoop- als een marketingafdeling. In sommige organisaties is marketing leidend en in andere organisaties is dit verkoop. Welke afdeling het voortouw neemt, is afhankelijk van het aantal en type klanten. Ook zijn de soort en de hoeveelheid producten en/of diensten die vermarkt worden van invloed op de inrichting van de organisatie.

Vanwege de verschillen in accent is het binnen veel organisaties lastig om marketing en verkoop goed samen te laten werken. Marketing denkt vanuit producten/diensten, is van binnen naar buiten gericht en werkt planmatig en meer op de lange termijn. De markt wordt gezien als een verzameling van groepen klanten met overeenkomstige karakteristieken en behoeften (segmenten, doelgroepen). Verkoop heeft de klant als uitgangspunt, is van buiten naar binnen gericht en werkt meer ad hoc. In verkoop is er veel minder gedacht vanuit segmenten of doelgroepen, maar vanuit de individuele klant. Zo zullen marketeers extra middelen willen inzetten om meer zendtijd voor reclame in te kopen en verkopers deze middelen bij voorkeur inzetten om de prijzen voor de klanten te verlagen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verkoop

Verkoper (beroep)

persoon die als taak heeft objecten te verkopen

Een verkoper of verkoopster is een persoon die, veelal in dienst en/of uit naam van een winkel of een ander bedrijf, producten of diensten probeert te verkopen aan een consument of bedrijf.

Nadruk bij dit vak ligt hier op zaken als:

de klant aankijken en groeten
de indruk wekken in de schoenen van de klant te staan en conform diens wensen producten aan te bieden
kennis hebben van de te verkopen producten en alternatieven
er verzorgd en netjes uitzien en/of professioneel overkomen
het hebben van overtuigingskracht

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verkoper_(beroep)

Verlegenheid

Verlegenheid is de remming die men ervaart om een afstand tot iemand of iets te durven overbruggen. Met verlegenheid wordt vaak een lage mate van assertiviteit bedoeld.

Verlegenheid uit zich vaak in niet durven. Wie verlegen is kan moeite hebben met het aanspreken van anderen, of moeite hebben zich in moeilijke situaties te begeven, en kan ertoe neigen confrontaties uit de weg te gaan. Wanneer een moeilijke situatie zich voordoet, kan een verlegen persoon zich terugtrekken of moeite hebben zich op de “juiste” manier te uiten. In extreme situaties, zoals bij brand of een ongeval, maakt de verlegenheid vaak plaats voor een alerte reactie.

Verlegenheid hoeft zich ook niet tot alle aspecten van het leven uit te strekken. Sommige mensen zijn op hun werk sociaal zeer sterk, maar afhankelijk van de seksuele voorkeur verlegen tegenover hetzelfde of het andere geslacht. Bij anderen kan het omgekeerd zijn. Weer anderen weten verlegenheid te camoufleren. Ook kan de verlegenheid zich uiten in blozen, wat als zeer ongemakkelijk kan worden ervaren.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verlegenheid

Verliefdheid

een status van een mens

Verliefdheid is een gevoel dat iemand heeft in het begin van een liefdesrelatie of eenzijdig zonder relatie, alhoewel sommigen (vaak levenspartners) het voor de rest van hun relatie ervaren met elkaar. Er worden hormonen en neurotransmitters (onder andere: fenylethylamine, noradrenaline, adrenaline, endorfine, dopamine en oxytocine) in de hersenen aangemaakt als de persoon het doelwit van de verliefdheid ziet. De hormonen die vrijkomen zijn verslavend, waardoor de persoon de geliefde zo vaak mogelijk wil zien. Het is een emotionele reactie, vaak irrationeel en primitief.

Afwijzing door de geliefde kan leiden tot liefdesverdriet. Dit kan ook het geval zijn wanneer men zich realiseert dat de geliefde onbereikbaar is. Wanneer niets met een verliefdheid gedaan wordt is het mogelijk dat het vanzelf weer over gaat. Soms is dit niet het geval en blijft iemand jarenlang verliefd, vaak zonder dat de ander het weet.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verliefdheid

Verloskunde

het beroep van de verloskundige

Verloskunde of obstetrie is de verzamelnaam voor alle kennis rondom de zwangerschap, de bevalling en het kraambed (de eerste tien dagen na de bevalling). In Nederland worden zo’n 170.000 kinderen per jaar geboren, waarvan ongeveer 13% thuis.

Betrokkenen in de keten van verloskundige zorg
De eerste lijn voor thuisbevalling of poliklinische bevalling (in het ziekenhuis): eerstelijns verloskundige of huisarts.
De tweede (perifeer ziekenhuis) en derde (academisch ziekenhuis) lijn: arts-assistenten (dwz: gynaecologen in opleiding, en basisartsen (niet in opleiding)) en tweedelijns (klinisch) verloskundigen onder supervisie van een gynaecoloog.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verloskunde

Verloskundige

medisch beroep voor zwangerschap, bevalling en kraamzorg

Een verloskundige, vroedvrouw, accoucheur of vroedkundige houdt zich bezig met het begeleiden van de normale, ongecompliceerde zwangerschap en bevalling. In Nederland zegt men verloskundige, in Vlaanderen luidt de wettelijke beroepstitel vroedvrouw.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verloskundige

Verpleegkunde

Verpleegkunde is de leer van het verplegen. Doel van dit vak is de beroepspraktijk van verpleegkundigen te ondersteunen en ontwikkelen door middel van gefundeerde inzichten. Dit kan door kennis van experts te bundelen, consensus in de beroepsgroep te bereiken over specifieke richtlijnen voor het verplegen en door wetenschappelijk onderzoek. Vooral na de Tweede Wereldoorlog kregen verpleegkundigen meer inspraak en verantwoordelijkheid met betrekking tot hun eigen vakgebied. Daardoor heeft de verpleegkunde zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige tak van wetenschap.

De verpleegkunde is ingedeeld in:

basisverpleegkunde
differentiaties
specialisaties
Tot de differentiaties behoren onder meer kinderverpleegkunde, geriatrische verpleegkunde, psychiatrische verpleegkunde, verpleegkunde in de gehandicaptenzorg en verpleegkunde in spoedeisende intensieve zorgsituaties en tijdens ambulancevervoer.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verpleegkunde

Versieren

Versieren is een vorm van communicatie tussen twee mensen met als doel een liefdesrelatie of seksueel contact. Veroveren, verleiden en het hof maken zijn min of meer synoniemen. In de straattaal en door de jeugd, worden weleens de synoniemen ‘hosselen’ en ‘fiksen’ gebruikt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Versieren

Vertalen

overzetting van woorden en teksten uit een taal in een andere

Vertalen is het overzetten van een tekst van de ene naar de andere taal. Het resultaat hiervan is een vertaling. De taal van de oorspronkelijke tekst wordt de brontaal genoemd en de taal waarin vertaald wordt de doeltaal. Iemand die zich (professioneel) met vertalen bezighoudt, noemt men een vertaler. Vertalen van gesproken teksten gebeurt door een tolk.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vertalen

Vertaler

tekstomzetter

Een vertaler of vertaalster is iemand die geschreven teksten vertaalt, vooral als dit beroepsmatig gebeurt en meestal uit een vreemde taal naar de moedertaal van de vertaler. De meeste vertalers specialiseren zich in een bepaald tekstdomein.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vertaler

Vertrouwen

Vertrouwen heeft in zowel sociale als psychologische zin verschillende connotaties. De meest gangbare definitie van vertrouwen omvat doorgaans de volgende elementen:

Bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep.
Geloven dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan.
Verwachting van een persoon dat degene die hij/zij vertrouwt zal handelen op een manier die hem/haar niet zal benadelen, met het risico in een nadelige positie te belanden indien de ander dit vertrouwen schaadt.
Zelf niet weten, en zich verlaten op een ander.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vertrouwen

Vervoer

Vervoer of transport is het verplaatsen van personen of goederen. Dit kan met bijvoorbeeld de auto, fiets, trein, per vliegtuig, enzovoort.

Bij vervoer kan het gaan om tastbare zaken van dingen (bijvoorbeeld goederenvervoer), vloeistoffen (bijvoorbeeld olietransport), gassen (bijvoorbeeld aardgas), dieren (bijvoorbeeld veetransport) of mensen (personenvervoer), maar ook om niet direct tastbare zaken zoals energie (bijvoorbeeld elektriciteitstransport of warmtetransport) of informatie (bijvoorbeeld datatransport).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vervoer

Verwantschap

het systeem van door de samenleving erkende biologische en soms zelfs niet-biologische relaties tussen mensen

Verwantschap is het systeem van door de samenleving erkende biologische en soms zelfs niet-biologische relaties tussen mensen.

De term verwantschap kan (bijvoorbeeld in de biologie) ook verwijzen naar de overeenkomst in belangrijke of essentiële kenmerken en eigenschappen, zonder dat er sprake hoeft te zijn van bloedverwantschap. Een voorbeeld is verwantschap in overeenkomstige veroorzaking: het sint-elmsvuur, bolbliksem en bliksem zijn verwante lichtverschijnselen in de atmosfeer die optreden bij ladingsverschillen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verwantschap

Verzekering

economische activiteit

Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering poogt de verzekeringnemer de financiële gevolgen van een risico af te dekken die hij zelf niet kan of wil dragen.

Een verzekering kan verplicht zijn, of vrijwillig (optioneel). In België is een autoverzekering in principe verplicht, maar grote firma’s kunnen zichzelf borg stellen voor het vergoeden van schade aan derden.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verzekering

Verzekeringsmaatschappij

Aanbieder van verzekeringen

Een verzekeringsmaatschappij of verzekeraar is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt. Doorgaans wordt een verzekeraar gedefinieerd als een financiële onderneming die zich tegen het genot van een zeker bedrag (premie) jegens een andere partij (de verzekeringnemer) verbindt tot het doen van één of meer uitkeringen indien een bepaalde onzekerheid zich voordoet.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verzekeringsmaatschappij

Visuele waarneming

Visuele waarneming betreft zowel het ordenen van visuele prikkels, als hun interpretatie. Visuele waarneming is gericht op het herkennen (identificeren) van voorwerpen en gebeurtenissen, en het bepalen van hun onderlinge verhouding in tijd en plaats. Visuele waarneming is een actief proces: de waarneming wordt aangevuld met een voorstelling uit het geheugen tot een nieuw cognitief geheel (reconstructie). Waarneming kan bewust, met een bepaalde belevingscomponent, of onbewust plaatsvinden (impliciete waarneming). In het laatste geval wordt een prikkel, bijvoorbeeld een bewegend voorwerp op straat, in de hersenen verwerkt of met de ogen gevolgd, zonder bewustzijn van het waargenomene.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Visuele_waarneming

VO2max

De VO2max of het maximale zuurstofopnamevermogen is het maximale volume (V) zuurstofgas (O2) dat het menselijk lichaam per tijdseenheid kan transporteren en metaboliseren bij lichamelijke inspanning, gemeten op zeeniveau. De waarde van de VO2max is een indicatie van iemands fysieke conditieniveau.

De VO2max wordt uitgedrukt in een absolute waarde van aantal liters zuurstof per minuut (l/min) of een relatieve van aantal milliliters zuurstof per kilogram lichaamsgewicht per minuut (ml/kg/min). De laatste methode wordt vaak gebruikt om het uithoudingsvermogen van atleten onderling te kunnen vergelijken.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/VO2max

Voedingsleer

wetenschap die zich bezighoudt met de samenstelling van voedsel met betrekking tot onderhoud, groei, ziekte en gezondheid van organismen

De voedingsleer omvat zowel de kennis van de voedingswaarde (het gehalte aan nuttige voedingsstoffen) van verschillende soorten voedingsmiddelen, als de kennis van de menselijke stofwisseling, na voedselinname, op het niveau van de weefsels (fysiologisch), de cellen (biologisch) en de biomoleculen en mineralen (biochemisch).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Voedingsleer

Voedingsstof

Voedingsstoffen of nutriënten zijn stoffen die onontbeerlijk zijn voor de groei en de instandhouding van een organisme. Voedingsstoffen zijn onmisbaar voor de verrichting van de levensfuncties zoals de opbouw van de cel (bij bacteriën en gisten), of, in het meercellig organisme, van de cellen voor de vorming van de verschillende weefsels. Dieren, schimmels en heterotrofe micro-organismen betrekken daarnaast ook hun energievoorziening uit hun voeding. Planten en autotrofe micro-organismen zorgen zelf voor hun energievoorziening, bijvoorbeeld via fotosynthese.

Het menselijk lichaam heeft ongeveer vijftig verschillende voedingsstoffen nodig. Daarvan kan het lichaam de meeste niet of onvoldoende zelf maken: de zogenaamde essentiële voedingsstoffen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Voedingsstof

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een term die wordt gebruikt om aan te geven in welke mate ons voedsel (on)veilig is voor de menselijke gezondheid.

Onder voedselveiligheid vallen het vóórkomen en het voorkómen van :

voedselvergiftigingen
voedselintoleranties
bederf
voedselallergieën
en andere mogelijke risico’s die aan voedsel kunnen zitten. Belangrijke onderdelen van het vakgebied zijn dan ook risicoanalyse, risicocommunicatie en risicobeheer vanuit de verschillende disciplines, zoals de levensmiddelentechnologie, kwaliteitskunde, toxicologie, epidemiologie en (voedsel)wetgeving.

Voorbeelden van een voedselveiligheidscrisis zijn de diverse uitbraken van salmonella in voedsel, of de Belgische dioxinecrisis van 1999.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Voedselveiligheid

Voetbal

sportdiscipline

Voetbal is een wereldwijd populaire balsport waarbij twee ploegen van elf spelers moeten proberen de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. De bal mag met ieder deel van het lichaam gespeeld worden, met uitzondering van armen en handen (behalve bij de inworp). In de praktijk wordt vooral met de voet gespeeld en met het hoofd gekopt. Ook moet de bal te allen tijde speelbaar blijven en mag deze niet afgeklemd worden door bijvoorbeeld op de bal te gaan liggen of deze tussen de benen te klemmen. Deze beperkingen gelden niet voor de doelverdediger, ook wel keeper genoemd, in het eigen strafschopgebied.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Voetbal

Volksgezondheid

Volksgezondheid is enerzijds de gezondheidstoestand van de bevolking, anderzijds het geheel aan activiteiten ter bevordering van de gezondheid van de bevolking. Het gaat dan vooral om collectieve maatregelen voor de publieke gezondheid, zoals het voorkómen van ziekten en het verlengen van de levensverwachting. Ook het inrichten van een goed zorgstelsel voor individuele gezondheidszorg kan tot het takenpakket van overheidsinstanties voor volksgezondheid behoren.

Een officiële Engelse definitie van public health is ’the science and art of preventing disease, prolonging life and promoting health through the organized efforts of society’ (Acheson 1988).

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Volksgezondheid

Voorspelling (wetenschap)

wetenschap

Een voorspelling of prognose is een beschrijving van het te verwachten toekomstige gedrag van een object, fenomeen of verschijnsel. Een specifieke wetenschappelijk voorstelling is in de regel logisch mathematisch gebaseerd op de beschrijving en verklaring ervan.

Voorspellen wordt in de wetenschap samen met het beschrijven en verklaren wel gezien als de elementaire taken van de wetenschap. In het algemeen is het niet aan de wetenschap om voorspellingen te doen over de wereld, maar om de gereedschappen in de vorm van uitgangspunten, methoden en technieken te leveren waarmee de maatschappij zelf naar goeddunken kan vooruitzien.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Voorspelling_(wetenschap)

Vrachtwagenchauffeur

Een vrachtwagenchauffeur is een bestuurder van een vrachtauto. Om een vrachtauto te mogen besturen is rijbewijs C vereist. Dit rijbewijs wordt echter vaak aangevuld met rijbewijs E om te mogen rijden met een combinatie van een trekker en een trailer of een motorwagen met schamel- of middenasaanhangwagen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vrachtwagenchauffeur

Vreugde

gevoel van blijheid – Vreugde of blijdschap is een positieve emotie bij mensen of dieren, een tevredenheid met de omstandigheden of omgeving. Wie blij of gelukkig is, ondervindt geen gebrek of stress, heeft positieve gevoelens over de omgeving of zichzelf en heeft dan ook geen grote behoefte om de omstandigheden te wijzigen. Een bekende uiting van vreugde is lachen, maar soms kan iemand ook huilen van blijdschap. Als de positieve gevoelens langere tijd aanhouden, spreekt men van geluk. Intense, uitgelaten vreugde wordt euforie genoemd.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vreugde

Vriendschap

wederzijdse affectie tussen twee entiteiten

Vriendschap is een nauwe (over het algemeen niet-seksuele) relatie of verhouding tussen twee of meerdere mensen waarbij het geslacht geen rol speelt. Het belangrijkste waarop een goede vriendschap gebouwd is, is vertrouwen en onvoorwaardelijkheid. Iemand met wie men vriendschap heeft noemt men een ‘vriend’ of ‘vriendin’. Synoniemen zijn ‘amigo’, ‘kameraad’, ‘kornuit’, ‘makker’, ‘maat’, ‘gabber’, ‘slapie’, ‘mattie’ of ‘bro’ (afgeleide van brother, oftewel broeder).

Vriendschappen worden gesloten, met woorden of zonder. Vrienden helpen elkaar en aanvaarden meer van elkaar dan andere relaties. Ook dat wat men als vrienden of vriendinnen voor elkaar doet wordt vriendschap genoemd. Bij een belangeloze vriendschap kijkt de één naar wat de ander nodig heeft en worden eigen belangen/verlangens op de achtergrond geplaatst.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vriendschap

Vrije wil

het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over eigen daden en beslissingen

De vrije wil wordt meestal gedefinieerd als het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over eigen daden en beslissingen. Om antwoord te kunnen geven op de vraag of dit vermogen werkelijk bestaat, moet het verband tussen vrijheid en oorzakelijkheid onderzocht worden, dat wil zeggen de vraag of, en in welk mate, de natuurwetten het menselijk gedrag bepalen.

De twee uitgesproken tegengestelde posities binnen dit debat zijn die van enerzijds het metafysisch libertarisme, dat betoogt dat de vrije wil (keuzevrijheid) een essentieel onderdeel vormt van het leven van het menselijk individu, en anderzijds die van het harde determinisme dat stelt dat de individuele vrije wil niet bestaat. Een tussenpositie vormt de opvatting dat het determinisme een gegeven is, maar dat menselijke vrije wil desondanks niet is uitgesloten.

De vraag naar het al of niet bestaan van de menselijke vrije wil is een klassieke vraag binnen de filosofie van de geest. Het antwoord op deze vraag heeft ook theologische (religieuze), ethische (morele) en wetenschappelijke implicaties. In religieuze zin impliceert het bestaan van een vrije wil dat er geen alvermogende godheid bestaat die macht uitoefent over de menselijke wil en de keuzes die eruit voortvloeien. In ethische zin impliceert het bestaan van een menselijke vrije wil dat individuen voor hun daden moreel verantwoordelijk zijn. In wetenschappelijke zin gaat het om de vraag of menselijk handelen en denken biologisch (biochemisch) vooraf bepaald is, met name door processen in de menselijke hersenen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vrije_wil

Vrijen

De moderne betekenis van vrijen is liefkozen, dat het best omschreven kan worden als knuffelen met een seksuele lading. Er zijn echter oudere betekenissen van iets andere aard: ‘naar de hand dingen van’, of zelfs: ‘iemand tot vrouw nemen’.

Zoals vaak bij seksuele termen hangt de betekenis van het woord vrijen sterk af van de context. Er zijn drie betekenissen die geleidelijk in elkaar overlopen en daardoor voor verwarring zorgen:

  • Seksueel getint knuffelen, zoals bij voetjevrijen, of in “Maar twee verliefden staan te vrijen, Op ’n klein station”.
  • Elkaar laten klaarkomen, zoals bij “Je kunt ook veilig vrijen zonder geslachtsgemeenschap. Door elkaar met de hand te bevredigen of te masseren kun je héél spannende seks hebben!”.
  • Geslachtsgemeenschap hebben

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vrijen

Vrijheid (filosofie)

filosofie

Vrijheid in de filosofie van de geest is een concept rond kernvragen als: Bestaat menselijke vrijheid en zo ja, wat is het dan precies? En waartoe is de mens dan vrij? Het antwoord op deze vragen is hecht verbonden met iemands visie op de geest. Want is onze geest niet alleen maar een bepaald aspect van de materie? Daarom in dit artikel eerst een kleine samenvatting van de hoofdvisies op het lichaam-geest probleem. Dan een analyse van vrijheid.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vrijheid_(filosofie)

Vrouw

vrouwelijke volwassen mens

Een vrouw is een volwassen mens van het vrouwelijk geslacht.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vrouw

Vruchtensap

sap afkomstig van fruit

Vruchtensap of fruitsap is de verzamelnaam voor sap afkomstig van fruit. Met vruchtendrank wordt vaak een vruchtensap bedoeld dat uit meerdere soorten fruit bestaat.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vruchtensap

Voorspel (seksualiteit)

seksualiteit

Voorspel in de seksualiteit is het fysieke intieme begin van een seksuele betrekking die dient om lust op te wekken, soms als voorbereiding op geslachtsgemeenschap of een andere seksuele handeling om een orgasme te bereiken.

Enkele handelingen die als vorm van voorspel kunnen worden uitgeoefend, zijn zoenen (met name tongzoenen), strelen, het aanraken van de genitaliën, orale seks, de partner aftrekken of vingeren, seksueel fetisjisme, spanking, bondage en dirty talk.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Voorspel_(seksualiteit)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *